Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600002

1.3 Site name

Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.628300
Latitude:62.804200

2.2 Area [ha]

315.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      41  0.00 
3160  info      0.1  0.00       
3260  info      0.0072  0.00 
6270  info      0.35  0.00 
7140  info      0.25  0.00 
7160  info      0.0007  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
8220  info      66  0.00 
9010  info      135  0.00 
9050  info      45  0.00 
91D0  info      3.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum         
P1987Plagiomnium drummondii         
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A215Bubo bubo               
Campanula cervicaria                   
Carex appropinquata                   
Epipactis helleborine                   
Epipogium aphyllum                   
Eurhynchium angustirete                   
Galium odoratum                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
Listera ovata                   
Sarcosoma globosum                   
Silene rupestris                   
Stachys sylvatica                   
Tilia cordata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.00
N1748.00
N1932.00
N227.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde koostuu seitsemästä erillisestä lehtoalueesta, kahdesta luontaisesti rehevästä lammesta ja kahdesta vanhan metsän leimaamasta mäkialueesta. Kohde sijaitsee Pohjois-Savon lehtokeskuksen alueella, missä kasvillisuus on paikoin hyvinkin rehevää. Rasinmäen, Neulalammen, Matkusjärven, Pilpan, Väärälahden, Valkealammen ja Riihilammen lehdot ovat kaikki lehtojensuojeluohjelman kohteita. Useimmat lehdot ovat järvien tai lampien rannoilla sijaitsevia rinnelehtoja, ja monet lisäksi osittain puronvarsilehtoja. Kasvillisuus lehdoissa on enimmäkseen tuoretta OMaT -lehtoa ja purojen varsilla kosteaa saniaislehtoa, vaihtelevasti on myös ORT -lehtoa sekä lehtokorpea. Pääpuulajina useimmissa lehdoissa on kuusi, sekapuuna kuusen joukossa kasvaa koivua, pihlajaa, harmaaleppää, haapaa ja raitaa sekä useissa lehdoissa myös metsälehmusta. Vaateliaita kasvilajeja ovat mm. soikkokaksikko, metsänemä, lehtopähkämö sekä uhanalainen laji ja myyränporras. Myös sammallajisto on lehdoissa monipuolinen ja uhanalaisia sammalia kasvaa muutamassa lehdossa. Petosenlampi ja Valkeinen ovat kirkasvetisiä, emäksisiä ja luontaisesti runsasravinteisia järviä, joissa on monipuolinen ja edustava vesikasvilajisto: mm. karvalehti, kiehkuraärviä, tylppälehtivita, pikkuvita, isovesiherne, vellamonsammal, järvinäkinsammal, ahdinsammal sekä näkinpartaiset Nitella sp. ja Chara sp. Haminavuori on Kallaveden Haminalahden ja Väärälahden välissä sijaitseva vanhojen metsien ja kallioalueiden luonnehtima alue, jolla on paikoin hyvin erämainen leima. Metsät ovat kuusivaltaisia. Puustossa on kuusen lisäksi sekapuuna mäntyä, haapaa ja koivua sekä pientä raitaa ja pihlajaa. Jyrkkärinteiset metsät ovat enimmäkseen tuoretta kangasta, mutta rehevyydessä on korkeudesta johtuvaa vaihtelua. Mäen päälliset ovat ovat kuivempaa puolukka-kanervatyypin männikköä, rinteiden alaosissa on lehtomaista kangasta. Maapuita, koivu-, raita- ja haapapökkelöitä sekä mänty- että kuusikeloja on yksittäin koko alueella. Rinteessä on lisäksi pienehkö OMaT -lehto, jonka puusto on pioneerivaiheen nuorta lehtimetsätiheikköä. Alueen kalliot ovat karuja. Rajauksen sisään jäävät rannat ovat rakentamattomia. Hiltulanlahden rannalla sijaitseva jyhkeä Vanuvuori kohoaa 140 metriä Kallaveden pinnasta. Alue muodostuu jyrkkärinteisistä männikköisistä mäistä ja niiden välisistä kuusivaltaisista notkoista. Notkoissa kasvaa kuusen lisäksi sekapuuna vanhoja lehtipuita: runsaasti koivua ja raitaa sekä harmaaleppää ja haapaa. Kuolleita kuusikeloja, haapapökkelöitä ja kuusi- ja haapamaapuita on paikoin runsaasti. Koivu- ja mäntymaapuuta sekä koivu- ja raitapökkelöitä on harvakseltaan. Akka-Vanun jyrkänteen alapuolella on erittäin lahopuustoinen notko, jossa maapuuta on jopa 500 kpl/ha. Mäenlakien mäntypuusto on melko matalakasvuista, joukossa on harvakseltaan keloja ja vanhoja aihkimaiseksi kehittyviä mäntyjä. Mäkien välissä sijaitseva Pirtulampi on luonnontilainen, pieni mutainen lampi, joka elävöittää alueen kokonaisuutta. Sekä Vanuvuorella että Haminavuorella on huomattavia maisemallisia ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Haminavuorella on lisäksi kulttuurihistoriallista merkitystä osana Haminalahden valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemakokonaisuutta. Erittäin edustavia lehtoja. Edustavia luontaisesti reheviä lampia. Vuorilla luonnontilaista vanhaa metsää ja merkittäviä kalliojyrkänteitä. Arvokasta vanhojen metsien linnustoa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä) ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: a) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys b) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla c) alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä e) luontotyypin tai lajin elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal16
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private84
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lyytikäinen, A. 1975: Kuopion luonto, luonnonsuojelu ja maisemanhoito. Erillistutkimukset nro 14. Luonnonsuojelutoimikunta. Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteamietintö 1988:16. Luonnonsuojelulain nojalla vuosina 1978-1984 rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit. Sarja B 20 1989 YM/YSO. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11. 2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Reinikainen, A. 1935: Kuopionniemen pikkujärvien ja lampien vesikasvistosta ja -kasvillisuudesta. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen julkaisuja. Sarja B 1, N:o 8. Hyttinen, M. 2005: Petosenlammen kasvillisuus. Kuopion kaupunki, moniste. Ihantola, A. 2009: Pienen Neulamäen, Riihilammen ja Matkusjärven lehtojen, niityn ja suon ennallistamisen ja hoidon toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Ihantola, A. 2014: Matkusjärven ja Väärälahden kahden lehtolajin hoidon toimenpidesuunnitelma, Kuopio. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0062.00
FI1638.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Maa-alueet lukuunottamatta Haminavuoren länsiosaa lehtojensuojeluohjelman tai vanhojenmetsien suojeluohjelman kohteita tai perustettuja luonnonsuojelualueita. Toteuttaminen : Haminavuoren länsiosa toteutetaan maa-aineslailla, muista maa-alueista perustetaan luonnonsuojelualueita; Petosenlammella ja Valkeisella toteutus vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ihantola, A. 2009: Pienen Neulamäen, Riihilammen ja Matkusjärven lehtojen, niityn ja suon ennallistamisen ja hoidon toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. Ihantola, A. 2014: Matkusjärven ja Väärälahden kahden lehtolajin hoidon toimenpidesuunnitelma, Kuopio. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY