Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600004

1.3 Site name

Suuri-Majoisen metsä

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.010800
Latitude:62.925800

2.2 Area [ha]

23.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      15  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N079.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Suuri-Majoisen lehto on kuusikkoista rinnelehtoa ja puronvarsilehtoa, pääosin hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa sekä mesiangervovaltaista suurruoholehtoa. Puro kulkee useassa uomassa varsin leveällä alueella. Uomaa ei ole perattu, mutta sen poikki on hiljakkoin ajettu koneella. Puusto on lehtipuuvaltaista (haapaa, harmaaleppää, raitaa, koivua) muuttuen järveä kohti kuusivaltaiseksi. Rannan läheisyydessä puronvarressa on kookkaiden tervaleppien vallitsema alue, josta on parin aarin alalta poistettu kuusia ja koivuja. Suuri-Majoisen metsä on paikoitellen ylitiheää, yli-ikäistä, kuusivaltaista vanhaa metsää, tuoretta ja lehtomaista kangasta. Pieneltä osin metsä rajautuu Suuri-Majoisen järven rantaan. Mäntyjä on paikoitellen, koivuja melko paljon ja ne ovat ikääntyneitä. Joitakin suuria haapoja ja haaparyhmiä. Rannassa on tervaleppää. Lahopuustoa kohtalaisen runsaasti (100-250 r/ha). Maapuustossa eniten koivua ja kuusta, kaikkia lahoasteita. Muutama järeä haapamaapuu. Joitakin mäntykeloja. Kuolleessa pystypuustossa korostuu koivun suuri osuus. Runsaasti kääpiä.

4.2 Quality and importance

Luonnontilaisen kaltaista vanhaa kuusivaltaista metsää. Edustavaa lehtokasvillisuutta. Metsää on käytetty Siilinjärven metsäoppilaitoksen opetuskohteena, jonka seurauksena metsään on tullut ajouria ja polkuja. Tervaleppien ympäriltä on kaadettu hoitohaukkuuna kuusia ja koivuja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal82
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private18
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö, komiteanmietintö 1988:16 Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus, yleiskuvauslomake ja kuviolomake. inventoija: Kari Saukkonen Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Ihantola, A. 2010: Suuri-Majoisen soiden ja metsien ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0021.00
FI0379.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pääosa alueesta on valtion luonnonsuojelualuetta. Loppuosa kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja siitä perustetaan luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ihantola, A. 2010: Suuri-Majoisen soiden ja metsien ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY