Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600008

1.3 Site name

Jynkänjärven ja Putousnotkon lehdot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.689700
Latitude:63.521900

2.2 Area [ha]

11.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      0.7  0.00 
9050  info      8.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1951Cinna latifolia    300  700  fstems   
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actaea erythrocarpa    20  100           
Sclerophora farinacea        area           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde koostuu kahdesta toisistaan noin kahden ja puolen kilometrin päässä sijaitsevasta pääosin kosteasta puronvarsi- ja rinnelehdosta, Jynkänjärvestä ja Putousnotkosta. Jynkänjärven lehto sijaitsee Jynkkä-järven eteläpuolella rajoittuen hieman Jynkänniityn eteläpuolelle. Kasvillisuus on pääosin kosteaa, hiirenportaan ja isoalvejuuren luonnehtimaa saniaislehtoa, ylempänä rinteessä tuoretta ORT -lehtoa. Puusto saniaislehdossa on koivuvaltainen, sekapuuna on runsaasti nuorehkoa haapaa ja harmaaleppää, sekä aluspuuna pientä pihlajaa, muutamia pieniä kuusia, ja raitoja on yksittäin. Vaateliaita kasvilajeja ovat mm. näsiä, koiranheisi, punakonnanmarja, velholehti, kevätlinnunherne ja metsävirna. Alueen pohjois- ja luoteisosassa on kuusivaltaista lehtoa, kuuset halk. 15-30 cm, joukossa koivua 5 %, haapaa 2-5 %, raitaa yksittäin. Kuusi-, koivu- ja haapamaapuuta on paikoin kohtalaisesti, koivu-, haapa- ja raitapökkelöitä on yksittäin, raidoilla on raidankeuhkojäkälää. Putousnotkon lehto sijaitsee Jynkänjärven lehdosta luoteeseen, Ahvenuslammesta laskevan puron jyrkässä, kaakkoon viettävässä putouskohdassa. Puusto on ollut kuusi-harmaaleppä-tuomi-pihlaja-koivu-raita -sekapuustoa, mutta on nyt hakattu, ja pystyyn on jäänyt vain pientä koivu-, harmaaleppä-, pihlaja- ja pajupusikkoa. Hakkuiden jälkeen kasvillisuus on muuttunut saniaislehdosta mesiangervon ja vadelman valtaamaksi suurruoholehdoksi varsinkin alarinteellä; ylempänä pystyyn jätetyt puut varjostavat jonkinverran kasvustoa, ja lehtomaisuutta on vielä nähtävissä. Harvinaisia ja uhanalaisia kasvi- ja jäkälälajeja on kuitenkin runsaasti, mm. punakonnanmarjaa, hajuheinää, paatsamaa, velholehteä, sudenmarjaa sekä jauhehuhmar- ja raidankeuhkojäkälää.

4.2 Quality and importance

Merkittäviä lehtokohteita, joissa edustavaa boreaalista lehtoa ja monipuolinen lehtokasvilajisto. Alueellisesti uhanalaisen punakonnanmarjan ainoat tunnetut esiintymispaikat Pohjois-Savossa. Lisäksi hajuheinää Putousnotkon lehdossa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, sekä luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal14
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private86
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö, komiteanmietintö 1988:16. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Molemmat lehdot ovat lehtojensuojeluohjelman kohteita, Jynkänjärven lehdon rajausta on laajennettu ohjelman ulkopuolelle. Toteutetaan perustamalla kohteista luonnonsuojelualueet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuks
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Väänänen,M. 2010: Jynkänjärven lehto 2:n yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Väänänen, M. 2013: Jynkänjärven lehto 1 –nimisen yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY