Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0600009

1.3 Site name

Juurikkaselän metsä

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.765000
Latitude:62.624200

2.2 Area [ha]

56.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.00 
9010  info      12  0.00 
9050  info      11  0.00 
9080  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia          DD       
BA320Ficedula parva          DD       
BA312Phylloscopus trochiloides          DD 
BA241Picoides tridactylus          DD       
BA220Strix uralensis          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N074.00
N102.00
N1676.00
N178.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Juurikkaselän kohde koostuu Hevossalon, Vattusaaren ja Palosaarten saarista, Ruokolahden rantaluhdasta, Hautoniemestä sekä Valkeinen-Niittylahdesta. Ruokolahden rantasuo on jokseenkin niukkaravinteinen, muutaman hehtaarin suuruinen luhtainen rantasuo, jonka erottaa rannasta tiheä järviruokokasvusto. Pohjoisessa luhta rajautuu ojitettuun rämeeseen, jolla ei ole selvää vaikutusta luhdan vesitalouteen. Länsipuolinen metsikkö on etupäässä nuorta männikköä. Aikoinaan laitumena ollut Hevossalon saaren metsä on poikkeuksellisen vanhaa ja koskematonta, ylispuusto on yli 100 -vuotiasta ja muu puusto valtaosin 60-80 -vuotiasta, alikasvospuusto nuorempaa. Saaren eteläpää on tulvarantaa, jossa kasvaa haapa-pajutiheikköjä, joukossa koivua, korpipaatsamaa ja pihlajaa. Eteläosan metsää hallitsevat vanhat pystyynkuolevat jättiläishaavat. Saaren keskiosa on koivuvaltainen, joukossa jättiläishaapoja ja hieman mäntyjä. Laho- ja kolopuita on runsaasti, samoin hyvin suuria haapapökkelöitä. Tikkojen jälkiä on lahopuissa runsaasti. Aluskasvillisuus vaihtelee saravaltaisista rannoista tuoreen kankaan varvikkoon. Hevossalon koillispuoliset Vattusaari ja Palosaaret ovat päätehakkuikäisen ja suhteellisen luonnontilaisen koivu-mäntysekametsän luonnehtimia. Saarissa on myös tukkipuukokoista haapaa, alikasvoshaapaa sekä pökkelöitä ja lehtimaapuuta etenkin suuremmassa Palosaaressa. Hautoniemi on rannasta ja länsiniemestään tuoreen kankaan männikköä, pohjoisreunastaan osin soistunutta. Muuten Hautoniemi on lähinnä koivuvaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasta, jolla kulttuurivaikutus (karjanlaidunnus) näkyy vielä selvästi aluskasvillisuuden ahomaisuutena. Notkoissa on pienialaisia metsäkortekorpia. Koivua on puustossa vaihtelevasti 50-90 %, mäntyä vastaavasti 5-50 %. Kuusta on harvakseltaan alikasvoksena ja järeämpää kuusta on yksittäin samoin kuin haapaa, joista suurimmat halk. 45 cm. Laho- ja kolopuita on paikoin runsaasti, osalla aluetta on tuotettua lahopuustoa. Valkeisesta Niittylahteen laskevan puron varrella on koivuvaltaisen lehtimetsän lisäksi erityisen hieno muutaman hehtaarin metsälehmuslehto, jossa on paljon koiranheisi- ja lehtokuusamapensaita, tuomea ja näsiää. Lehmusryhmiä kasvaa puron varressa, ja osan lehmuksista latvuskerros yltää ympäröivien suurten haapojen latvuskerroksen tasalle. Lehdon pohjoispuolella on Niittylahden rannalta Uitin salmeen saakka nuorta tiheää lehtimetsää, jossa valtapuina ovat haapa, koivu ja harmaaleppä. Lahopuuta on paikoin paljon, lähinnä riukuhaapaa ja leppää. Aluskasvillisuus on lehtonotkossa rehevää, muualla heinävaltaista. Valkeisen rannalla puron eteläpuolella on lehtomaista sekametsää. Järeähköä koivua, mäntyä, nuorta ja järeää haapaa, sekä nuorta lehmusta.

4.2 Quality and importance

Vanhoja lehtipuuvaltaisia luonnontilaisia metsiä. Boreaaalista lehtoa. Uhanalaiselle lajille sopiva ruokailu- ja pesimäalue. Arvokas linnusto ja kasvisto. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal62
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private38
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Rönkä, H.: Leppävirran kunnan luonto- ja maisemaselvitys. Leppävirran kunta 1995. Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelma. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto. Grönlund, A 2002: Juurikkaselän metsän Natura-alueen hoitosuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus Ihantola, A. 2010: Juurikkaselän metsät -Natura 2000 alueen ja Tyytiänsaaren luonnonhoidon ja ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Väänänen, M 2012: Hautoniemen yksityisten suojelualueiden luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman 1. ryhmän kohde. Varausta on osin supistettu ja toisaalla laajennettu. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Savon ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueella on tehty v. 1997 hoitohakkuu, jossa poistettiin havupuusto noin kuuden hehtaarin alalta. Grönlund, A 2002: Juurikkaselän metsän Natura-alueen hoitosuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus Ihantola, A. 2010: Juurikkaselän metsät -Natura 2000 alueen ja Tyytiänsaaren luonnonhoidon ja ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Väänänen, 2012: Hautoniemen yksityisten luonnonsuojelu-alueiden luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY