Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600025

1.3 Site name

Hetteinen ja Liimattalanharju

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.722800
Latitude:62.675600

2.2 Area [ha]

42.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      23.9  0.00 
7140  info      0.25  0.00 
7160  info      0.032  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
91D0  info      3.7  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0657.00
N0710.00
N1733.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Luonnonkauniin Liimattalanharjun juurella sijaitseva Hetteinen on maisemallisesti edustava, osittain suo-, luhta- ja metsärantainen umpeenkasvava järvi. Hetteisen länsirannalla sijaitsevan Liimattalanharjun juurella on lähteikköjä, samoin länsiosan soilla on yksittäisiä lähteitä ja tihkupintoja. Suurimmilla lähteillä on kokoa kymmenien neliömetrien verran, osa yhdistyy ilman selvää rajaa järveen. Lounaisrannalla harjun juurella on kapea korpialue, jossa puusto on tervaleppää, koivua, mäntyä sekä pajuja. Maapuita on yksittäin, kenttäkerroksen lajeja ovat mm. hiirenporras, kurjenjalka, vehka ja raate. Muuten Hetteisen rannat ovat varttunutta, hoidettua koivikkoa kasvavaa koillisosaa lukuunottamatta vaihtelevasti tupasvillavaltaista karuhkoa rämettä sekä luhtaisia ja mesotrofisempia suotyyppejä. Rehevissä juoteissa kasvaa mm. järviruokoa, rätvänää, järvikortetta, kurjenjalkaa ja maariankämmekkää. Länsirannalla on pullo- ja jouhisara- sekä kurjenjalkavaltaista luhtaa, missä alueellisesti uhanalaista hoikkavillaa ja nevaimarretta on laajoina kasvustoina. Hetteisen itärannalla on laikuittain pienialaisia lettoisia kohtia. Hetteisen koillisrannalta lähtevän puron eteläpuolella on tiheää nuorta kuusi-koivu -sekametsää, puron varrella pajuikkoa, rannassa nuorta tervaleppää ja paatsamaa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1. mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. - luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoinpitein Lähteikköjä, puustoisia soita ja lettoa. Maisemallisesti edustava, kasvistollisesti monipuolinen kohde. Hettensuo on ojitettu ja vaikutus ulottuu melko lähelle rantaa Hetteisen kaakkoisrannalla. Pohjoisrannan suota on ojitettu rajauksen ulkopuolelta. Hetteisestä lähtevä puro on aikoinaan perattu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Knuutinen, J. 1989: Rautalammin arvokkaat luontokohteet. Rautalammin kunta, ympäristönsuojelulautakunta. Knuutinen, J. 1995: Rautalammin uhanalaiset putkilokasvilajilajit. Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 4, Jyväskylän yliopiston museo, luonnontieteellinen osasto. NaturaTietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Toteutetaan luonnonsuojelulailla, maa-aineslailla ja vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY