Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600034

1.3 Site name

Löytynsuon-Maamonsuon alue

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.410300
Latitude:63.632200

2.2 Area [ha]

2386.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      22  0.00 
3210  info      12  0.00 
3260  info      10  0.00 
7110  info      10  0.00 
7140  info      39  0.00 
7160  info      0.7  0.00 
7230  info      1.8  0.00 
7310  info      1042  0.00 
9010  info      55  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
91D0  info      605  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Hammarbya paludosa                   
Loeskypnum badium                   
Rhynchospora fusca                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0760.00
N1740.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Löytynsuon-Maamonsuon alue on laaja avointen ja puustoisten soiden muodostama lähes luonnontilainen kokonaisuus. Pääosa alueen soista on vähäravinteisia nevarämeitä. Karuimmillaan nevarämeet ovat ombrotrofisia, mutta toisessa ääripäässään luhtaisia. Alueella on myös runsaasti mesotrofisia soita, etenkin lähes luonnontilaisten purojen varret ovat tällaisia, sekä Ristisuon laaja rimpineva on mesotrofinen. Alueen uhanalaisimmat luontotyypit ovat pienialaisia lettoja. Letoilta löytyvä lajisto Pohjois-Savossa harvalukuiseksi käynyttä lettolajistoa, kuten mähkää (Selaginella selaginoides), lettovillaa (Eriophorum latifolium) ja suovalkkua (Hammarbya paludosa). Alueen suotyyppikirjo onkin erittäin monipuolinen. Kohteen ympäristön soita on laajalti ojitettu, mutta esimerkiksi Pumpulikirkon suojelualuetta vasten olevat suot on lähes kauttaaltaan ennallistettu. Alueella on kymmenkunta pientä lampea sekä useita puroja, jotka käytännössä kaikki ovat luonnontilaisia. Alueen metsät ovat pääosin varsin nuoria kuivia ja kuivahkon kankaan kasvatusmetsiä. Luonnontilaista vanhaa metsää on Pankapuron ympäristössä sekä pohjoisosan kangasmaasaarekkeilla.

4.2 Quality and importance

Löytynsuo-Maamonsuo koostuu yksityisestä luonnonsuojelualueesta ja metsälailla toteutettavasta Natura 2000 -alueesta. Alue on kahden muun Natura 2000 -alueen välissä ja nämä muodostavat Pohjois-Savon laajimman ja arvokkaimman metsä- ja suoluonnon suojelukokonaisuuden. Löytynsuo on poikkeuksellisen laaja ojittamattomana säilynyt suoalue, jossa on runsaasti luonnontilaisia pienvesiä. Lajistollisesti suon arvokkaimpiin piirteisiin kuuluvat monipuolinen linnusto sekä vaateliaat lettolajit. Suoalueilla on todennäköisesti huomattavaa merkitystä myös perhoslajiston kannalta, mutta sitä ei ole toistaiseksi tutkittu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private92
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Ruokolainen, K. & Hakulinen, M. 2006: Löytynsuo-Maamonsuon Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Haapalehto, S. 2004: Ristisuon ennallistamissuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Jokela, J. 2005: Tiilikan ja Löytynsuo-Maamonsuon Natura-alueiden ennallistettujen soiden linnustoseuranta 2003–2005. Pohjois-Savon ympäristökeskus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Toteuttamiskeinot: metsälaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki. Kangasmailla sovelletaan metsälakia ja normaalit metsätaloustoimet ovat mahdollisia muutamaa vanhan metsän saareketta lukuunottamatta. Suoalueet ja osa pienvesistä toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. Tietokantatäydennys 2015: Yli puolet alueesta on perustettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi 17.11.2003 Pohjois-Savon ympäristökeskuksen päätöksellä. Osa Metsähallituksen hallinnassa olleista metsätalousalueista on siirtynyt Luontopalveluiden hallintaan.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ruokolainen, K. & Hakulinen, M. 2006: Löytynsuo-Maamonsuon Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Haapalehto, S. 2004: Ristisuon ennallistamissuunnitelma. Pohjois-Savon ympäristökeskus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY