Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600049

1.3 Site name

Kinahmin rinteen lehdot

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.998100
Latitude:63.189400

2.2 Area [ha]

9.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.1  0.00 
7160  info      0.21  0.00 
9050  info      5.3  0.00 
91D0  info      0.31  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Corydalis intermedia                 
Listera ovata                 
Plagiothecium platyphyllum        area           
Ranunculus cassubicus                 
Stachys sylvatica                 
Stellaria nemorum                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1630.00
N1730.00
N1930.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Koostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta: kahdesta lehdosta ja yhdestä lähdesuosta. Kinahmin selänteen itärinteellä, toisistaan noin puolentoista kilometrin päässä sijaitsevat Kinahmin ja Pölkkypuron lehdot ovat kumpikin pääosin kosteita, jyrkkiä rinnelehtoja. Pohjoisempi Pölkkypuron lehto rajautuu idässä (alarinteessä) Pölkkypuroon, jonka varrella kasvillisuus on saniais- ja suurruoholehtoa. Erittäin tiheä, vaihtelevasti mesiangervo-, hiirenporras- ja kotkansiipivaltainen kasvusto on vallannut alarinteen. Myös lehtotähtimö kasvaa erityisen runsaana. Tuomi ja harmaaleppä ovat valtapuina puron varressa, myös raitaa kasvaa siellä täällä. Ylempänä rinteessä on kuusi- ja harmaaleppävaltaista OMaT -lehtoa sekä mesiangervovaltaista suurruoholehtoa. Paikoin vadelma, sananjalka ja mesiangervo muodostavat laajoja, hyvin tiheitä kasvustoja mistä muut lajit ovat kaikonneet. Vaateliaita lehtolajeja kasvaa kuitenkin lehdossa runsaasti, lehtotähtimön lisäksi mm. soikkokaksikko, lehtopähkämö, hentokiurunkannus ja purolaakasammal. Länsireunassa (ylärinteellä) lehtokasvillisuus vaihettuu lehdosta tuoreeksi-lehtomaiseksi kankaaksi ja valtapuuna on kuusi. Rauhoitettu Kinahmin lehto on entistä hakamaata, ja alueella onkin eteläosan kuusikkoa lukuunottamatta vanhalle laidunmaalle tyypillisesti harvakseltaan suuria puita sekä aukkopaikkoja, joissa on rehevä kenttä- ja pensaskerros. Puusto on komeaa: ikääntyneitä ja järeitä pihlajia, haapoja, raitaa sekä suuria kuusia kasvaa koko alueella. Myös harmaaleppää ja tuomea on siellä täällä. Alueen luoteisosassa on maanalainen lähde, josta saa alkunsa muutamien kymmenien metrien pituinen puro. Puron varrella kasvillisuus on saniaislehtoa, missä sananjalka, kotkansiipi ja hiirenporras muodostavat tiheitä kasvustoja. Muualla on lähinnä mesiangervovaltaista suurruoholehtoa, ja aukeilla paikoilla vadelma on vallannut laajalti tilaa. Alempana rinteessä lähdepuro leviää laajalle alueelle ja mesiangervo kasvaa valtoimenaan. Puustossa on suuria kuusia ja koivuja sekä muutama suuri tervaleppä. Lähinnä hentokiurunkannuksen esiintymän suojelemiseksi perustetussa lehdossa kasvaa muitakin vaateliaita lehtolajeja, mm. mustakonnanmarjaa, lehtoleinikkiä, lehtotähtimöä, tesmaa ja lehto-orvokkia. Boreaalista lehtoa. Useita vaateliaita ja alueellisesti uhanalaisia lehtolajeja. Kummassakin lehdossa vadelma on vallannut paikoin laajoja alueita, joilta varsinainen lehtolajisto on tukahtunut. Kinahmin lehdossa lisäksi tiheä kuusikko varjostaa pahasti lehtokasvillisuutta eteläreunassa.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11. 2013. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2010: Pölkkypuron lehto 1 yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2010: Kinahmin lehdon yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2010: Viitalamminsuon yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma 2010.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0019.00
FI1681.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kolme yksityismaiden luonnonsuojelualuetta.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2010: Pölkkypuron lehto 1 yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2010: Kinahmin lehdon yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 2010: Viitalamminsuon yksityisen luonnonsuojelualueen luonnonhoitosuunnitelma 2010.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY