Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600077

1.3 Site name

Eitikansalon suot

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.886700
Latitude:63.255300

2.2 Area [ha]

223.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.7  0.00 
7110  info      100  0.00 
7140  info      0.3  0.00 
7310  info      88  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      40  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata    50  200             
A542Emberiza rustica                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0788.00
N1711.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Eitikansuo on aapasuo, Ristikkosuo ja Pajusuo ovat keidassoita. Ne sijaitsevat lähekkäin, ja niitä erottavat toisistaan kivennäismaasaarekkeet ja ojitetut suoalueet. Suot ovat karuja, vallitsevia suotyyppejä ovat oligotrfinen sararäme, ol. saraneva, ol. lyhytkorsiräme ja rahkaräme. Eitikansuolla on useita MT -metsäsaarekkeita ja pieni lampi suon keskellä. Pajusuo rajautuu itäpuolella Iso-Pajusen lampeen. Suot ovat keskeisiltä osiltaan puuttomia, reunoilla on hyvin kapealti harvapuustoista rämettä. Ristikkosuolla ja Pajusuolla on myös muutamia pieniä metsäsaarekkeita. Vaiveroa on alueella hyvin runsaasti. Hirvisaari on merkittävin Eitikansalolta löytyvistä vanhan metsän alueista. Runsaasti lehtipuuta sisältävässä Hirvisaaressa on monipuolinen metsälinnusto.

4.2 Quality and importance

Kohde on alueellisesti erittäin merkittävä keskiosistaan ojittamattomiensoidensa takia; suurin osa ympäristön soista on ojitettu, ja lähimmät yhtä luonnontilaiset seudut löytyvät yli 50 kilometrin päästä koillisesta. Hirvisaari on myös alueellisesti merkittävä, vaikkakin pienialainen vanhan metsän saareke. Ympäröivät ojikot ovat kuivattaneet soiden reunamia ja muuttaneet laajemminkin vesien määrää soilla. Soita on ennallistettu vuonna 2011 siltä osin, kun se rajauksen puolesta oli mahdollista. Hirvisaaren halki kulkee tie. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään ennallistamistoimenpiteillä, jos se maanomistus- ja suojeluolosuhteiden puolesta on mahdollista Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamistoimenpitein, jos se maanomistus- ja suojeluolosuhteiden puolesta on mahdollista

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Ho
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal64
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private36
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hölttä, H. 1996: Eitikansalon suot (linnustoinventointi). - Julkaisematon selvitys. 5 s + kartat. Metsähallitus, Lieksa. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Luukkainen, A 1989: Nilsiässä tutkitut suot ja niiden turvevarat. Geologian tutkimuskeskus. Turveraportti 235. Kondelin, H 2007: Sammalhavaintopaikat Nilsiässä syksyllä 2007. julkaisematon raportti. Metsähallitus. Ihantola, A 2010: Eitikansalon soiden ennallistamissuunnitelma, Nilsiä. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Eitikansuo ja Ristikkosuo ovat soidensuojelun perusohjelman kohteita ja Pajusuo seutukaavan suojelualuevaraus. Aluetta laajennettu Hirvisaaren metsäalueella. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Eitikansuon ojien padottiin käsityönä syksyllä 1996- kesällä 1997 Ihantola, A 2010: Eitikansalon soiden ennallistamissuunnitelma, Nilsiä. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY