Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600084

1.3 Site name

Kutunjoki

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.415600
Latitude:62.599400

2.2 Area [ha]

87.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3210  info      27.8  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
7140  info      8.6  0.00 
7160  info      0.03  0.00 
9010  info      2.4  0.00 
91D0  info      37  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N0770.00
N1710.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuudentoista kilometrin mittainen Pohjois-Savon lounaisosien pisin joki, joka laskee Kutunjärvestä Kuvansin Ryönään. Joen alajuoksulla on merkittävä ja osittain suojeltu suoalue. Kutunjoki on vähävetinen. Se saa Kutunjärvestä lähdettyään lisävesiä Kumpusesta ja Saittajärvestä, mutta pysyy soutuveneellä liikennöimättömänä pääosan matkastaan. Rannan luhtavyöhykkeet ovat kapeita alajuoksua lukuunottamatta. Kutunjoen luonnontilaisuus on säilynyt suhteellisen hyvin. Kivisiä osuuksia, joita on paljon, on kuitenkin perattu uittoa varten. Rapukanta on vahva ja ravustus runsasta. Vesikasvillisuus on vaihtelevaa: hitaasti virtaavissa kohdissa viljellyillä seuduilla tiheää, ja paikoin uistinvita- ja ulpukkakasvustot täyttävät koko uoman. Tuuheita pikku ruoikoita on varsinkin yläjuoksulla. Varsinaiset eutrofian ilmentäjät kuitenkin puuttuvat, ja välillä ravinteisuus näyttää vähenevän. Vuolaammat kohdat ovat niukkakasvisia. Näyttävimpiä lajeja ovat jokileinikki keski- ja alajuoksulla sekä kurjenmiekka alajuoksulla. Alajuoksun Variskorven-Ryönäsuon alue on rämeitä, nevoja, korpia ja pieniä kangasmaasaarekkeita käsittävää joenvarsisuota. Tietyillä osin puustossa on aarnimaisia piirteitä: vanhoja lakkapäisiä mäntyjä ja naavaisia alikasvoskuusia.

4.2 Quality and importance

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1. mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein Suhteellisen luonnontilainen pitkä jokireitti, edustavia puustoisia joen- ja puronvarsisoita sekä vanhaa metsää. Natura-alueen valuma-alueella on turvetuotannossa oleva Kurkisuon alue. Virtavesiekoysysteemiin voivat vaikuttaa valuma-alueen maa- ja metsätaloustoimet sekä rantavyökkeelle asti ulottuva puustonkäsittely.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

NaturaTietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0093.00
FI167.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueella pieni Variskorven luonnonsuojelualue. Tämän lisäksi luonnonsuojelualueeksi on perustettu on jo seutukaavassa osoitettua vanhaa suojelualuevarausta. Itse jokireitillä toteutus vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY