Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600089

1.3 Site name

Telkkämäki

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.479400
Latitude:63.037800

2.2 Area [ha]

103.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
7160  info      0.013  0.00 
9050  info      5.5  0.00 
9070  info      0.00 
91D0  info      2.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1924Oxyporus mannerheimii         
M1910Pteromys volans    10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A104Bonasa bonasia    33  33           
Botrychium multifidum                   
Campanula cervicaria    20  60           
A371Carpodacus erythrinus    44  44           
Leontodon hispidus                   
Listera ovata                   
A277Oenanthe oenanthe             
A072Pernis apivorus             
Picris hieracioides                   
A108Tetrao urogallus    12  12           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N076.00
N151.00
N1625.00
N1733.00
N1935.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Telkkämäki on tyypillistä Pohjois-Savolaista loivapiirteistä mäkimaata, jossa kaskiviljely on ollut yleistä vielä 1800- ja 1900 -lukujen vaihteeseen asti. Kaskikulttuurin vaikutus on vielä havaittavissa kasvillisuudessa ja paikoin myös puustossa. Metsistä löytyy myös kaskikauden aikaisia rakennelmia: nauriskuoppia ja kaskialoilta kerätyistä kivistä koottuja kasoja. Valtaosa alueen metsistä on tuoreita ja lehtomaisia kankaita, pienialaisesti on lehtoja. Purojen varsilla ja painanteissa on pienialaisia korpia (MkK, MK, RhK, LhK) ja lähteisyyttä. Entiset viljelyalat, laitumet ja suopellot ovat suureksi osaksi metsittyneet tai metsitetty. Nykyään Telkkämäen luonnonsuojelualueella ylläpidetään aktiivisin hoitotoimin perinteisen kaskitalouden muovaamaa savolaista kulttuurimaisemaa sekä perinnebiotoopeille ominaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä. Kaskeamalla ja kaskikiertoon liittyvällä viljelyllä sekä laidunnuksella toteutetaan luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksia ja samalla ylläpidetään vanhoja työtapoja.

4.2 Quality and importance

Telkkämäki on erittäin merkittävä luonnonsuojelualue kaskikulttuurin muovaamien elinympäristöjen ja niitä suosivien eliölajien kannalta. Alueella on myös monipuolista metsäisille luontotyypeillä tyypillistä lintu- ja kovakuoriaislajistoa. Alueella säilytetään perinteisiä kaskiviljelymenetelmiä sekä kaskitalouden luomia maisematyyppejä. Telkkämäki onkin hyvä esimerkki edustavasta perinnemaisemasta. Kasketuilla mailla on merkitystä myös tutkimusaloina. Vuosittain kasketaan noin 0,5 hehtaarin alueella, jolla kaskeamisen jälkeen viljellään perinteisiä kaskilajikkeita (ruista ja naurista) pari satoa. Telkkämäessä toteutetaan ns. kaskikiertoa, jossa kaskiviljelyn jälkeen alueet otetaan laidunnukseen tai jätetään metsittymään ja kasketaan uudelleen n. 15-30 vuoden kuluttua. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys (kaskikierron ulkopuolella olevat alueet) - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä (nykyään laidunnuksessa olevat perinnebiotoopit) - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein (kaskikiertoon mukaan tulevat kaskettavat ja laidunnettavat alueet) - luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein(kaskikiertoon mukaan tulevat kaskettavat ja laidunnettavat alueet)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Eisto, K. ja Leivo, A. 1994: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kasvillisuuskartoitus. - Käsikirjoitus. Metsähallitus, Lieksa. Rajasärkkä, A. 1995: Itä-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalaskennat vuoteen 1994 asti. - Käsikirjoitus, Metsähallitus. Ukkonen, M. ja Toivanen, J. 1980: Kaavin Telkkämäen pesimälinnuston koostumuksesta. - Lintumies 15:54-63. Metsähallitus 1993: Telkkämäen luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma. 46s. Tietokantatäydennys 2016: Eisto, K., Laine S. 1997: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kaskiviljelysuunnitelma. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 38. 42 s. Sapattinen, A. 2004: Telkkämäen ennallistamisen ja kaskeamisen suunnitelma 2004. Mönkkönen, R. 2010: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kulttuuriperintöinventointi 2010. Metsähallituksen kulttuuriperintöinventointiraportti 2010. Borgman, J. 2010: Kaskialainventoinnit Telkkämäessä kesällä 2010. Metsähallitukselle laadittu raportti Väänänen, M. 2014: Telkkämäen luonnonsuojelualueen luonnonhoidon ja ennallistamisen toimepidesuunnitelma Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 ja 15.4.2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Telkkämäki on erityinen luonnonsuojelualue. Toteutettu perustamalla luonnonsuojelualue. Suojelualuetta olisi toiminnallista ja matkailullisista syistä perusteltua laajentaa, mutta mitään laajennustavoitetta ei tässä yhteydessä esitetä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Eisto, K., Laine S. 1997: Telkkämäen luonnonsuojelualueen kaskiviljelysuunnitelma. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 38. 42 s. Sapattinen, A. 2004: Telkkämäen ennallistamisen ja kaskeamisen suunnitelma 2004 Väänänen, M. 2014: Telkkämäen luonnonsuojelualueen luonnonhoidon ja ennallistamisen toimepidesuunnitelma Alueen jatkuva hoita aloitettiin vuonna 1993 kaskeamalla Telkkämäen talon entisiä metsitettyja peltoja. Osa talon ympäristön entisistä niityistä ja pelloista on otettu laidunkäytöön. Laidunnuksessa vuonna 2014 on n. 2 ha perinnebiotooppeja, mutta laidunnukseen otetaan hieman lisää alueita mikäli alueiden aitaus ja laiduneläinten hoito järjestyy. Vuosittain kasketaan noin 0,5 hehtaarin alueella, jolla kaskeamisen jälkeen viljellään perinteisiä kaskilajikkeita (ruista ja naurista) pari satoa. Telkkämäessä toteutetaan ns. kaskikiertoa, jossa kaskiviljelyn jälkeen alueet otetaan laidunnukseen tai jätetään metsittymään ja kasketaan uudelleen n. 15-30 vuoden kuluttua.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY