Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600101

1.3 Site name

Koistilan metsä

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.379400
Latitude:62.771700

2.2 Area [ha]

84.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.17  0.00 
7140  info      0.00 
9010  info      31  0.00 
9050  info      15  0.00 
91D0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N078.00
N148.00
N1774.00
N1910.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Koistilan metsä sijaitsee Tuusniemen kunnassa noin kuusi kilometriä Tuusniemen taajamasta lounaaseen. Se on pinta-alaltaan merkittävä, boreaalisten luonnonmetsien ja lehtojen sekä rehevien puustoisten soiden muodostama kokonaisuus. Osa järeäpuustoisista metsistä on ollut kauan metsätaloustoimien ulkopuolella. Koistilan metsän suojeluarvoa lisäävät alueen halki pohjois-eteläsuunnassa virtaava mutkitteleva luonnontilainen puro, lukuisat suopainanteet ja muuta metsää avoimemmat rehevät lehtolaikut. Pinta-alasta on suojelullisesti vähäarvoisia hoidettuja nuorehkoja talousmetsiä noin kolmannes ja peltoa vajaat 10 %. Alueen metsät ovat pääosin reheväpohjaisia käenkaali-mustikkatyypin lehtomaisia kangasmetsiä, joissa on paikoin korpipainanteita ja -juotteja. Myös mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää esiintyy pienialaisena. Boreaaliset lehdot ovat kosteita ja tuoreita lehtoja. Luoteiskulmassa on käenkaali-oravanmarjatyypin tuore lehtolaikku, joka jatkuu luoteisrinteessä hiirenporrasvaltaisena, tihkupintaisena saniaislehtona. Länsiosassa, koillisrinteessä, on hyvin rehevä kotkansiipi-valtainen saniaislehto. Puustoiset suot ovat ravinnetasoltaan reheviä korpia. Eteläosassa on laajahko yhtenäinen metsäkortekorpi. Puronvarren rehevät korvet ovat lähinnä luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Lisäksi tavataan ainakin saniaiskorpea ja ruohokangaskorpea. Kohteen ainoa räme on ojitettu. Suojelullisesti arvokkaimpia ovat etelä- ja länsiosan järeäpuustoisimmat metsät, rehevät saniaislehdot sekä rehevät korvet. Vanhimmat metsät ovat pääosin kuusivaltaisia, joissa kasvaa myös koivua, haapaa ja hieman mäntyä. Myös kuusi-koivu -sekametsiä esiintyy. Valtapuuston ikä on 80-90 vuotta, kuusten keskimääräinen rinnanympärysmitta on 85-110 cm (suurimmat 170 cm). Luonnontilaisen kaltaisilla alueilla elävän puuston koko vaihtelee ja metsä uudistuu luontaisesti aukoissa. Lahopuuta on melko paljon ja eri lahoasteita esiintyy. Pystylahot ovat kuusta, koivua ja haapaa, maapuustossa on lisäksi harmaaleppää. Rehevässä kenttäkerroksessa kasvavat mustikka, käenkaali, oravanmarja, metsämansikka, metsäorvokki, sormisara ja metsäkastikka. Tiheissä kuusikoissa maan peittää neulaskarike. Saniaislehdot sijaitsevat kivikkoisessa rinteessä. Lehtipuuvaltaisen puuston muodostavat harmaa-leppä, rauduskoivu, tuomi, kuusi ja pihlaja. Hiirenporrasvaltaisen lehdon valtalajit ovat soreahiiren-porras, metsäalvejuuri, metsäimarre, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, käenkaali, rönsyleinikki ja ojakellukka. Kotkansiipivaltaisessa lehdossa vallitsevana kasvaa kotkansiipi. Rehevät korpimetsät ovat pienialaisia ja kapeita. Puronvarren luhtainen ruoho- ja heinäkorpi sijaitsee rinnemetsien välissä. Luontaisesti mutkitteleva puro on hiekkapohjainen. Puron rannat vaihtelevat hetteisistä koviin kivennäismaihin. Purovarren puusto on luonnontilaista, paikoin ryteikköistä, kuusen, harmaalepän ja koivun muodostamaa sekametsää. Lahopuuta (koivu, harmaaleppä) on runsaasti myös puron yli kaatuneena. Tyypillistä lajistoa ovat mesiangervo, korpikastikka, kurjenjalka, raate, rentukka ja kiiltolehväsammal. Eteläosan metsäkortekorpi on viileä, tihku- ja mätäspintainen, yhtenäisen rahkasammalpeitteen vallitsema kivikkoinen korpi. Puuston muodostavat järeät kuuset sekä yksittäiset koivut. Lahopuusto on lähinnä ohutta kuusimaapuuta. Koistilan metsä on maisemaltaan vaihteleva kokonaisuus. Ihmisen vaikutus on havaittavissa lähes kaikkialla, mutta myös luonnontilaisen kaltaisia alueita esiintyy. Vanhoissa metsissä lahopuun määrä lisääntyy huomattavasti lyhyen ajan kuluessa, joten metsillä on mahdollisuus kehittyä puustorakenteeltaan ja lajisuhteiltaan luonnontilaisiksi vanhoiksi metsiksi.

4.2 Quality and importance

Pinta-alaltaan laaja, rehevä vanhan metsän alue. Lehtolaikkuja, reheviä korpia ja luonnontilainen puro. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys alueen luontotuyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi kesällä 2000. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Kiinteistörekisteriote, Koistila, 857-417-15-13, 12.2.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY