Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0600107

1.3 Site name

Vuori-Kalajan letto

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.705300
Latitude:62.585600

2.2 Area [ha]

3.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      0.2  0.00 
91D0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vuori-Kalajan letto on Rautalammin kunnassa sijaitseva, Vuori-Kalajan lammen koillisrantaan rajoittuva luonnontilaisten pienialaisten puustoisten soiden ja lettojen muodostama kokonaisuus. Pohjois-eteläsuuntainen alue sijaitsee kallioisten rinnemetsien välissä. Itäreunassa alueen läpi virtaa Vuori-Kalajan lampeen laskeva tihkupintainen puro, joka on eteläosastaan hetteinen ja kasvillisuuden peittämä. Suo on vaihtelevan luhtaisen, lähteisen sekä keski- ja runsasravinteisen kasvillisuutensa vuoksi luonnonsuojelullisesti arvokas. Vuori-Kalajan letto rajautuu kohteeseen "Konnevesi-Kalaja-Niinivuori", jonka luontotyyppivalikoimaa se se merkittävästi täydentää. Suoalue on pääosin korpi- ja rämekasvillisuutta. Suon länsi- ja pohjoisreunan vallitsevat suotyypit ovat korpiräme ja metsäkortekorpi. Vaateliaampaa korpityyppiä edustaa puronvarren lähteinen ruoho- ja heinäkorpi. Alueen korpien luonteenomainen piirre on luhtaisuus, jota ilmentää erityisesti kiiltolehväsammalen runsas esiintyminen. Rämeistä alueella tavataan korpi-, neva-, isovarpu- ja rahkarämettä. Alueen ravinteisin suotyyppi on keskustan pienialainen lettoräme (0,2 ha). Kohteen länsiosassa metsä muuttuu mustikkatyypin tuoreesta kangasmetsästä käenkaali-mustikkatyypin lehtomaiseksi kangasmetsäksi. Suojelullisesti arvokkaimpia ovat suon keskiosan lettoräme sekä itäosan puronvarsikorpi. Lettoräme on suon ravinteisin ja merkittävin suotyyppi. Keski- ja runsasravinteisuutta ilmentävät yleisinä kasvavat rätvänä, villapääluikka, siniheinä ja lettorahkasammal. Lettoisuuden ilmentäjiä ovat letto- ja rimpisirppisammal sekä keräpäärahkasammal. Lähteisen ruoho- ja heinäkorven puusto on yleisilmeeltään ryteikköistä tervalepän, harmaalepän, hieskoivun ja kuusen muodostamaa kasvustoa. Pensaskerroksessa on paatsamaa ja pajuja. Hetteisten tihkupintojen valtalajeja ovat luhtaisuutta ilmentävät vehka, rentukka, kurjenjalka, suo-orvokki, oka- ja haprarahkasammal, lähteisyyttä ilmentävät hetesirppisammal ja lehtokuirisammal sekä terttualpi, harmaasara ja järvikorte. Järvikorte kasvaa runsaana lähes koko suolla. Vuori-Kalajan letto on retkeilyreitin varrella. Suon eteläosan halki kulkevat pitkospuut ja metsän reunassa on rinteensuuntainen polku.

4.2 Quality and importance

Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi kesällä 2000. Pohjois-Savon ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Metsähallitus 2013: Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Savon ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2013: Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY