Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0700001

1.3 Site name

Sysmäjärvi

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.056100
Latitude:62.686900

2.2 Area [ha]

734.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA223Aegolius funereus         
BA054Anas acuta    10  50   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    14   
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    150  300   
BA258Anthus cervinus     
BA091Aquila chrysaetos           
BA028Ardea cinerea    10   
BA169Arenaria interpres           
BA222Asio flammeus     
BA059Aythya ferina    25  50   
BA059Aythya ferina    10   
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    50  200   
BA062Aythya marila    10   
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA087Buteo buteo     
BA145Calidris minuta     
BA146Calidris temminckii     
BA197Chlidonias niger     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA083Circus macrourus     
BA084Circus pygargus     
BA122Crex crex    cmales         
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus    100  250   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA540Emberiza aureola         
BA379Emberiza hortulana           
BA542Emberiza rustica     
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA320Ficedula parva     
BA320Ficedula parva     
BA154Gallinago media     
BA123Gallinula chloropus     
BA002Gavia arctica    50  100   
BA001Gavia stellata    10   
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio           
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus    50  100   
BA177Larus minutus    10  100   
BA177Larus minutus    30   
BA179Larus ridibundus    10  1500   
BA179Larus ridibundus    2000  7000   
BA150Limicola falcinellus     
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica    10   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca     
BA065Melanitta nigra    50   
BA068Mergus albellus     
BA068Mergus albellus    20  40   
BA073Milvus migrans     
BA260Motacilla flava    10  50   
BA260Motacilla flava     
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus     
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax    10  100   
BA312Phylloscopus trochiloides           
BA241Picoides tridactylus     
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA506Polysticta stelleri           
BA119Porzana porzana    15  cmales   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA161Tringa erythropus    10   
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    10  100   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus     
BA167Xenus cinereus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Actitis hypoleucos    10             
A052Anas crecca    11  50             
A050Anas penelope    11  50             
A053Anas platyrhynchos    20  30             
A257Anthus pratensis               
A067Bucephala clangula    11  50             
A365Carduelis spinus               
A136Charadrius dubius               
A207Columba oenas                   
A237Dendrocopos major               
A376Emberiza citrinella    10             
A381Emberiza schoeniclus    101  250             
A269Erithacus rubecula    10             
A125Fulica atra    11  50             
A270Luscinia luscinia    10             
A069Mergus serrator               
A262Motacilla alba    10             
Myriophyllum sibiricum                   
A337Oriolus oriolus               
A329Parus caeruleus               
A330Parus major    11  50             
A326Parus montanus    10             
A266Prunella modularis               
1214Rana arvalis                   
1213Rana temporaria                   
A317Regulus regulus               
A311Sylvia atricapilla    10             
A310Sylvia borin    11  50             
A309Sylvia communis               
A164Tringa nebularia    10             
A165Tringa ochropus    10             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0690.00
N079.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sysmäjärvi on Outokummun taajaman lähellä sijaitseva ja viljelyalueiden ympäröimä rehevä lintuvesikohde. Aluetta on hoidettu vesikasvillisuutta ajoittain niittämällä.

4.2 Quality and importance

Yksi Suomen arvokkaimmista ja kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Sysmäjärvellä on huomattava merkitys lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella on monimuotoinen ja arvokas pesimälinnusto. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Sysmäjärvellä on toteutettu kunnostustoimia vesikasvillisuutta niittämällä vuosina 2006 ja 2007 Sysmäjärvi ja Sääperi – Pohjois-Karjalan lintuvesien aatelia –EAKR –hankkeessa. Sysmäjärvelle rakennettiin myös lokkikolonian pesimäsaareke.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Lb
Hb
Hb
Hi
Li
Li
Mi
Mi
Mi
Hi
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hottola, P. 1991: Outokummun Sysmäjärven kunnostussuunnitelma. - Selvitys Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirille. 26 s., liitteet. (Julkaisematon selvitys) Hottola, P. 1993: Katsaus lintuvesiensuojeluohjelmaan Pohjois-Karjalassa. - Tutkimusraportti. Pohjois-Karjalan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto. 48 s. (Julkaisematon selvitys) Hottola, P. 1993: Lintuvesiohjelma puntarissa - linnustoselvityksiä Pohjois-Karjalan lintujärvillä. - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A nro 158. 181 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: linnusto, selvitykset, seuranta, lintuvedet, vesistöjen kunnostus, suojeluarvo, arviointi, biodiversiteetti) Hottola, P. 1995: Pohjois-Karjalan lintutornit. - Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 40 s. (Julkaistu artikkeli) Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1981:32. 197 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Räsänen, J. 1994: Kasviharrastajan kesä Pohjois-Karjalassa. - Lutukka 11:49-56. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016 Hottola, P. & Ratilainen, M. 1994: Outokummun Sysmäjärven kunnostussuunnitelma. - Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri. Hottola, Petri 1999. Outokummun Sysmäjärven linnuston seuranta – kesä 1999. Julkaisematon raportti, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu. 75s. Hölttä, Harri, Kivivuori, Hannu, Kontkanen, Harri, Lehtoranta, Hannu & Leppänen, Janne 2011. Uhanalaiset lintulajit Pohjois-Karjalassa. Osa II: Metsien, peltojen ja muiden elinympäristöjen linnut. Siipirikko 38(3): 4-18. (http://www.pklty.fi/julkaisut/) Kontkanen, Harri 2009. Outokummun Sysmäjärven pesimälinnusto kesällä 2005. - Teoksessa: Kontkanen, Harri, Pohjois-Karjalan lintuvedet – linnuston tila ja kunnostustarve lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 4/2009. s.193-222. (http://www.ymparisto.fi/) Kontkanen, Harri 2013. Pohjois-Karjalan lintuvedet – jatkoseuranta lintuvesiensuojeluohjelman kohteilla. Julkaisematon raportti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lehtoranta, Hannu, Kontkanen, Harri, Sorvari, Veli-Matti, Pönkkä, Heikki, Varis, Jani ja Hölttä, Harri 2014. Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaat lintualueet (MAALI-alueet) raportti. Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry. (http://www.pklty.fi/julkaisut/) Lohilahti, Hanne, Kontkanen, Harri & Hämäläinen, Juha 2009. Sysmäjärven Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 1/2009. (http://www.ymparisto.fi/) Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Väisänen, Roni 2013: Pohjois-Karjalan ARK-katsaus 2011. Siipirikko 40: 33-39. (http://www.pklty.fi/julkaisut/) Vänskä, L. & Heikkala, O. 2012. Outokummun Sysmäjärven IBA-alueen Linnustoselvitys BirdLifelle. Julkaisematon raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Sysmäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Suojelu lähes kokonaan toteutettu, suurin osa alueesta on perustettu yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi. Toteutuskeinoina alueella ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hottola, P. & Ratilainen, M. 1994: Outokummun Sysmäjärven kunnostussuunnitelma. - Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri. Lohilahti, Hanne, Kontkanen, Harri & Hämäläinen, Juha 2009. Sysmäjärven Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 1/2009. (http://www.ymparisto.fi/) Järven vedenkorkeutta nostetaan. Näin estetään umpeenkasvu. Järveen laskevien vesien laatua parannetaan. Lahdenjoen suuta, Lähtevänlahtea ja Palolahtea ruopataan ja samalla poistetaan osa vesikasvillisuudesta. 1980-luvulla vesikasvillisuutta on poistettu niittämällä. Järveä on talviaikoina hapetettu.
Link: http://www.ymparisto.fi/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY