Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700010

1.3 Site name

Kolin kansallispuisto

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.825000
Latitude:63.085300

2.2 Area [ha]

2717.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      10.8  0.00 
3160  info      1.94  0.00 
3260  info      0.69  0.00 
6270  info      3.05  0.00 
6430  info      1.42  0.00 
6510  info      9.55  0.00 
7140  info      7.3  0.00 
7160  info      0.05  0.00 
7230  info      0.3  0.00 
8220  info      160  0.00 
9010  info      300  0.00 
9050  info      122  0.00 
9060  info      110  0.00 
9070  info      20.96  0.00 
91D0  info      61  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum    2000000  3000000  shoots   
I6169Euphydryas maturna         
M1355Lutra lutra         
M1910Pteromys volans    10  20   
I1926Stephanopachys linearis         
A1166Triturus cristatus         
I1928Xyletinus tremulicola    trees   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia infirma                   
Aradus laeviusculus                   
Arthonia leucopellaea    localities           
Bacidia igniarii    localities           
Botrychium lanceolatum    localities             
Brachmia dimidiella    localities             
Bulgarica cana    16  18  localities             
Calypogeia suecica    localities             
Campanula cervicaria                   
Chaenotheca gracilenta    localities           
Clepsis lindebergi    localities             
Coelioxys lanceolata    localities             
Conocephalum conicum    localities             
Cydia leguminana    localities             
Dactylorhiza traunsteineri    localities             
Fu  Dichomitus squalens                   
A379Emberiza hortulana                   
Endothenia oblongana    localities             
Epipogium aphyllum    localities             
Gyalecta truncigena    localities           
Gymnadenia conopsea var. conopsea    localities             
A640Larus fuscus fuscus             
Lophozia ascendens    localities             
1361Lynx lynx               
1357Martes martes                   
Meles meles                   
Micarea hedlundii    localities           
Neckera pennata    localities             
Oxyptilus parvidactylus    localities             
Pemphredon flavistigma    localities             
Peponocranium praeceps                   
Platyrhinus resinosus                   
Ramalina thrausta    localities           
Rhopobota stagnana    localities             
Scapania apiculata    localities             
Fu  Skeletocutis stellae                   
A108Tetrao urogallus    11  50           
1354Ursus arctos               
Xestia sincera                   
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N072.00
N1986.00
N226.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Geomorfologisesti erittäin vaihteleva kokonaisuus, joka sijaitsee kahden eri ikäisen kallioperäyksikön rajapinnan tuntumassa. Vaaramuodostumien itäpuolella on arkeeisella ajalla syntynyttä kallioperää, vaaramuodostumien lounaispuolella nuorempaa, proterotsooista kallioperää. Alueen kallioperä on karjalaista liuskevyöhykettä. Osa alueen kallioista on emäksisiä liuskekallioita.

4.2 Quality and importance

Kolin kansallispuisto on keskeinen, laaja, Pielisen länsirannalla sijaitseva ydinalue, joka muodostaa suojelualueverkon ympärillä sijaitsevien pienempien Natura-alueiden ja luonnonsuojeluohjelmien alueiden kanssa. Tämän verkoston erityinen arvo on boreaalisten luonnonmetsien, lehtojen, lettojen ja jossain määrin myös perinnebiotooppien laajuus ja edustavuus. Alue on merkittävä myös lajistonsuojelullisesti, sillä alueella on useita metsien, lehtojen ja perinnebiotooppien vaateliaita ja uhanalaisia lajeja. Kansallispuiston ja sen lähialueiden hoito- ja käyttösuunnitelma päivitettiin vuonna 2013 ja se on ympäristöministeriössä hyväksyttävänä. Boreaaliset lehdot ja luonnonmetsät ovat pinta-alaltaan Kolin kansallispuiston merkittävimmät Natura-luontotyypit. Vaarojen jyrkillä rinteillä on otolliset olosuhteet näille luontotyypeille. Kolin rinteitä on kaskettu taannoin runsaasti, mutta intensiivisen kaskeamisen aikakaudesta on kulunut aikaa ja luontotyypit ovat ehtineet kehittyä kohtalaisen edustaviksi. Kansallispuiston pohjoisosassa itään viettävässä rinteessä ovat alueen edustavimmat boreaaliset luonnonmetsät, joissa lahopuuta on erittäin runsaasti. Suuri osa kansallispuiston kivennäismaiden metsistä on ollut myös talouskäytössä eivätkä ne sen takia vielä täytä luontotyyppien kriteereitä. Alueen metsiä ennallistettiin Life to Koli –hankkeen yhteydessä 2003-2006, mutta ennallistamistarve on edelleenkin ilmeinen erityisesti kansallispuiston eteläosassa. Kolin alueen metsien ja soiden ennallistamissuunnitelmaa on tarpeen päivittää lähitulevaisuudessa. Rinnettä alas virtaavien purojen varsilla on laajoja kosteita lehtoja, mm. myyränporraslehtoja ja niiden välisillä alueilla edustavia tuoreita lehtoja. Kuivia lehtoja Kolilla on vähän. Lehtojen lajisto on monipuolista ja vaateliastakin lajistoa lehdoissa kasvaa. Paimenenvaaralla on rehevän maaperän ansiosta laaja yhtenäinen lehtoalue. Myös alueen itärinteiden rehevissä notkelmissa on laajoja yhtenäisiä lehtoalueita, esimerkiksi Ruostevaara-Murhivaaran ja Ipatin rinteillä. Myös lehtoja hoidettiin Life to Koli –hankkeen yhteydessä ja hoitoa on jatkettu Luonnonhoito-Life –hankkeen yhteydessä 2012-2016. Lehtojen hoitoa on tarpeen jatkaa myös tämän hankkeen jälkeen. Kolin kansallispuiston perinnebiotoopit ovat erittäin merkittäviä luontotyyppejä, jotka kertovat pitkään jatkuneesta ihmistoiminnasta alueella. Mäkrän-, Purolan-, Ikolan- ja Havukanaho ovat valtakunnallisesti arvokkaaksi määritettyä perinnebiotooppeja, joiden putkilokasvilajisto on erittäin monipuolista ja se ylläpitää harvinaista hyönteislajistoa. Mustanaho on maakunnallisesti ja maisemallisesti arvokas niitty rantatien varressa. Näiden lisäksi kansallispuistossa hoidetaan useita niittyjä ja laitumia, yhteensä runsaalla 20 hehtaarilla, joista osa ei täytä minkään Natura-luontotyypin kriteereitä, mutta niiden maisemallinen merkitys on huomattava. Yksi Kolin erikoisuus on kaskimetsä-luontotyyppi (9070), jota pyritään lisäämään aktiivisesti kaskeamalla vuosittain pieni ala. Kaskisuunnitelma päivitetään. Jatkuva ja säännöllinen hoito takaa perinnebiotooppien arvon säilymisen, joten hoitoresurssien turvaamisella säilytetään myös perinnebiotooppien arvot. Kansallispuiston edustalla sijaitsevassa harjusaarien ketjussa (mm. Hiekkasaaret, Korpit, Purjesaari, Laitosaari) metsien Natura-luontotyyppinä on harjumetsä. Saarien puustot ovat paikoin vanhoja, yli 120-vuotiaita, mutta metsät ovat tasarakenteisia ja niistä puuttuu lahopuu lähes kokonaan eivätkä ne siten täytä boreaalisen luonnonmetsän kriteeriä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä • Luontotyyppien, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
LD01.01i
LD01.02i
LE01.04b
LG01.06i
LG05.01i
LI01b
LJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private5
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Alapassi, M. & Alanen, A. (toim. 1989): Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja C/44/1989. 250 s. (Tieteellinen julkaisu). Axelson, W.M. 1902: Putkilokasvio Pielisen ja Höytiäisen välisellä kannaksella. Acta Soc. Fauna Flora Fennica 23, 4: 1-78. (Julkaistu artikkeli). Gaal, G. 1964: Jatul und Kareliche Molasse im S-Koli Gebiet in Nordkarelien und ihre Beziehungen zum Gebirgsbau des prekambrichen Orozens. Bull. Comm. Geol. Finland 213. (Tieteellinen julkaisu). Grönlund, A., Lehtelä, M., Luotonen, H. & Hakalisto, S. 1998: Pohjois-Karjalan perinnemaisemat. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 61. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Joensuu. S. 99. Grönlund, A. & Paalamo, P. 1992: Kontiolahden kasvistollisesti arvokkaat alueet ja uhanalaiset kasvilajit. Tutkimusraportti, Kontiolahden ympäristölautakunta. 56 s., 1 liite. (Julkaisematon selvitys). Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. Joensuun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro. 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli). Hakalisto, S. 1989: Kolin valtionmaan lehdot. Raportti. 41 s., 20 liitettä (Metsäntutkimuslaitokselle tehty julkaisematon selvitys). Hakalisto, S. 1990: Kolin luonto, kulttuuri ja suojelu. Laudatur -erikoistyö. Joensuun yliopisto, maantieteen laitos. 107 s. (julkaisematon selvitys). Hakalisto, S. 1991: Koli -valtionmaasta lehdoksi. Pohjois-Karjalan luonto18: 2-6. (Julkaistu artikkeli). Hakalisto, S. 1993: Kolin ahojen kasvillisuus ja hoito. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro. 457. 24 s., 5 liitettä. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Niityt, ahot, kasvillisuus, maisemanhoito, monimuotoisuus, Koli). Hakalisto, S., Sankari, E. & Simola, H. 1990: Kolin luonto ja maisema. Selvitys Kolin alueen luonnonoloista ja tutkimustarpeesta. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri. (Julkaisematon selvitys). Heikkilä, H. & Heikkilä, R. 1988: Yleiskuvauksen Pohjois-Karjalan läänissä tutkituista soista 1988. (Julkaisematon selvitys). Huttunen, M. 1982: Harvinaistuvat lehtometsät. Pohjois-Karjalan luonto 1982: 19-21. (Julkaistu artikkeli). Juvaste, R. 1990: Koli-Ahvenisen yleiskaava-alueen lintuluotojen suojelutarveselvitys. 16 s., 3 liitettä. Kontiolahti. (Julkaisematon selvitys). Kärkkäinen, S. 1994: Kolin alueen lehdot. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisusarja A nro 172. 54 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Lehdot, lehtokasvillisuus, kasvillisuus, luokitus, luonnonsuojelu, Pohjois-Karjala, Koli). Latja, A. 1990: Kolin kylän osayleiskaava-alueen linnusto. Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto. 11 s. (Julkaisematon selvitys). Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: Komiteanmietintö 1988:16. 279 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: Lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut). Lyytikäinen, A. 1982: Pohjois-Karjalan harjumaiseman kehitys sekä nykyisen tilan ja maankäytön yleispiirteet. summary: The development and present state of esker landscape of North Karelia, eastern Finland. Valtakunnallinen harjututkimus, Raportti 22. 151 s. Joensuu. (Julkaistu selvitys). Lyytikäinen, A. 1991: Kolin luonto, maisema ja kulttuurihistoria. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro. 308. 111 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Koli, kansallispuistot, kulttuurihistoria, lehdot, luonnonsuojelututkimus, maisema, uhanalaiset eliölajit). Paatelainen, H. 1990: Paimenenvaaran kasvillisuuskartoitus. Alustava raportointi lehtokasveista. Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto. 5 s. (Julkaisematon selvitys). Piirainen, T., Honkamo, M. & Rossi, S. 1974: A preilinary report of the geology of the koli area. Bull. Geol. Soc. Finland 46: 161-166. (Julkaistu artikkeli). Piirainen, T. 1976: Kolin alueen kallioperä ja sen suhde svekokarjalaiseen vuorijonoon. 08.09.1976. Suomen geologinen seura ja Geologiliitto r.y., koulutusmoniste 2: 14-24. Espoo. (Tiedonanto). Piirainen, T. 1990: Kolin kallioperä, sen synty ja geologinen kehitys. Kestääkö suomalainen maisema, kestääkö Koli -seminaari 22.-24.5.1990. Esitelmälyhennelmä 2 s. (Tiedonanto). Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto 1976: Pohjois-Karjalaan ehdotettujen kansallispuistojen yleissuunnitelma. Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton julkaisuja A 25. 157 s. Joensuu. (Julkaistu artikkeli). Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto 1979: Pohjois-Karjalan seutukaava. Virkistys-, suojelu- ja turvealueet. Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton julkaisuja A 30. 105 s. Joensuu (Julkaistu artikkeli). Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto 1990: Pohjois-Karjalan kulttuurimaisemainventointi. Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton julkaisuja A 55. 66 s. Joensuu. (Julkaistu artikkeli). Rajasärkkä, A, Vickholm M. & Virolainen, E. 1987: Kansallis- ja luonnonpuistojen linnuston linjalaskennat 1981-86. Käsikirjoitus, metsähallituksen luonnonsuojelualuetoimisto. (Julkaisematon selvitys). Salonen, H., Marttila, V. & Ormio, H. 1980: Luonnonsuojelualueiden edustavuus. Kasvupaikkatyypit ja metsien ikäluokkajakauma valtion omistamilla luonnonsuojelualueilla. Luonnonvarainhoitotoimiston julkaisuja 2. 72 s. Helsinki. (Julkaistu artikkeli). Soidensuojelutyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. komiteanmietintö 1980: 15. 45 s. (Tieteellinen julkaisu). Sonck, C. E. 1964: Die Gefässpflanzenflora von Pielisjärvi und Lieksa, Nordkarelien. Acta Bot. Fennica 67: 1-311. (Julkaistu artikkeli). SYKEn selvitys 1999. Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma 1980: Maa- ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä. Komiteanmietintö 1980:41. 99 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu). Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma 1984: Ympäristöministeriö, ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D:6. 71 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu). Tietokantapäivitys 2016 Metsähallitus 2011: Kolin NATA-aineisto Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 30.5.2014 Metsäntutkimuslaitos 2005: Kolin kansallispuisto 2010. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2003-2010. Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos. Vahvistettavana Ympäristöministeriössä. Metsähallitus 2013: Kolin kansallispuiston kaskisuunnitelma. Luonnos. Autio, O. 2009: Kolin kansallispuiston perinnebiotooppien päiväperhosseuranta 2008-2009. Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut. Raportti. Eerikäinen, K., Hotanen, J.-P., Ihme, H., Lovén, L., Miina, J., Nieminen, E., Salo, K., Viiri, H. ja Äänismaa, P. 2007: Kolin kansallispuiston Natura 2000 -suojelualueen istutus- ja kylvömetsien ja ojitusalueiden ennallistamissuunnitelma. 86 s. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö. (Life to Koli -hanke.) Haapalehto, S. 2012: Kolin lehtojen hoitosuunnitelman täydennys. Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut. Hakamäki, H., Lahti, T. ja Raatikainen, K. 2013: Kolin perinnebiotooppien kasviseurannat sekä kohderajaukset ja arvoluokitukset 2013. Raportti, Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 9.1.2014. Jääskeläinen, K. 2013: Jäkäläkartoitukset Etelä-Suomen luontopalveluiden alueilla vuonna 2012. Raportti 6826/41/2012, Metsähallitus Luontopalvelut 25.1.2013 Kokkonen, K. 2013: Kolin, Telkkämäen ja Oulangan sienikartoitukset 2012. Raportti 3046/2013/04.01, Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 5.5.2013 Lohilahti, H. ja Pajari, M. 2007: Perinnemaiseman hoito Kolin kansallispuistossa. Hoitosuunnitelman väliarviointi ja päivittäminen. 60 s. Martikainen, P. 2011: Kolin kaskien kovakuoriaiskartoitus 2010. Julkaisematon raportti. Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi Martikainen, P. 2012: Vaara-Karjalan kovakuoriaiskartoitukset 2011.Raportti 2390/41/2012, Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 30.4.2012 Mattila, J. 2012: Kovakuoriaiskartoitukset Etelä-Suomen luontopalveluiden alueella vuonna 2009. Raportti 5281/41/2010, Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 3.11.2012 Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2010: Järvilinnut matkailun myötätuulessa. Linnustoraportti Pielinen. Julkaisematon raportti. Puustinen, S., Hokkanen, P., Kou-ki, J. ja Eerikäinen, K. 2007: Kolin kansallispuiston lehtojen hoitosuunnitelma. 72 s. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö. (Life to Koli -hanke.) Pöykkö, H. 2011: Kolin kansallispuiston perhoslajiston kartoitus 2011. Julkaisematon raportti. Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi. Vuorio, V. 2009: Suomen uhanalaisia lajeja: rupilisko (Triturus cristatus). Suomen ympäristö 34. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 98 s. Väisänen, R. 2008: Kesän 2008 linnuston laskennat: Huuhkajanvaara , Huurunlam-pi-Sammakkolampi-Huurunrinne, Verkkovaara, Kolin kp. Julkaisematon raportti, Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi. Vesajoki, H. 1982: Varhaiset järvenlaskut muuttamassa Pohjois-Karjalan maisemia. Terra 94(1): 82-88. (Julkaistu artikkeli).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI006.00
FI0294.00

5.3 Site designation (optional)

Natura-alue koostuu seuraavista: Kansallispuisto/valtiolle kansallispuiston perustamista varten ostettu alue Kansallispuiston tavoiterajaukseen kuuluvia yksityismaita Alueen pääsääntöisenä toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Tavoiterajauksen toteuttamattomalla alueella huomioidaan myös eduskunnan ponsi kansallispuistoista vuodelta 1991.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsäntutkimuslaitos 2005: Kolin kansallispuisto 2010. Hoito- ja käyttösuunnitelma 2003-2010. Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos. Vahvistettavana Ympäristöministeriössä. Lohilahti, H. ja Pajari, M. 2007: Perinnemaiseman hoito Kolin kansallispuistossa. Hoitosuunnitelman väliarviointi ja päivittäminen. 60 s. Eerikäinen, K., Hotanen, J.-P., Ihme, H., Lovén, L., Miina, J., Nieminen, E., Salo, K., Viiri, H. ja Äänismaa, P. 2007: Kolin kansallispuiston Natura 2000 -suojelualueen istutus- ja kylvömetsien ja ojitusalueiden ennallistamissuunnitelma. 86 s. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö. (Life to Koli -hanke.) Puustinen, S., Hokkanen, P., Kou-ki, J. ja Eerikäinen, K. 2007: Kolin kansallispuiston lehtojen hoitosuunnitelma. 72 s. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö. (Life to Koli -hanke.) Haapalehto, S. 2012: Kolin lehtojen hoitosuunnitelman täydennys. Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut.
Link: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Hoidonjakaytonsuunnittelusuojelualueilla/Koli/Sivut/Koli.aspx

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY