Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700013

1.3 Site name

Petrovaaran luontokokonaisuus

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.983900
Latitude:63.162800

2.2 Area [ha]

75.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.8  0.00 
7140  info      1.5  0.00 
7220  info      0.01  0.00 
7230  info      12.8  0.00 
8210  info      0.5  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      8.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1987Plagiomnium drummondii         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza traunsteineri                   
Epipogium aphyllum                   
Malaxis monophyllos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N0743.00
N161.00
N1736.00
N193.00
N209.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kalkkivaikutteisella alueella sijaitseva, kolmesta erillisestä osa-alueesta koostuva kokonaisuus, jolla esiintyy useita direktiivin luontotyyppejä (yhteensä 41 % koko alueen pinta-alasta) ja myös direktiivin mukaisia eläin- ja kasvilajeja. Kusilampi on monipuolinen kokonaisuus, joka käsittää edustavia lettoja, boreaalisia lehtoja ja havupuuvaltaisia puustoisia soita. Alueella on myös kansallisesti uhanalainen kasvilaji. Aluetta on laajennettu ohjelmarajausten ulkopuolelle luontotyyppien (lehdot, letot) ja uhanalaisen lajin perusteella. Lisäksi rajauksessa on huomioitu ekologisesti mielekkään kokonaisuuden muodostaminen liittämällä mukaan kapeat, ohjelmarajausten väliin jäävät alueet. Hepolampi on kalkkivaikutteisella alueella sijaitseva pienialainen, mutta kokoonsa nähden poikkeuksellisen arvokas kohde. Alueella esiintyy edustavia direktiivin mukaisia luontotyyppejä (lehdot, letot, lähteet ja lähdesuot, puustoiset suot). Merlammen alueella on laajoja, edustavia lettosoita. Hepolammen alueelle on myönnetty valtauslupa malmivarojen tutkimiseksi. Hepolammen alueen läheisyydessä on dolomiittivaltausalue. Kusilammen koillispuolella on suuria toimivia ojia, jotka aiheuttavat soiden kuivumista. Kusilammen pohjoisosassa, ohjelmarajauksen ulkopuolella, on kasvistollisesti arvokas lehto. Ohjelmarajausten väliin jäävien alueiden liittäminen kokonaisuuteen on perusteltua ekologisesti ehjän ja yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, mikäli se on suojelu- ja maanomistustilanteen puolesta mahdollista. Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, mikäli se on mikäli se on suojelu- ja maanomistustilanteen puolesta mahdollista.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal16
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private84
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alapassi, M. & Alanen, A. (toim.) 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. - Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja c/44/1989. 250 s. (Tieteellinen julkaisu). Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. - Joensuun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli) Heikkilä, H. 1989: Julkaisematon selvitys. Ystävyyden puiston tutkimuskeskus, 88900 Kuhmo. Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: Komiteanmietintö 1988: 16. 279 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Soidensuojelutyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. - Komiteanmietintö 1977: 48. 47 s. (Tieteellinen julkaisu) Soidensuojelutyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. - Komiteanmietintö 1980: 15. 45 s. (Tieteellinen julkaisu) SYKEn selvitys 1999. Takala, K & Savola, J. 1983: Maastoretkeily 6.7. 1983 (Juuka, Petrovaara, Iljanniemi). 3 s., karttaliitteet. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016: Huttunen, S; Pihlaja, K & Marsh, T 2013: Etelä-Suomen huurressammallähteiden rajaukset ja sammallajiston kartoitukset 2013 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Vuorio, V. 2008: Merlammen luonnonsuojelualueen (YSA076946) hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 10 s ja liitteet. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kusilammen alue kuuluu osin lehtojen-, osin soidensuojeluohjelmaan. Natura -ehdotuksessa on mukana ohjelmarajausten ulkopuolista aluetta 20 ha. Hepolampi on valtiolle hankittu, lehtojen- ja soidensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Merlampi on soidensuojeluohjelmaan kuuluva kohde, josta noin puolet on ostettu valtiolle ja puolet perustettu yksityiseksi suojelualueeksi. Alueen pääsääntöisenä toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Kusilammen osalta osin myös rakennuslaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Kusilampi, Merlampi (osin)
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus: Hepolampi, Merlampi (osin)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vuorio, V. 2008: Merlammen luonnonsuojelualueen (YSA076946) hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 10 s ja liitteet.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY