Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700015

1.3 Site name

Härkinpuro ja serpentiiniraunioisalueet

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.526700
Latitude:63.125000

2.2 Area [ha]

65.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      6.5  0.00 
3260  info      0.7  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.12  0.00 
7230  info      6.4  0.00 
8210  info      0.2  0.00 
8220  info      8.5  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      15  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum    64  74   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Asplenium septentrionale                   
Collema polycarpon                   
Dactylorhiza incarnata                   
Endocarpon psorodeum                   
Epipactis helleborine                   
Hammarbya paludosa                   
Listera ovata                   
Lychnis alpina                   
Lychnis viscaria                   
Rhynchospora fusca                   
Saxifraga nivalis                   
5239Sphagnum subnitens                   
Weissia controversa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N0739.00
N1736.00
N2213.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Porttikalliolla, Karsikkovaaralla ja Mustanvaaralla on Suomessa vaarantuneen serpentiiniraunioisen ainoat Pohjois-Karjalasta tunnetut esiintymät. Serpentiiniraunioinen kuuluu erityistä suojelua vaativiin lajeihin. Alueiden kalliot ovat edustavia "kasvipeitteisten silikaattikallioden" -luontotyypin edustajia. Alueella on myös pienialaisesti kalkkikalliota. Mustanvaaran ja Porttikallion alueella on myös mm. luonnontilaisia lettosoita. Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva Härkinpuron alue on monipuolinen luontokokonaisuus, jossa on mm. edustavia ja laaja-alaisia lettosoita (lajistossa kansallisesti ja alueellisesti uhanalaisia sekä rauhoitettuja kasveja) ja pitkä luonnontilaisten pienvesien muodostama vesistökokonaisuus. Länsiosassa rajausta on tarkennettu siten, että alueeseen on liitetty soidensuojelun perusohjelman ulkopuolelle jatkuva edustava ja yhtenäinen rinnelettosuo. Vastaavasti itä- ja länsiosasta on Naturan ulkopuolelle jätetty luontodirektiivin kannalta epäolennaisia osia. Porttikallion pohjoispuolella Natura -ehdotusalueeseen rajautuu kaivospiiri. Serpentiiniraunioisalueille ja niiden läheisyydessä on kaivostutkimushankkeita sekä vuolukivi louhimo. Kaivospiiri on osittain Natura-alueella. Soidensuojelun perusohjelman alueella ei ole ihmistoiminnan aiheuttamia uhkatekijöitä. Härkinlammesta lähtevän puron alapuolella on ollut majavan rakentama pato. Sen vaikutuksesta on Härkinlammen vedenkorkeus noussut tilapäisesti ympäröiville suoalueille ja samalla osa puista ja pensaista on kuollut. Nyttemmin pato on tuhoutunut ja Härkinlammen vedenkorkeus palannut normaaliksi. Tilapäinen veden korkeuden nousu ei ole olennaisesti muuttanut kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuden rakennetta.

4.2 Quality and importance

Suojelutavoitteen määrittely: -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mi
Mb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal57
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private43
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. - Joensuun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli) Heikkilä, H. & Heikkilä, R. 1988: Yleiskuvaukset Pohjois-Karjalan läänissä tutkituista soista 1988. (Julkaisematon selvitys. Suomen ympäristökeskus, Ystävyyden puiston tutkimuskeskus, 88900 Kuhmo) Kurtto, A., Heikkinen, P. & Helynranta, L. 1987: Uhanalaisten kasvien tarkastus. Asplenium adulterinum. 2 s. (Julkaisematon selvitys. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, PL 69, 80101 Joensuu) Pykälä, J. 1991: Serpentiiniraunioisen (Asplenium adulterinum) suojelusuunnitelma. Käsikirjoitus. 20 s., 6 kuvaa, 10 liitettä. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö. (Julkaisematon selvitys) Soidensuojelutyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. - Komiteanmietintö 1977: 48. 47 s. (Tieteellinen julkaisu) Takala, K. 1973: Juuan luonnonsuojelun perustutkimus ja käyttösuunitelma. 33 s. Juuka-Seura r.y. (Julkaisematon selvitys) Toivonen, H. & Huttunen, P. 1976: Taantuvatko Pohjois-Karjalan kasviharvinaisuudet. - Pohjois-Karjalan Luonto 1976: 18-27. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Koko alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lajin hoitosuunnitelma tarpeen.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY