Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700021

1.3 Site name

Huurunlampi-Sammakkolampi - Huurunrinne

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.847500
Latitude:63.035800

2.2 Area [ha]

258.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.6  0.00 
3260  info      0.4  0.00 
6270  info      0.3  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7220  info      0.06  0.00 
7230  info      10  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      70  0.00 
9050  info      71  0.00 
91D0  info      6.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1955Diplazium sibiricum    50000  100000  shoots   
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
P1987Plagiomnium drummondii    area   
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bovista paludosa                   
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Epipogium aphyllum                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
Lophozia ascendens                   
A072Pernis apivorus             
Xylomya czekanovskii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N102.00
N1650.00
N1940.00
N223.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Huurunlammen-Sammakkolammen sekä Huurunrinteen aluekokonaisuus on jyrkähkö vaaranrinne kuusivaltaisine metsineen sekä vaaranjuuren biologisesti ja maisemallisesti merkittävine suoalueineen. Suot ovat Herajärven vesijätölle syntyneitä nuoria sukkessiosoita ja ovat merkittäviä myös tutkimus- ja opetuskohteina. Suo on lähes koko laajuudeltaan lettoa, jota ympäröivät harmaaleppävaltaiset suurruoholehdot. Soilla on edustavaa lettolajistoa, mm. valtakunnallisesti uhanalaisen verikämmekän (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta) toinen tunnettu esiintymä Pohjois-Karjalassa. Huurun ja Koukkelonrinteet edustavimmat osat ovat vanhojen metsien ja lehtojen mosaiikkia. Itärinteen lehdoilla on myös huomattava lajistollinen merkittävyys. Osa metsistä on nuorempia osin istutusmetsiä. Alueen lakiosalla sekä jyrkimmissä rinteissä on edustavia kalliopintoja, joiden välissä on runsaasti pienvesiä lähteineen. Alueella on myös huurresammallähde. Natura-alueelle onkin ominaista topografian ja kasvillisuuden mosaiikkimaisuus jota korostaa puuston ikärakenteen vaihtelut.

4.2 Quality and importance

Alue on määritelty Kolin hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa kuuluvan kokonaaan syrjävyöhykkeeseen, mikä tarkoittaa, että alueelle ei ohjata kävijöitä aktiivisesti eikä sinne rakenneta uutta palveluvarustusta. Herajärven kierros -retkeilyreitti kulkee alueen halki ja reitin varrella Ryläyksellä on näkötorni. Suojelutavoitteen määrittely: -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla -Luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. -Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Hi
Li
Li
Li
Mi
Li
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal95
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private5
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Grönlund, A. & Paalamo, P. 1992: Kontiolahden kasvistollisesti arvokkaat alueet ja uhanalaiset kasvilajit. - Tutkimusraportti. Kontiolahden ympäristölautakunta. 56 s., 1 liite. (Julkaisematon selvitys) Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. - Joensuun yliopisto, matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli) Hakalisto, S./Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: Huurunrinne-Sammakkolammet-Koukkelonrinne-Ryläys. Muistio maastokäynniltä 8.6.1999. Hakalisto, S./Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: Huurunrinne-Sammakkolampi-Koukkelonrinne-Ryläys -alueen korjattu tavoiterajaus. Kirje ympäristöministeriöön. 27.8.1999. Heikkilä, H. & Heikkilä, R. 1988: Yleiskuvaukset Pohjois-Karjalan läänissä tutkituista soista 1988. (Julkaisematon selvitys. Suomen ympäristökeskus, ystävyyden puiston tutkimuskeskus, 88900 Kuhmo) Laitinen, T./Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: Maastokäynti 13. & 14.6.2000. Lyytikäinen, A. 1991: Kolin luonto, maisema ja kulttuurihistoria. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 308. 111s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Koli, kansallispuistot, kulttuurihistoria, lehdot, luonnonsuojelututkimus, maisema, uhanalaiset eliölajit) Soidensuojelutyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. - Komiteanmietintö 1980: 15. 45 s. (Tieteellinen julkaisu) Vesajoki, H. 1982: Varhaiset järvenlaskut muuttamassa Pohjois-Karjalan maisemia. - Terra 94: 1, 82-88. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Haapalehto, S. Huurunrinteen luonnonhoidon suunnitelma. Metsähallitus (luonnos). Ilmonen, J. 2008. Kolin kansallispuiston Paimenenvaaran ja Huurunrinteen lähteikköjen ennallistamistarve ja luontoarvot. Maastokäynti 13.-14.6.2008. Jääskeläinen, K. 2012: Jäkäläkartoituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden alueilla vuonna 2012. Metsähallitus. Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos. Vahvistettavana ympäristöministeriössä. Kondelin, H. 2012: Huurunlampi-Sammakkolampi-Huurunrinne ja Medvästö-Stormossen, sammalkartoitukset 2012. Metsähallitus. Kämäri, I. 2008: Huurunrinteen lähteen ennallistaminen. Metsähallitus maastokäynti kesäkuu 2008. Martikainen, P. 2012: Vaara-Karjalan kovakuoriaiskartoitukset 2011. Metsähallitus. Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma. (Ympäristöministeriössä vahvistettavana). Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Metsähallitus 2013: Huurunlampi- Sammakkolampi-Huurunrinteen Natura-alueen tila-arviointi. Paatelainen, H. 2000: Herajärven länsipuolen perinneympäristökohteet. Moniste Rytkönen, S. 2002: Huurunlampi-Sammakkolampi-Huurunrinteen Natura-alueen hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. .

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueesta ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualuetta. Natura-alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Haapalehto, S. Huurunrinteen luonnonhoidon suunnitelma. Metsähallitus (luonnos). Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma. (Ympäristöministeriössä vahvistettavana) Rytkönen, S. 2002: Huurunlampi-Sammakkolampi-Huurunrinteen Natura-alueen hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY