Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700029

1.3 Site name

Puohtiinsuo

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:31.096700
Latitude:62.716100

2.2 Area [ha]

891.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.5  0.00 
7110  info      175  0.00 
7140  info      95  0.00 
7230  info      14.2  0.00 
7310  info      420  0.00 
91D0  info      66  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aculepeira ceropegia                   
A039Anser fabalis                   
A082Circus cyaneus                   
Dactylorhiza incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0792.00
N088.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Puohtiinsuo on Pohjois-Karjalassa ainutlaatuisen mittava aapasuokokonaisuus. Suolla on laajoja ravinteikkaita osia, joista parhaimmat, lettoiset alueet, sijaitsevat erityisesti Puohtiinlammen rannalla. Kohteen eteläosan Nuorajärveen rajautuvat rannat ovat kauttaaltaan tulvivaa rantaluhtaa. Puohtiinsuon Natura-alueen pohjoisosassa on vanhaa ojitusta, joka on kuitenkin kasvamassa umpeen.

4.2 Quality and importance

Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -aluueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -luontotyyppien laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC01.03.02o
MD01.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private26
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Häyrinen, U. & Ruuhijärvi, R. 1966: Etelä-Suomen soiden säilytyssuunnitelma. - Suomen Luonto 2: 35-48. (Julkaistu artikkeli) Oikari, E. & Rytkönen, S. 1995: Ilomantsin Puohtiinsuon linnusto- ja kasvillisuusselvitys ympäristövaikutusten arviointia varten. - Käsikirjoitus. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos. 8 s., liitteet. (Julkaisematon selvitys) Tolonen, K. 1963: Uber die Entwicklung eines nordkarelischen Moores im Lichte der C14 -Datierung. Das Moor Puohtiinsuo in Ilomantsi (Ost-Finnland). - Arch. Soc. ´Vanamo´ 18:1, 41-57. (Julkaistu artikkeli) Tolonen, K. 1967: Uber die Entwicklung der Moore im Finnischen Nordkarelien. - Ann. Bot. Fenn. 4: 219-416. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Metsähallitus 2007: Petkeljärven-Putkelanharjun ja Puohtiinsuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 31 Tahvanainen, T. 2004: Puohtiinsuon kasvillisuuskartoitus. Julkaisematon raportti. Frizén, N. 2009: Rämeristihämähäkkikartoitus Pohjois-Karjaalssa Petkeljärvi-Putkelanharjun, Puohtiinsuon ja Patvinsuon alueella 2009. Julkaisematon raportti, 12 s. Tmi Zatypota Nature (Metsähallitus).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva alue. Alueen pääasiallisena toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Ilomantsin kunnan kaakkoisosan rantaosayleiskaavassa merkittyjen rakennuspaikkojen osalta toteutuskeinona on rakennuslaki. Natura -alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista tuotantoon varatulla alueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt kuivatusvedet voidaan johtaa turvetuotantoalueelta myös Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2007: Petkeljärven-Putkelanharjun ja Puohtiinsuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 31
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY