Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700035

1.3 Site name

Huuhkajanvaara

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.916400
Latitude:62.974700

2.2 Area [ha]

55.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      2.7  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
7140  info      0.5  0.00 
7230  info      0.00 
8220  info      0.6  0.00 
9010  info      16.5  0.00 
9050  info      0.8  0.00 
91D0  info      5.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata                   
Dactylorhiza traunsteineri                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0717.00
N1724.00
N1930.00
N2022.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Huuhkajanvaara on monipuolinen kokonaisuus, joka käsittää useita edustavia direktiivin luontotyyppejä topografialtaan vaihtelevalla alueella. Alue on ensisijaisesti vanhojen metsien suojelukohde, mutta alue on myös geomorfologisesti merkittävä, jossa on jyrkkärinteisiä vaaroja, jyrkänteitä ja rotkolaaksoja. Alueen länsiosassa sijaitsee edustava lettosuo, joka jatkuu vanhan metsän ohjelmarajauksen ulkopuolelle. Huuhkajanvaaralla ja usealla lähiympäristön luonnonsuojeluun varatuilla alueilla (Takavaara, Verkkovaara, Huurunrinteen alue) on reheviä soita ja vanhoja metsiä sekä niiden kämmekkä- ja lintulajeja. Ne muodostavat yhdessä monipuolisen ja erityisesti lajistollisesti arvokkaan kokonaisuuden.

4.2 Quality and importance

Huuhkajanvaara on Kolin kansallispuiston kupeessa sijaitseva alue, jossa esiintyu useita luontotyyppejä pienialaisesti. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -luontotyyppien laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal94
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private6
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Grönlund, A. & Paalamo, P. 1992: Kontiolahden kasvistollisesti arvokkaat alueet ja uhanalaiset kasvilajit. - Tutkimusraportti, Kontiolahden ympäristölautakunta. 56 s.,1liite. (Julkaisematon selvitys) Kärkkäinen, S. & Isokääntä, O. 1991: Kolin alueen kasvillisuuskartoitus. - Tutkimusraportti. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri. 80 s., 2 liitettä. (Julkaisematon selvitys) Lyytikäinen, A. 1991: Kolin luonto, maisema ja kulttuurihistoria. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 308. 111 s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: Koli, kansallispuistot, kulttuurihistoria, lehdot, luonnonsuojelututkimus, maisema, uhanalaiset eliölajit) SYKEn selvitys 1999. Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Ympäristöministeriö, alueiden käytön osasto. 51 s., liiteosa. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, vanhojen metsien suojelu yksityismailla) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Huuhkajanvaaran Natura -alueen tila-arviointi. Metsähallitus 2013. Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma. (Ympäristöministeriössä vahvistettavana) Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2013: Kolin hoito- ja käyttösuunnitelma. (Ympäristöministeriössä vahvistettavana) Lettojen turvaamiseksi alueelle laaditaan tarvittaessa ennallistamissuunnitelma
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY