Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700044

1.3 Site name

Petkeljärvi-Putkelanharju

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:31.088900
Latitude:62.634700

2.2 Area [ha]

3417.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      177  0.00 
3160  info      500  0.00 
3260  info      0.76  0.00 
7110  info      105  0.00 
7140  info      35  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7310  info      362  0.00 
9010  info      303  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
9060  info      1325  0.00 
91D0  info      284  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1081Dytiscus latissimus               
I1926Stephanopachys linearis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aculepeira ceropegia                   
Antrodia crassa                   
Antrodia infirma                   
1352Canis lupus                   
A082Circus cyaneus                   
Diplomitoporus flavescens                   
A542Emberiza rustica                   
Evernia divaricata                   
Hydnellum gracilipes                   
1361Lynx lynx                   
Postia lowei                   
Sericoda bogemannii                   
Trichaptum pargamenum                   
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0628.00
N0715.00
N1756.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Petkeljärven puusto on pääosin puolukkatyypin männikköä (valtapuusto 100-150 v.), jossa on alikasvoksena kuusta ja sekapuuna paikoin koivua. Puiston parhaat vanhat metsät ovat Ruununsaaressa, missä ei ole todennäköisesti tehty edes poimintahakkuita. Lähes puolet puiston pinta-alasta on karuja järviä ja lampia. Alueella on suurehko räme, luhtanevoja ja korpipainanteita. Puiston läpi kulkee jyrkkärinteinen harjuselänne. Osa alueen soista on ojitettu. Alueen soita ja metsiä on ennallistettu 2000-luvulla osana Karjalan suot ja ikimetsät -Life-Luonto-hanketta.

4.2 Quality and importance

Alue koostuu Petkeljärven kansallispuistosta, siihen rajautuvasta Putkelanharjun harjujensuojeluohjelma-alueesta, Putkelanharjun länsipuolella sijaitsevista, maanvaihtojen yhteydessä valtiolle siirtyneistä maista, sekä Petkeljärven kansallispuiston pohjoispuolella sijaitsevasta kapeasta harjusta. Alue on merkittävä ja monipuolinen kokonaisuus, jossa on useita edustavia direktiivin luontotyyppejä. Alueen biodiversiteettiä lisäävät länsipuoliset maanvaihtojen yhteydessä vuoden 1997 lopulla valtiolle siirtyneet luonnontilaiset suoalueet. Edellä mainitulla vaihtomaa-alueella on myös pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi todettu, pienten lampien ja purojen muodostama luonnontilainen pienvesikokonaisuus. Natura-rajauksesta poistettujen suojeluohjelma-alueiden Naturaan sisällyttämiselle ei ole luonto-/lintudirektiivin mukaisia perusteita. Maanpinta on kulunut huomattavasti Petraniemessä, missä sijaitsee kansallispuiston opastuspiste, telttailualue ja matkailuyritys. Möhkön tien eteläpuolella on rajauksessa kaksi vanhaa soranottoaluetta. Molssin läheisyydessä sijaitsevat vaihtomaa-alueen suot on osin ojitettu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristön tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Li
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal71
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private29
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Bondarceva, M., Lositskaya, V. & Krutov, V. 1997: Polypores of North Karelian biosphere reserve. Results from inventories in 1993-96. - Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan biosfäärialue. Ilomantsi. (Julkaisematon selvitys) Maa- ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä 1984: Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. - Ympäristöministeriö. Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisuja D:6. 71 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Miettinen, J. 1983: Petkeljärven kansallispuiston linnusto. - Siipirikko 10: 3-6. (Julkaistu artikkeli) Miettinen, J. & Soininen, A. 1983: Petkeljärven kansallispuiston eläimistöselvitys. - SU 4: 47. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Rajasärkkä, A. 1995: Itä-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalaskennat vuoteen 1994 asti. - Käsikirjoitus. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 23.5.2014. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Vesienhoito, pintavedet -tietojärjestelmä. 2.suunnittelukausi) 20.2.2013 Metsähallitus 2007: Petkeljärvi-Putkelanharjun ja Puohtiinsuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja C 31. Laiho, J. 2004: Petkeljärvi-Putkelanharjun alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Julkaisematon suunnitelma, 22 s. Metsähallitus. Nieminen, E. ja Similä, M. 2007: Kovakuoriaisseurannat Koitajoen ja Petkeljärvi-Putkelanharjun Natura-alueiden ennallistamispolttokohteilla v. 2004 - 2006. Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa Life Luonto -hanke. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Metsähallitus. Frizén, N. 2009: Rämeristihämähäkkikartoitus Pohjois-Karjaalssa Petkeljärvi-Putkelanharjun, Puohtiinsuon ja Patvinsuon alueella 2009. Julkaisematon raportti, 12 s. Tmi Zatypota Nature (Metsähallitus). Junninen, K. 2014: Kääpäkartoitukset Vaara-Karjalassa 2013. Petkeljärvi, Pönttövaara-Pahkavaara, Vaskikallio-Porovaara-Ritosärkkä ja Viurusuo. Julkaisematon raportti, 20 s. Metsähallitus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0084.00
FI0216.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kansallispuisto: 16 %. Harjujensuojeluohjelma ja rantojensuojeluohjelma: 79 %. Edellä mainittujen alueiden lisäksi esityksessä on mukana suojeluohjelma-alueiden ulkopuolelta valtion omistukseen siirtynyt vaihtomaa-alue (5 %). Valtion omistuksessa on vuonna 2014 71 % Natura-alueen pinta-alasta. Alueen toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki ja rakennuslaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 1980: Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen käyttö. - Teoksessa: Petkeljärven kansallispuiston runkosuunnitelma. - SV 5:1. 51 s. Metsähallitus, Lieksa. Metsähallitus 1994: Petkeljärven kansallispuiston runkosuunnitelma. Luonnos 6.6. 1994. - 28 s. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys, lähetetty vahvistettavaksi Ympäristöministeriöön) Metsähallitus 2007: Petkeljärvi-Putkelanharjun ja Puohtiinsuon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja C 31. Laiho, J. 2004: Petkeljärvi-Putkelanharjun alueen ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Julkaisematon suunnitelma, 22 s. Metsähallitus.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY