Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700051

1.3 Site name

Kirjovaara

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.399400
Latitude:62.860600

2.2 Area [ha]

328.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.24  0.00 
3260  info      0.15  0.00 
7110  info      20  0.00 
7140  info      1.5  0.00 
8220  info      0.3  0.00 
9010  info      170  0.00 
91D0  info      60  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fu  Antrodia infirma                   
Fu  Antrodia pulvinascens                   
A072Pernis apivorus                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
Xestia sincera                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0730.00
N1747.00
N1920.00
N201.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kirjovaaran alue koostuu kahdesta palasta: Kirjovaarasta ja Rupukkavaarasta. Alueella on kuusi- ja mäntyvaltaista vanhaa metsää, jossa on sekapuuna iäkkäitä lehtipuita: koivua, haapaa ja pihlajaa. Alueella on nähtävissä merkkejä kaskiviljelystä.

4.2 Quality and importance

Kirjovaara on alueellisesti merkittävä vanhojen metsien suojelualue, lähimpiin vanhojen metsien kohteisiin (Kolvananuuro, Patvinsuo) on etäisyyttä n. 25-30 km. Alueella on luontopolku. Noin puolet alueen puustoisista soista on ojitettu. Alueen soita ja metsiä on ennallistettu vuonna 2004. Alueen halkaisee päällystetty autotie. Pienen Kirjovaaran etelärinteellä on asuttu talo piharakennuksineen, pelloilla on istutuskoivikko. Alueen kautta on vedetty voimajohtolinja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaiki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.02i
LD02i
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Aapala, K. & Lindholm, T. 1995: Valtion maiden suojellut suot. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarja A nro 48. 155 s. (Julkaistu artikkeli) Iisalo, H. & Kainulainen, K. 1991: Kirjovaara. - Etelä-Suomen aarniometsäkartoituslomake 1991. Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue. Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Iisalo, H. & Kainulainen, K. 1991: Orilampi-Rupukkavaara. - Aarniometsäkartoituslomake 1991. Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue. Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Rajasärkkä, A. 1995: Itä-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalaskennat vuoteen 1994 asti. - Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue. Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1992: Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 59 s., 169 karttaliitettä. (Julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 23.5.2014 Niemelä, T. ja Kinnunen, J. 2004: Kolvananuuron ja Kirjovaaran luonnonsuojelualueiden kääpäinventointi 2004. Julkaisematon moniste, 32 s. Metsähallitus. Vilén, A. 2003: Kirjovaaran luonnonsuojelualueen kivennäismaiden ja soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Julkaisematon suunnitelma, 23 s. Metsähallitus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI03100.00

5.3 Site designation (optional)

Kirjovaara on vanhojen metsien suojelualue. Alue on ollut aikaisemmin Pamilonkosken luonnonhoitometsää. Alue on valtion omistuksessa ja suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vilén, A. 2003: Kirjovaaran luonnonsuojelualueen kivennäismaiden ja soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Julkaisematon suunnitelma, 23 s. Metsähallitus.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY