Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700052

1.3 Site name

Juuan vanhat metsät

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.908300
Latitude:63.301100

2.2 Area [ha]

527.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      27  0.00 
3210  info      33.8  0.00 
3260  info      0.00 
7140  info      17  0.00 
7310  info      0.00 
8220  info      0.13  0.00 
9010  info      218  0.00 
91D0  info      203  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Antrodia infirma                   
Antrodia primaeva                   
Evernia divaricata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0743.00
N1739.00
N1912.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Keihäsjoki on kuusi- ja mäntyvaltaista vanhaa metsää, jossa sekapuuna paikoin haapaa. Alueen halki virtaa Petäisjoki. Alue on harjumaista kumpuineen ja soisine suppineen. Alue on hyvin luonnontilainen. Soidinniemi on kuusivaltaista luonnonmetsää, jossa sekapuuna iäkkäitä mäntyjä (vanhimmat noin 200-vuotiaita) ja kookkaita haapoja. Koko alueella on tasaisesti kilpikaarnaisia mäntyjä ja niissä usean palon tekemiä koroja. Alueella on kohtalaisesti keloja ja kaatuneita haapoja. Naavaa ja kääpiä on paljon. Louhipanja on luonnontilainen kuusivaltainen sekametsä, jossa on runsaasti kilpikaarnaisia mäntyjä sekä mäntykeloja ryhmittäin. Keloissa on palokoroja koko alueella. Alueella on eri-ikäistä maapuustoa vaihtelevasti. Alueen haavat ovat pääosin kaulaamattomia.

4.2 Quality and importance

"Juuan vanhat metsät" -kokonaisuus on alueellisesti merkittävä vanhojen metsien suojelualue Pielisen länsipuolella. Soidinniemi sijaitsee laajojen hakkuualueiden ympäröimänä.Myös Keihäsjoen lähialueilla on tehty suuria avohakkuita. Keihäsjoen rajaukseen sisältyy myös pienialaisia taimikoita ja ojitettuja rämeitä (Kaunislammen ympäristössä). Nämä ojikot on ennallistettu vuonna 2003. Louhipanjan aluetta ympäröivät ojitetut suot ja hakkuualueet. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: * Alueen vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys sekä * Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Mo
Lo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Kurikka, T. 1992: Soidinniemi. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. - Yleiskuvauslomake. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Oesch, T. 1993: Pohjois-Karjalan aarniometsäkohteiden lintuinventointi. - Moniste. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Saukkonen, K. 1992: Juuka, Panjavaara, Keihäsjoki. Vanhojen luonnonmetsien kartoitus. - Yleiskuvauslomake. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Saukkonen, K. 1992: Louhipanja. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. - Yleiskuvauslomake. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Saukkonen, K. 1992: Soidinniemi-Vasukangas. Vanhojen luonnonmetsien kartoitus. - Yleiskuvauslomake. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1992: Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 59 s., 169 karttaliitettä. (Julkaistu artikkeli) Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Ympäristöministeriö, alueiden käytön osasto. 51 s., liiteosa. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalaiset lajit, vanhat metsät, vanhojen metsien suojelu, vanhojen metsien suojelu yksityismailla) Tietokantatäydennys 2016: Lindgren, M. 2004: Keihäsjoen Natura-alueen kääväkässelvitys. Luonnos 25.2.2004. Julkaisematon moniste. Metsähallitus. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Vilén, Arto 2003: Keihäsjoen luonnonsuojelualueen kivennäismaiden ja soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Itä-Suomen luontopalvelut. MH tiedot / Jari Ilmonen ja Saara Käkelän jokireittitaulukko toukokuu 2014 (Natura_jokireitti_SCI_summa.xls) Vilén Arto 2003: Keihäsjoen luonnonsuojelualueen kivennäismaiden ja soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Itä-Suomen luontopalvelut

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI003.00
FI0397.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Keihäsjoki ja Soidinniemi ovat vanhojen metsien suojelualueita, Louhipanja on vanhojen metsien suojeluohjelman alue. Keihäsjoki on Corine biotopes-alue. Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vilén, Arto 2003: Keihäsjoen luonnonsuojelualueen kivennäismaiden ja soiden ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Itä-Suomen luontopalvelut. Alueelle ei ole tarvetta laatia hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY