Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700053

1.3 Site name

Raesärkkä

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.770000
Latitude:63.481100

2.2 Area [ha]

720.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      4.1  0.00 
3160  info      31  0.00 
3260  info      5.9  0.00 
7140  info      11.3  0.00 
7160  info      0.18  0.00 
7310  info      249  0.00 
9010  info      180  0.00 
9060  info      75  0.00 
91D0  info      60  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A548Perisoreus infaustus                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N0740.00
N1752.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Raesärkät koostuvat kalliolaaksoon sijoittuneesta pitkittäisharjujaksoon kuuluvasta harjuselänteestä ja siihen liittyvästä laajentumasta. Kapealakinen selänne on kirkas- ja humusvetisten lampien ja pienten nevojen reunustama. Laajentuma kohoaa 40-45 m ympäristöstään. Erityisesti sen jyrkkä ja yläosastaan harjukuoppien muotoilema pohjoisrinne on edustavaa erämaamaisemaa. Harjualueet ovat metsätyypiltään pääasiassa kuivia kanerva-tyypin kankaita. Rummakonkankaan alueella erittäin runsaasti luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia lähteitä, mikä lisää alueen pienvesien arvoa. Alueen eteläosan metsät ovat harvennettuja, maisemallisesti merkittäviä, paikoitellen järeäpuustoisia männiköitä. Itälahdenpuron pohjoispuolisilla ja Soidinsuon länsipuolisilla alueilla on Raesärkän lahopuustoisimmat alueet. Suot ovat pääasiassa luonnontilaisia oligotrofisia lyhytkorsinevoja sekä nevarämeitä. Alueella on luonnontilainen pienvesien ketju, joka sijaitsee harjujakson kupeella luode-kaakko -suuntaisesti. Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

4.2 Quality and importance

Raesärkkä sijaitsee Nurmeksen kunnan lounaisosassa alueella, missä ei ole luonnonsuojelualueita. Alueen harjut, suot ja pienvedet ovat pääosin luonnontilaisia, mikä tekee alueesta erittäin merkittävän erämaisen kokonaisuuden. Alueelle laadittiin vuonna 2002 hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa luonnotilaisin osa (589 ha) määriteltiin suojelumetsäksi ja puustoltaan käsitellyin eteläosa virkistysmetsäksi (125 ha). Suojelumetsän alueella ei ole mittavia luonnonhoito- tai ennallistamistarpeita, mutta virkistysmetsän osalta määriteltiin toimepidetarpeita. Tasarakenteista puustoa käsiteltiin pienaukottamalla kertaluonteisesti vuosina 2004 ja 2006, minkä jälkeen pienaukkojen annettiin taimettua ja muun puuston kehittyä luontaisesti. Toimenpiteet muistuttivat ennallistamistoimia sillä erotuksella, että puusto poistettiin pienaukoista kokonaan. Aktiivisia metsätaloustoimia alueella ei jatkossa enää harjoiteta. Harjun paahderinteiden sekä soiden ja metsien ennallistamisen osalta hoitotarvetta on tulevaisuudessa tarkasteltava ja tarvittaessa laadittava suunnitelma. Raesärkän Natura -alue sijaitsee puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueen läheisyydessä. Puolustusvoimain toiminnasta aiheutuvat melu ym. Vaikutukset ulottuvat Natura-alueelle. Alueen kaakkoislaidalta noin alueen puoliväliin asti ulottuu metsäautotie, jolla kulkemista moottoriajoneuvoilla on rajoitettu puomilla Natura-alueen rahoittamiseksi. Ahven Valkeisella ja Ison Raejärven rannalla on nuotiopaikat retkeilijöitä varten. Alueen eteläosassa on laaja soranottopaikka (n. 10 ha), joka tulee soranoton loputtua maisemoida. Metsästys ja kalastus ovat alueella sallittuja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
MC01.01i
LD01.01i
LG02i
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hottola, P. 1996: Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. - 6 s. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Maa-ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä 1980: Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. - Komiteanmietintö 1980: 41. 99 s. (Tieteellinen julkaisu) Savola, K. 1995: Luonnonarvojen inventointi Pohjois-Karjalassa. Raesärkän luonnonhoitometsä. - Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Lyytikäinen, V. ja Ohtonen, A. 2002: Raesärkkien pienvedet. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen monisteita nro 29. 70 s. Metsähallitus 2002: Raesärkkien Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 17 s. + liiteet. Metsähallitus, Lieksa. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 Toivanen, A., Eisto, K., Ikonen, M., Kammonen, A., Kokkonen, A., Repola, E., Sapattinen, A. ja Tuhkalainen, K. 2001: Nurmeksen alue-ekologinen suunnitelma. 77s. Metsähallitus. Oy Edita Ab. Helsinki.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Raesärkkä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Aarniosa määriteltiin Raesärkkien hoito- ja käyttösuunnitelmassa suojelumetsäksi (589 ha) ja sen ulkopuolinen osa virkistysmetsäksi (125 ha). Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 1992: Nurmeksen hoitoalueen metsätaloussuunnitelma toimintakierrolle 1991-2006. - Metsähallitus, Nurmes. (Julkaisematon selvitys) Metsähallitus 2002: Raesärkkien Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 17 s. + liiteet. Metsähallitus, Lieksa.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY