Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700057

1.3 Site name

Jäkäläkangas

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.733300
Latitude:63.274700

2.2 Area [ha]

224.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.69  0.00 
3260  info      0.25  0.00 
7110  info      0.00 
7140  info      0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      105  0.00 
91D0  info      70  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1920Boros schneideri         
I1926Stephanopachys linearis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ampedus lepidus                   
Fu  Antrodia infirma                   
Fu  Antrodia primaeva                   
Ceruchus chrysomelinus                   
A082Circus cyaneus                   
A542Emberiza rustica                   
A260Motacilla flava                   
A277Oenanthe oenanthe                   
A548Perisoreus infaustus                   
A072Pernis apivorus                   
Fu  Polyporus badius                   
Pterostichus quadrifoveolatus                   
Fu  Skeletocutis stellae                   
Tragosoma depsarius                   
Fu  Trichaptum pargamenum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0732.00
N1767.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pöytä- ja Jäkäläkangas ovat variksenmarja-puolukkatyypin kuivahkoa kangasta ja Heinälamminkangas on lähinnä puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta. Alueen suot (pääosin tupasvilla- ja isovarpurämeitä) ovat ojitettuja. Alueen suot ennallistettiin vuonna 1995 tukkimalla ja/tai patoamalla ojat. Ennallistamista täydennetään vuonna 2014. Alueella paloi alkukesällä 1992 143 ha metsää ja rämettä. Jäkäläkangas paloi voimakkaimmin ja siellä lähes koko puusto kuoli palossa. Pöytäkankaalla tuli eteni maapalona ja valtapuusto säilyi pääosin elävänä. Heinälamminkangas paloi laikuttaisesti vain Heinävaarantien koillispuolelta. Tupasvillarämeet paloivat pintapalona lähes koko alueella. Palanut puusto jätettiin pystyyn ja Metsähallitus rauhoitti alueen ekologiseksi tutkimusalueeksi syksyllä 1992. Heinälamminkangas ja Kalliovaara ovat luonnontilaista palamatonta vanhaa metsää. Alueen halki virtaavat purot on perattu ja uomia on syvennetty huomattavasti. Puroja ennallistetaan vuonna 2014.

4.2 Quality and importance

Jäkäläkankaan omaleimaisimmat piirteet ovat vuoden 1992 metsäpalon peruja. Koska alue on jätetty kehittymään palon jälkeen luontaisesti, se on harvinainen ja erityinen metsäelinympäristö Suomen metsien suojelualueverkostossa. Palon jälkeen alueen lajistoa selvitettiin vilkkaasti ja alueella oli muutakin tutkimustoimintaa. Myös ennallisteuille soille perustettiin kasvillisuuden seuranta. Intensiivisimmin palaneilla osilla on vuonna 2014 vielä runsaasti lahopuuta ja alue on taimettunut hyvin. Soilla metsäpalon jälkiä ei enää juuri näy. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. -Alueella vallitseva luontottyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
MJ01.03i
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1992: Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 59 s., 169 karttaliitettä. (Julkaistu artikkeli) Bondarceva, M., Lositskaya, V. & Krutov, V. 1997: Polypores of North Karelian biosphere reserve. Results from inventories in 1993-96. - Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan biosfäärialue. Ilomantsi. (Julkaisematon selvitys) Hokkanen, T.J. (toim.) 1996: Eliötutkimukset Pohjois-Karjalan biosfäärialueella Ilomantsissa ja Lieksassa 1993-1995. Tutkimushankkeen väliraportti. - Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan biosfäärialue. 21 s., 7 liitettä. (Julkaisematon selvitys) Savola, K. 1995: Inventointiraportti Jäkäläkankaaan laajennusalueesta. - Moniste. 6 s. Metsähallitus. Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Sorvari, V-M. 1994: Kitsin paloalue - pohjantikkojen paratiisi. - Linnut 4: 28-32. (Julkaistu artikkeli) SYKEn selvitys 1999. Tuominen, S. 1994: Kitsin metsäpalotutkimus: puusto- ja kasvillisuuskartoitus sekä kasvillisuussukkessiotutkimuksen seuranta-alojen kasvillisuuden ensimmäinen palonjälkeinen mittaus. - Käsikirjoitusluonnos, työselostus vuoden 1993 töistä ja perustulosten esitys. 47 s. (Julkaisematon selvitys) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS- ja YSAGIS-tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 27.2.2014 Tervonen, A. 1995: Kitsin paloalueen ojitettujen soiden ennallistamissuunitelma. Metsähallitus. Similä, M. 2014: Lieksan Jäkäläkankaan Natura-alueen soiden ennallistamisen täydennyssuunnitelma. Julkaisematon suunnitelma, 18 s. Metsähallitus. Sorvari, V.-M. 1998: Kitsin paloalueen linnustonseurannan tuloksia. Julkaisematon raportti, 10 s. Metsähallitus. Heikkilä, H. 1996: Kitsin paloalueen ennallistettujen soiden seuranta. Julkaisematon moniste. Metsähallitus. Keski-Karhu, H. 2003: Kasvillisuuden sukkessio metsäpalon jälkeen Kitsin metsäpaloalueella Lieksassa. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto, Biologian laitos. Tähtö, V. 2001: Metsäpalon vaikutus mäntyjen (Pinus sylvestris L.) kasvuun Lieksan Kitsin metsäpaloalueella. Metsäympäristön hoidon ja suojelun Pro gradu. Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot Natura-alueittain Metsähallitusken vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. Similä, M. 2014: Lieksan Jäkäläkankaan Natura-alueen soiden ennallistamisen täydennyssuunnitelma. Metsähallitus.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Suojelualuetta ei ole vielä perustettu. Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Paloalueen ojitetut suot ennallistettiin syyskussa 1995. Ojia täytettiin yhtenäisellä turvekerroksella tai ojiin kasattiin turvemaata säännöllisin välein padoiksi. Tervonen, A. 1995: Kitsin paloalueen ojitettujen soiden ennallistamissuunnitelma. - Metsähallitus, Lieksa. 9 s., 5 karttaliitettä. (Julkaisematon selvitys) Soiden ennallistamista täydennetään syksyllä 2014. Similä, M. 2014: Lieksan Jäkäläkankaan Natura-alueen soiden ennallistamisen täydennyssuunnitelma. Julkaisematon suunnitelma, 18 s. Metsähallitus.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY