Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700068

1.3 Site name

Paistinvaaran alueen vanhat metsät

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.244200
Latitude:63.817200

2.2 Area [ha]

553.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      11  0.00 
3260  info      0.2  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.1  0.00 
8220  info      11  0.00 
9010  info      330  0.00 
9050  info      0.5  0.00 
91D0  info      50  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1912Gulo gulo          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A548Perisoreus infaustus                   
A605Phylloscopus borealis                   
Fu  Polyporus pseudobetulinus                   
1354Ursus arctos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0720.00
N1766.00
N1910.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu useasta osa-alueesta. Paistinvaara on pääosin tuoretta kangasmetsää. Paikoin on kuivahkoa kangasta ja eri tyyppisiä korpia. Alueella on edustavia vanhoja, ylitiheitä rinnekuusikoita. Alueen haavat on pääosin kaulattu. Rahivaara on kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää, jossa tasaisesti ylispuumäntyjä ja eläviä haapoja. Maapuuta on paikoin runsaasti. Suovaara on erittäin louhikkoinen ja kallioinen vanhan metsän alue. Alue koostuu pääosin kuivista ja kuivahkoista kangasmetsistä. Roninselkosen metsät ovat luonnontilaisia, palon tai kaskeamisen seurauksena alueelle syntyneitä. Alue on pääosin kuivahkoa kangasta, paikoin on tuoretta kangasta ja edustavia saniaislehtokorpia. Alueella on varsin korkea kalliomuodostelma.

4.2 Quality and importance

Osa-alueita ympäröivät laajat ojitus- ja taimikkoalueet, joten Natura -ehdotuksessa olevat alueet ovat tärkeitä vanhan metsän saarekkeita Pohjois-Nurmeksessa. Paistinvaaran alueen soita on ojitettu useasta eri kohdasta. Erityisesti alueen eteläosassa rajauksessa on mukana myös ennen suojelua hakattuja nuoria metsiä. Alueen halkaisee pohjois-eteläsuuntainen metsäautotie. Myös Rahivaaran alueen metsiä on hakattu ennen alueen suojelemista. Roninselkosen ympäristö on hakattu. Suovaaran alueen itäosassa on nuorta metsää ja soita on ojitettu kahdessa kohdassa. Alueita ympäröivät suot on ojitettu perusteellisesti. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Autio, S., Laitinen, J. & Potinkara, O. 1993: Roninselkonen. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. - Yleiskuvauslomake. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Bondarceva, M. Lositskaya, V. & Krutov, V. 1997: Polypores of North Karelian biosphere reserve. Results from inventories in 1993-1996. - Käsikirjoitus. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Hottola, P. 1996: Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. - 6 s., kartat. Metsähallitus. Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Kunnas, J. 1993: Rahivaara. Inventointi 27.11.1993. - Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Nissinen, J., Pyykkö, J. & Vehmaa, P. 1993: Paistinvaara, Nurmeksen hoitoalue. - Inventointiraportti. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Sapattinen, A. 1994: Rahivaara. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. - Yleiskuvauslomake. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Savola, K., Pyykkö, J. & Sapattinen, A. 1992: Paistinvaara. Etelä-Suomen aarniometsäkartoitus. - Yleiskuvauslomake ja kuviokohtaiset kuvailut. Metsähallitus, Lieksa. (Julkaisematon selvitys) Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1992: Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 59 s., 169 karttaliitettä. (Julkaistu artikkeli) Vanhojen metsien suojelutyöryhmä 1994: Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. - Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Ympäristöministeriö, alueiden käytön osasto. 51 s., liiteosa. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalaiset lajit, vanhat metsät, vanhojen metsien suojelu, vanhojen metsien suojelu yksityismailla) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013 Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 4/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY