Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700085

1.3 Site name

Kannusvaara

1.4 First Compilation date

1996-11

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.226900
Latitude:62.406100

2.2 Area [ha]

296.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9060  info      290  0.00 
91D0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N1798.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Maisemallisesti merkittävä ja geologisesti erittäin merkittävä toisen Salpausselän reunamuodoston pohjoisosaan kuuluva osa. Edustava näyte Salpausselän voimakkaasti kumpuilevasta reunamuodostumatyypistä. Korkeimmat kohdat kohoavat lähes 50 metriä itäpuolella sijaitsevan Valkeasuon pinnasta. Kumpujen välissä on runsaasti harjukuoppia. Muodostuman rinteillä, varsinkin itäsivuilla, on runsaasti raviinimaisia sulamisvesiuomia, jotka ovat syvimmillään jopa 20 metriä.

4.2 Quality and importance

Harjumetsien ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas harjualue. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maa- ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä 1984: Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. - Ympäristöministeriö. Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisuja D:6. 71 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu) Tietokantatäydennys 2016: Metsäkeskus Pohjois-Karjala 2003: Natura-harjualueiden arvokkaat elinympäristöt -hanke. Loppuraportti 2000-2003.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Harjujensuojeluohjelman kohde: 100 %. Alueen toteutuskeinoina ovat maa-aineslaki ja rakennuslaki. Suositus: Hiekkaisilla harjuilla ei voimakasta maanmuokkausta (ohje metsäsuunnitelmiin).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY