Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700088

1.3 Site name

Otravaaran ängelmälehto

1.4 First Compilation date

1997-02

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.123300
Latitude:61.891400

2.2 Area [ha]

1.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9050  info      0.65  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Thalictrum aquilegiifolium                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N16100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tietokantatäydennys 2015: Lehtipuuvaltainen, loivasti etelään viettävä lehto, jonka erikoisuus on alueella kasvava lehtoängelmä. Kosteassa hiirenporrasvaltaisessa saniaislehdossa esiintyy myös muuta vaateliasta lehtolajistoa, kuten kullero, soikkokaksikko, lehto-orvokki ja lehtomaitikka.

4.2 Quality and importance

Alue on merkittävin lehtoängelmän kasvupaikka Suomessa. Alueen lehdot ovat lajin kannalta erittäin tärkeitä. Suurimmat uhkatekijät ovat umpeenkasvu ja kuusettuminen. Tietokantatäydennys 2015: Tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainittu luontotyyppi on alueen suojeluperuste ja sen suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: - alueella vallitseva luontotyypin ja lajien sekä niiden elinympäristöjen säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alapassi, M. & Alanen, A. (toim.) 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. Ympäristöministeriö ympäristönsuojeluosaston sarja C/44/1989. 250 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: Lehdot, luonnonsuojelu, suojeluohjelmat). Hakalisto, S. 1987: Pohjois-Karjalan uhanalaiset putkilokasvit. Joensuun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan raporttisarja nro 18. 136 s. (Julkaistu artikkeli). Hakalisto, S. 1994: Suomen uhanalaiset lajit. Lehtoängelmä (Thalictrum aquilegiifoilum). Vesi- ja ympäristöhallinnon monistesarja nro 607. 29 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: uhanalaiset kasvilajit, suojelu, suunnittelu, hoito, seuranta, Thalictrum). Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: Komiteanmietintö 1988:16. 279 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, luontotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut). Makkonen, V. 1982: Otravaaran alamäki. Pohjois-Karjalan luonto 1982: 35-36. (Julkaistu artikkeli). Toivonen, H. & Huttunen, P. 1976: Taantuvatko Pohjois-Karjalan kasviharvinaisuudet. Pohjois-Karjalan luonto 1976: 18-27. (Julkaistu artikkeli). Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto. 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). 1.1.2013. Tiainen, O. 1956. Thalictrum aquilegiifolium Kiteellä (PK). Luonnon Tutkija 60: 23. Rytkönen, S. 2002: Otravaaran lehdon hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät –Life. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 9 s. Makkonen, V. 2000. Kiehtovaa Kiteetä – Opas luontoon vuosituhannen vaihtuessa. Kiteen Luonnonystävät ry. 208 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0065.00
FI1635.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu pääosin lehtojensuojelun perusohjelmaan. Osa alueesta on luonnonsuojelulailla rauhoitettua lehtoängelmän suojelualuetta. Koko Natura-alue on erityisesti suojeltavan lajin (lehtoängelmä) vahvistetussa suojelusuunnitelmassa. Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Natura-alue on hankittu kokonaisuudessaan valtiolle.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueen hoito esitetty julkaisussa: Hakalisto, S. 1994: Suomen uhanalaiset lajit. Lehtoängelmä (Thalictrum aquilegiifolium). Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 607. 29 s. Natura-alueelle on laadittu hoitosuunnitelma vuonna 2002 LIFE-hankkeessa "Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät".
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY