Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700091

1.3 Site name

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

1.4 First Compilation date

1997-02

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.896700
Latitude:61.856900

2.2 Area [ha]

20544.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      19900  0.00 
7140  info      4.4  0.00 
7160  info      0.4  0.00 
9050  info      21.71  0.00 
9060  info      200  0.00 
91D0  info      10.96  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aconitum lycoctonum subsp. Septentrionale                   
A053Anas platyrhynchos                   
A067Bucephala clangula                   
Cardamine amara                   
A237Dendrocopos major                   
A240Dendrocopos minor                   
A236Dryocopus martius                   
Epipogium aphyllum                   
A269Erithacus rubecula                   
A096Falco tinnunculus                   
Galium odoratum                   
A002Gavia arctica                   
Hepatica nobilis                   
Hypochoeris maculata                   
A640Larus fuscus fuscus                   
Lathyrus vernus                   
A270Luscinia luscinia                   
A070Mergus merganser                   
A069Mergus serrator                   
A337Oriolus oriolus                   
A241Picoides tridactylus                   
Polygonatum odoratum                   
A193Sterna hirundo                   
A220Strix uralensis                   
Trichocolea tomentella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0697.00
N161.00
N192.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pyhäjärvi on I ja II Salpausselän väliselle alueelle sijoittuva erittäin karu suurjärvi. Se edustaa Salpausselkien hyvin karua järvityyppiä. Karuus selittyy sillä, että järvi sijaitsee lajittuneen aineksen muodostamien kerrosten ympäröimänä. Alueen kallioperää hallitsevat happamat syväkivet. I Salpausselkä kulkee järven eteläosan kautta muodostaen laajoja ja monimutkaisia harjumuodostumakomplekseja. I Salpausselästä lähtee useita luoteeseen suuntautuvia harjujaksoja, jotka muodostavat harjuniemiä ja saaria. II Salpausselkä kulkee järven pohjoisosan ylitse jakaen järven kahteen eri osaan, joita yhdistää kapea Syrjäsaari. II Salpausselästä lähtevät harjut muodostavat maisemallisesti mielenkiintoisia harjuniemiä Näsönsalmessa (=Pyhäjärven länsiosassa). Alueella hallitsee harjuluonto, paikoin on myös moreenimaita. Lahtien rannoilla on myös useita järveen rajoittuvia soita. Järven pohjaeläinlajistossa on useita jääkautisia reliktiäyriäisiä.

4.2 Quality and importance

Pyhäjärvi on vedenlaadultaan Pohjois-Karjalan ja samalla myös koko Suomen edustavimpia niukkaravinteisia Lobelia -tyypin järviä. Erittäin edustavaksi järven tekee sen suuri koko ja pääosin erinomainen vedenlaatu. Järvi voidaan jakaa kahteen osaan: pohjoiseen Pyhäjärven Hummonselkään sekä varsinaiseen Pyhäjärveen. Pyhäjärven kalataloudellinen arvo ja maisemallinen sekä biologinen merkitys on huomattava. Suomen ja Venäjän rajavesistönä Pyhäjärvellä on merkittävä arvo vesistö- ja kalataloustutkimuksen kohteena. Järven etelä- ja pohjoisosassa on edustavia rantojensuojeluohjelmaan kuuluvia harjusaaria ja -niemiä. Pyhäjärven pohjoisosassa jää osin rajauksen sisään uhanalaisen lintulajin tärkeitä pesimä- ja elinalueita (alue FI0700092). Rajauksen pohjoisosassa, Pajarinselkään ja Puhoslampeen rajautuu kaksi lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta. Näistä Näsönsalmen harjulehto kuuluu myös rantojensuojeluohjelmaan. Vastakkaisella rannalla sijaitseva Kotalahden rantalehto on arvokas, laajojen tihkupintaisten lähdesoiden ja lehtoalueiden muodostama mosaiikkialue. Lähdesoiden laaja-alaisuus ja alueella esiintyvät uhanalaiset lajit tekevät kohteesta valtakunnallisesti arvokkaan. Pyhäjärven vesialueen osalta suurin uhkatekijä on vesistöön kohdistuva hajakuormitus. Varsinaisen Pyhäjärven vedenlaatu on heikentynyt erityisesti Vetkanlahdessa ja Savikkoniemen edustalla. Veden laatuun vaikuttavat mm. Ätäskön kautta tulevat vedet, Hanelinlammen luonnontilaisestikin ravinteikas vesi sekä asutusjätevedet. Rehevöityminen ilmenee mm. leväsamentumisena ja paikallisina happitason häiriöinä. Järven vedenlaatua heikentäviä maa- ja metsätalouden päästöjä tulee tarkkaan seurata ja tarvittaessa vähentää. Näsönsalmen harjulehtoa on hoidettu alikasvoskuusia poistamalla ja lahopuustoa lisäämällä vuosia 2002 ja 2005 Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life Luonto -hankkeessa. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä - vesienhoidon tavoitteena on säilyttää vesistön erinomainen ekologinen tila.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lb
Lb
Mb
Lb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private99
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Alapassi, M. & Alanen, A. (toim.) 1989: Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma; kartat. Ympäristöministeriön ympäristösuojelun osaston sarja C/44/1989. 250 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu). Erityistä suojelua vaativat vesistöt 1992: Työryhmän mietintö 63:1992. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. 49 s. (Julkaistu artikkeli). Heikkilä, T. & Heikkinen, I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. Selvitys 97/1991. - Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. (Tieteellinen julkaisu). Kontturi, O. & Lyytikäinen, A. 1987: Etelä-Karjalan harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus. Raportti 36. Lappeenranta. 142 s. (Julkaistu artikkeli). Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö 1988: Komiteanmietintö 1988:16- 279 s. Helsinki. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut). Niinioja, R., Ahtiainen, M. 1987: Water quality of Pyhäjärvi (Karelia) in the 1980s. Finnish Fisch. Res. 8: 13-19. (Julkaistu artikkeli). Niinioja, R., Mononen, P. & Tossavainen, T. 1994: Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 2005. Karjalan Pyhäjärvi-tarkastelu. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri, Joensuu. 10 s., liitteet. (Julkaisematon selvitys). Ollikainen, M. 1992: Karjalan Pyhäjärven tila 1980-luvulla sedimentin piilevien ilmentämänä. Vesi- ja ympäristöhallitus (Helsinki), Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri (Joensuu). 58 s. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 87. (Julkaistu artikkeli). Ollikainen, M., Simola, H. & Niinoja, R. 1993: Changes in diatom assemblages in the profundal sediments of two large oligohumic lakes in eastern Finland. Hydrobiologia 269/270: 405-413. (Julkaistu artikkeli). Piirainen, T. & Vänskä, T. 1994: Karjalan Pyhäjärven alueen maankäyttö. Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin monisteita nro 4. 151 s. (Julkaistu artikkeli). Väisänen, P. 1991: Pyhäjärvi - Puruveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Käsikirjoitus. Pohjois-Karjalan maatalouskeskus / Kalatalouskeskus. (Julkaisematon selvitys). Tietokantatäydennys 2016: Kukkonen, M., Kiiski J., Luotonen H. ja Niinioja R. 2003: Karjalan Pyhäjärven vesien ja vesiluonnon suojelusuunnitelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 319, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Rytkönen, S. 2002: Näsönniemen lehdon hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life -hanke. Julkaisematon raportti. Rytkönen, S. 2002: Sorsasaaren hoitosuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life -hanke. Julkaisematon raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0099.00
FI161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pyhäjärvi kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvoston esittämiin suojeluvesiin ja erityistä suojelua vaativiin vesiin. Erityissuojelun tavoitteena on vesistöalueen säilyttäminen oligotrofisena ja mahdollisimman luonnontilaisena, sekä samalla kalataloudellisen arvon turvaaminen. Pyhäjärven etelä- ja pohjoisosissa on rantojensuojeluohjelmaan kuuluvia rantoja/saaria, joista osa on jo toteutettu. Pohjoisosassa on myös kaksi valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvaa kohdetta, joiden suojelu on lähes kokonaan toteutettu hankkimalla alueita valtiolle. Vesialueiden osalta toteutuskeinona on vesilaki. Maa-alueilla toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Karjalan Pyhäjärven vesien ja vesiluonnon suojelusuunnitelma. Minna Kukkonen ym., Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2003. Näsönniemen lehdon hoitosuunnitelma 2002, Sorsasaaren hoitosuunnitelma 2002. Saara Rytkönen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät Life -hanke.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY