Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700098

1.3 Site name

Kuolemalammen suo

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.723300
Latitude:61.799200

2.2 Area [ha]

62.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.85  0.00 
7140  info      24.9  0.00 
7160  info      0.1  0.00 
7230  info      12.1  0.00 
9010  info      5.6  0.00 
9080  info      0.13  0.00 
91D0  info      13.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus         
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A223Aegolius funereus               
A054Anas acuta    10  10             
A055Anas querquedula               
A041Anser albifrons    300  300             
A039Anser fabalis    100  100             
A222Asio flammeus               
A104Bonasa bonasia               
A224Caprimulgus europaeus               
Cinclidium subrotundum                   
A082Circus cyaneus               
A038Cygnus cygnus               
Dactylorhiza incarnata                   
A236Dryocopus martius               
A099Falco subbuteo               
A096Falco tinnunculus               
A320Ficedula parva               
A127Grus grus               
Juncus stygius                   
A152Lymnocryptes minimus               
Meruliopsis taxicola                   
A241Picoides tridactylus               
A119Porzana porzana               
A220Strix uralensis               
A108Tetrao urogallus               
A166Tringa glareola               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0788.00
N1710.00
N191.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Rehevä, luhtainen suo, jolla esiintyy edustavaa lettokasvillisuutta. Suon rehevyyttä selittää ainakin osaksi ympäröivillä glasifluviaalisilla muodostumilla kertyvä pohjavesi, jota purkautuu suolle. Suo on mm. luhtakilpisammalen erillinen, huomattavan eteläinen kasvupaikka. Alue on myös linnustoltaan erittäin monipuolinen.

4.2 Quality and importance

Luontotyypeiltään ja lajistoltaan erittäin edustava suokohde. Lasketun järven vesijätölle syntyneellä Kuolemalammen suolla nevat, letot ja vähäpuustoiset rämeet kattavat suurimman osan alueen pinta-alasta. Suon itäreunalla on ruohoista, luhtaista saranevaa, joka keskemmällä vaihettuu Scorpidium-rimpiletoksi. Rajaukseen sisältyy kapealti tervaleppäluhtaa, pieni lähdesuo, luonnontilaisen kaltaisia reunametsiä ja laiteen puustoisia soita. Suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä, R. 1994: Ehdotus soidensuojelun perusohjelman täydentämiseksi. Vesi- ja ympäristöhallitus. Käsikirjoitus. Maastoinventointi kesäkuu 2000 Tiina Laitinen ja lintuinventointi Kimmo Martiskainen. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1/2013. Pirinen, M. 2006: Kuolemalammen suon Natura 2000 -alueen FI0700098 (SCI) hoito- ja käyttösuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa -LIFE Luonto-hanke. Julkaisematon raportti. Pirinen, M. 2006: Kuolemalammen suon Natura 2000-alueeen FI0700098 (SCI) ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa -LIFE Luonto-hanke. Julkaisemtaon raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alue perustettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi (Kuolemalammensuon luonnonsuojelualueet 1 ja 2).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kuolemalammen suon Natura 2000-alueeen FI0700098 (SCI) hoito- ja käyttösuunnitelma. Mika Pirinen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2006. Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa -LIFE Luonto-hanke. Kuolemalammen suon Natura 2000-alueeen FI0700098 (SCI) ennallistamisen toimenpidesuunnitelma Mika Pirinen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2006. Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa -LIFE Luonto-hanke.
Link: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6EA116F9-15CF-44D3-98A0-99CDD2074A0A%7D/49070

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY