Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700113

1.3 Site name

Lehtovaara

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.005000
Latitude:63.059400

2.2 Area [ha]

18.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      7.5  0.00 
91D0  info      0.96  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A548Perisoreus infaustus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0714.00
N1753.00
N1933.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lehtovaara sijaitsee Juuan kunnassa, kaakkoon viettävässä Kakaranvaaran ja Lehtovaaran rinteessä, noin 280 metriä mpy. Varttuneet boreaaliset luonnonmetsät ovat alueella muutamana erillisenä, kohtalaisen pienialaisena metsikkönä. Rinteen keski- ja alaosassa on alueen edustavimmat luonnonmetsät, jotka ovat runsaspuustoisia, kuusivaltaisia, valtapuustoltaan noin 155-vuotiaita tuoreita kankaita. Alikasvoskuusikko on paikoin hyvin tiheä. Edustavimmissa osissa kuusen seassa kasvaa hieskoivuja, harvakseltaan mäntyjä sekä muutamia järeitä raitoja ja haapoja. Lahopuusto on enimmäkseen koivupökkelöitä ja riukukuusia, järeää lahopuuta on vähän. Kankaiden keskellä painanteissa on mosaiikkimaisesti pieniä luonnontilaisia mustikkakorpia. Alueella on useita hyvin suuria muurahaispesiä. Rinteen ylä- ja keskiosassa, vajaa puolet alueen kangasmetsistä ja korvista on nuorta koivun, kuusen ja männyn sekataimikkoa, joka jätetään kehittymään luontaisesti. Aluetta halkovat luode-kaakko -suuntaiset syvät ojat, jotka ovat heikentäneet alueen korpien vesitaloutta.

4.2 Quality and importance

Lehtovaaran vanhat metsät ovat varsin pirstoutuneita. Siitä huolimatta ne ovat alueellisesti merkittäviä ja täydentävät boreaalisten luonnonmetsien suojelua Juuassa. Alueen vanhojen metsien lajistoa edustavat mm. raidankeuhkojäkälä, pohjantikka ja kuukkeli. Metsien rakennepiirteet muuttuvat aikaa myöten edustavemmiksi, kun lahopuusto alueella lisääntyy. Luode - kaakko -suuntaiset, kohtalaisen syvät ojat halkovat aluetta. Ojat ovat kuivattaneet korpia ja muuttaneet niiden luonnontilaa, joten ojien ennallistamista on syytä harkita. Alue on kauttaaltaan yksityismaiden ympäröimä. Alueen kaakkoisreunalla kulkee polku. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1. mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
HJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private3
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastokäynti 5.7.2000 Kaija Eisto ja lintuinventointi 29.6.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Lehtovaara on Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, joka on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Metsähallitus päätti joulukuussa 1999 suojella alueen luonnonsuojelulain perusteella. Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoitosuunnitelmaa, mutta korpien ennallistamissuunnitelma voidaan laatia.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY