Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700116

1.3 Site name

Soikkelin metsä

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.638900
Latitude:62.673900

2.2 Area [ha]

20.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      17.9  0.00 
91D0  info      2.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A072Pernis apivorus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N077.00
N1786.00
N197.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Soikkelin metsä sijaitsee Kontiolahdella, noin puoli kilometriä Höytiäisen kanavan rannasta lounaaseen. Alueen maasto viettää koilliseen, jyrkimmillä kohdilla rinne on kivinen ja louhikkoinen. Soikkelin metsä on erittäin runsaspuustoinen, pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan edustava aarniometsä. Rinteessä on tihkupintoja ja noroja, joiden ympärillä on pienialaisia tuoreita ja kosteita lehtolaikkuja. Lehtoja ei ole eritelty luontotyyppien pinta-alojen yhteydessä. Metsä on pääasiassa kuusivaltainen, seassa on koivuja ja rinteessä paikoitellen runsaastikin haapaa, joista osa on kohtalaisen järeitä. Varttuneiden kuusien alla on siellä täällä hyvin tiheä alikasvoskuusikko. Lahopuustoa, lähinnä kuolleita kuusipystypuita, koivupökkelöitä ja -maapuita on paikoin kohtalaisen paljon. Tuoreita tuulenkaatamia järeitä kuusia sekä mäntykeloja on siellä täällä. Alueen itä- ja luoteisosassa on kuivahkojakin mäntyvaltaisia kankaita, joissa on enemmän talousmetsien piirteitä. Vanhoja kantoja on harvakseltaan kautta koko alueen merkkinä menneestä metsätalouskäytöstä. Ylätasanteella ja rinteen alaosassa on pienipiirteisiä korpialueita, mm. mustikka-, muurain- ja metsäkortekorpea sekä luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Korvet eivät ole täysin luonnontilaisia: metsätalouden jälkiä on kauttaaltaan (kantoja, vanhat ojat). Puusto on pääasiassa varttunutta mänty-kuusi-hieskoivu -sekametsää, jossa on jonkin verran myös lahopuuta. Alueen poikki vedetty sähkölinja jakaa ylätasanteen korven kahteen osaan.

4.2 Quality and importance

Alue on merkittävä Pohjois-Karjalan keskiosien boreaalisten metsien ja niiden lajistojen suojelun kannalta. Alueella tavataan vanhan metsän lintulajeja, mm. pikkusieppo ja pohjantikka. Metsät kehittyvät ajan kuluessa lahopuustoisemmiksi ja edustavammiksi, mutta alueella on myös pienialaista metsien ennallistamistarvetta. Alueen halki on vedetty itä-länsi -suuntainen sähkölinja, jonka alla on matalia ojia, joita pitkin laskee vesiä mm. korpialueelta. Myös niiden ennallistaminen on suotavaa, joten alueelle laaditaan ennallistamissuunnitelma. Soikkelin metsässä on varsin suosittu etelästä pohjoiseen kulkeva polkureitti. Alue on yksityismaiden ympäröimä, koillispuolella on maatila. Alueen koillislaidalla aarniometsä jatkuu jonkin verran myös nykyisen rajauksen ulkopuolella. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - Luontotyyppien, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitin - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi 6.7.2000 Kaija Eisto ja lintuinventointi 28.6.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on vanhojen metsien suojeluohjelmakohde, joka on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Luonnonsuojelualuetta ei ole vielä perustettu. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa eikä siihen ole välitöntä tarvetta. Alueelle on tarpeen laatia metsien ja soiden ennallistamissuunnitelma lähivuosina.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY