Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700118

1.3 Site name

Kuikkasuo

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:30.919200
Latitude:63.349400

2.2 Area [ha]

86.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.1  0.00 
7160  info      0.2  0.00 
7310  info      40.3  0.00 
9010  info      35.6  0.00 
91D0  info      6.48  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0758.00
N1741.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kuikkasuon alue sijaitsee aivan Lieksan kaupungin itäosassa, valtakunnan itärajalla, rajavyöhykkeellä, vajaa kaksi kilometriä Ruunavaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta pohjoiseen. Kohteesta noin neljä kilometriä luoteeseen sijaitseva Ruunaan luonnonsuojelualue on myös valtaosin rajavyöhykkeellä. Kuikkasuon alueella on edustavia vanhoja metsiä, luonnontilaisia korpia ja aapasoita. Kohde koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi aarniometsäistä aluetta sijaitsevat valtakunnan rajalla virtaavan Ruokojoen rannalla. Luonnonmetsät ovat luonnontilaisia kuivahkon, paikoin kuivan kankaan, pääosin mäntyvaltaista aarniometsää, joiden koilliseen viettävissä rinteissä on myös tuoretta kangasta ja kuusta. Valtapuusto on hyvin vanhaa, lisäksi näissä havupuusekametsissä on myös aihkimäntyjä, keloja sekä kaiken ikäistä lahopuuta, erityisesti mäntyä maapuina. Naavoja ja luppoja on paikoin runsaasti. Lehtipuita alueella on vähän. Pohjoisin osa-alue vaihettuu Ruokojoen rantaan edustaviksi korviksi (mm. muurain- ja kangaskorpi) ja rämeiksi. Kolmas osa-alue, Kuikkasuo on laaja, pääosin luonnontilainen aapasuo, jonka keskiosat ovat niukkaravinteisia rimpinevoja ja lyhytkorsinevoja. Laitaosat ovat keskiravinteisia nevarämeitä (mm. mesotrofisia lyhytkorsirämeitä ja sararämeitä), joilla kasvaa mm. punakämmekkää ja siniheinää. Suon lintulajistoon kuuluu mm. kurki. Rajauksen länsipuolella sijaitsevat suon osat on ojitettu. Kuikkasuon etelälaidalla on lahopuustoinen kohtalaisen edustava, vanha havupuusekametsä.

4.2 Quality and importance

Kuikkasuon alueen edustavat aarniometsät täydentävät itärajan vanhojen metsien suojelua. Kohteella on merkitystä yhdistävänä alueena myös Venäjän puolen aarniometsiin. Ruokojoen rantoja on osittain hakattu rajalinjan ja rajavartijoiden polun kohdalta. Kuikkasuon rajauksen länsipuolella sijaitsevien soiden ojitukset ovat todennäköisesti kuivattaneet jonkin verran myös rajaukseen sisältyvää suon osaa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi 28.6.2000 Katja Rytkönen ja lintuinventointi 30.6.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen toteutustapana on luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa eikä siihen ole välitöntä tarvettakaan.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY