Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700119

1.3 Site name

Särkkälammit

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.841400
Latitude:63.543100

2.2 Area [ha]

91.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      20  0.00 
7140  info      1.5  0.00 
9010  info      50  0.00 
9050  info      1.8  0.00 
9060  info      1.5  0.00 
91D0  info      15  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A548Perisoreus infaustus             
A072Pernis apivorus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0622.00
N0717.00
N1761.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Särkkälampien alue sijaitsee Lieksan kaupungin pohjoisosassa, Nurmijärven kylän luoteispuolella, vajaa kilometri Päävaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta kaakkoon. Alue on luonnonoloiltaan monipuolinen, topografialtaan pienipiirteinen: kumpareita, joiden laella on avokallioita ja rinteillä paikoin louhikoita sekä jyrkänteitä. Karuimmilla alueilla kumpareiden lakiosissa on mäntyvaltaisia, puustoltaan erirakenteisia, kuivahkon ja kuivan kankaan aarniometsäisiä kalliomänniköitä, joissa on kauttaaltaan aihkimäntyjä ja keloja. Rinteissä on tuoreita, kuusivaltaisia lahopuustoisia kankaita. Rinteillä on pienialaisia lehtomaisen kankaan laikkuja ja kosteita saniaislehtoja (mm. hiirenporras, isoalvejuuri) kohdissa, joissa pintavedet valuvat rinteiltä alas. Koivua on alueella kauttaaltaan runsaasti ja haapaa paikoitellen kohtalaisen runsaasti. Salmilampea ympäröiviä metsiä on taannoin harvennettu, joten metsä on avara ja lahopuustoa on kohtalaisen niukasti. Särkkälampien kaakkoispuolella on alueen luonnontilaltaan edustavin, kuusivaltainen tuoreen kankaan aarniometsä, jossa on runsaasti lahopuuta (mm. koivupökkelöitä) ja järeitä haapoja. Metsä soveltuu hyvin liito-oravan elinympäristöksi, ja laji havaittiinkin alueella ensimmäistä kertaa kesällä 2000. Alueen kaikki luonnontilaiset metsät on määritelty boreaalisiksi luonnonmetsiksi (kalliomänniköitä ei ole eroteltu). Aarniometsien lintulajistoon kuuluu mm. pohjantikka, palokärki ja kuukkeli. Kumpareiden välisissä uomissa ja kankaiden keskellä painanteissa on luonnontilaisia pienialaisia korpia, erityisesti ruoho- ja heinäkorpia ja rämeitä (mm. isovarpu- ja kangasrämeitä). Alueen itälaidalla kumpareiden välissä uomassa, puron varressa on tuoretta lehtoa. Särkkälammit ja Salmilampi ovat humuspitoisia metsä- ja suorantaisia lampia, jotka ovat mm. kuikan elinympristönä. Särkkälampien välissä on maisemallisesti arvokas kuivan kankaan harju. Lampien rantasuot ovat avonevoja tai osittain ojitettuja puustoisia rämeitä (kangas- ja isovarpurämeitä). Kurki pesii Salmilammen rantanevalla.

4.2 Quality and importance

Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. - Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hottola, P. 1996. Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. Julkaisematon raportti. 6 s. + liitekartat. (Raportti saatavilla: Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Lieksa) Maastoinventointi 29.-30.6.2000 Katja Rytkönen ja lintuinventointi 10.7.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016: Kämäri, I.2008: Päävaaran ja Särkkälampien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueesta ei ole vielä perustettu luonnonsuojelualuetta. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kämäri, I.2008: Päävaaran ja Särkkälampien ennallistamisen toimenpidesuunnitelma. Metsähallitus
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY