Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700125

1.3 Site name

Välikankaan alueen vanhat metsät

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.284200
Latitude:63.845600

2.2 Area [ha]

375.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      28  0.00 
3260  info      0.15  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.03  0.00 
7310  info      48  0.00 
8220  info      15  0.00 
9010  info      197  0.00 
9050  info      0.2  0.00 
91D0  info      61  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A640Larus fuscus fuscus             
A073Milvus migrans             
A072Pernis apivorus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N0732.00
N1760.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Välikankaan alueen vanhat metsät sijaitsevat Nurmeksen kaupungin pohjoisosassa ja Kuhmon kaupungin eteläosassa. Alueella on edustavia luonnonmetsiä, kalliomänniköitä, pienvesiä, puustoisia soita ja aapasoita. Kohde koostuu kolmesta osa-alueesta, joista tässä käytetään nimityksiä Välikangas, Pääskilampi ja Mätäslampi. Läntisin Mätäslammen alue sijaitsee vajaan kilometrin etäisyydellä Paistinvaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta pohjoiseen. Mätäslammen osa-alue on Välikankaan alueen luonnonoloiltaan monipuolisin, mosaiikkimainen, topografialtaan vaihteleva kokonaisuus. Maasto on tasaisinta rajauksen lounaisosassa, missä ovat karut, humuspitoiset Mätäslampi ja Mätäsjärvi sekä niitä reunustavat pääosin luonnontilaiset aapasuot. Osa-alueen itäosassa metsät ovat pääasiassa tuoreen kankaan havupuusekametsiä, kuusivaltaisia luonnonmetsiä ja kangaskorpia. Näissä metsissä, erityisesti vaarojen rinteillä on osa-alueen runsain lahopuusto, sekä runsaasti naavoja ja luppoja. Muutamin paikoin, mm. Ylä-Salmiseen laskevan luonnontilaisen puron varressa, on erittäin järeää haapaa. Osa-alueen länsiosassa on kalliojyrkänteitä ja kuivahkoja mäntyvaltaisia kankaita, joissa on monipuolisesti mäntylahopuuta: palaneita kantoja ja keloja sekä maakeloja. Kankaiden välisissä painanteissa on kapeita korpi- ja rämejuotteja, mm. varjoisia muurainkorpia, joissa on kohtalaisesti myös lahopuita. Eteläosan metsien puustoa on aikoinaan harsittu. Keskimmäinen osa-alue, Pääskilampi sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Paistinvaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta koilliseen. Osa-alue on topografialtaan vaihteleva, jyrkkäpiirteinen, maisemallisesti merkittävä kohde. Luoteisosan jyrkät rinteet ovat erityisen louhikkoisia ja kallioisia. Alue koostuu pääasiassa boreaalisista luonnonmetsistä, kalliomänniköistä sekä kalliojyrkänteiden alla, kankaiden painanteissa ja purojen varsilla sijaitsevista kapeista korpi- ja rämejuoteista. Alueen koillisosassa on kivikkoisten rinteiden ympäröimä Pääskilampi. Metsät ovat kuivahkon, kuivan ja karukkokankaan männiköitä sekä tuoreen kankaan havupuusekametsiä. Pääskilammen lounaispuolella sijaitsevan vaaran itään ja pohjoiseen viettävissä rinteissä sekä etelään viettävän rinteen alaosassa on osa-alueen luonnontilaisimmat kuusivaltaiset metsät, joissa on myös haapaa sekä paikoin runsaasti lahopuuta. Koko osa-alueella on pysty- ja maakeloja, joista osa aikanaan palaneita. Vaaran lakiosan metsiä on harvennettu ja puusto on alle 100-vuotiasta. Itäisin osa-alue, Välikangas sijaitsee runsaan kilometrin Pääskilammen alueesta koilliseen. Välikangas on maisemallisesti erittäin merkittävä, kolmen järven (Hietanen, Turkkijärvi ja Talasjärvi) välinen kannas. Alueella on tuoreen kankaan havupuusekametsää, kaakkoisosassa kuivan kankaan mäntyvaltaista metsää. Rajauksen luoteis- ja keskiosan metsät ovat alueen luonnontilaisimpia: siellä on kilpikaarnaisia aihkeja, järeitä kuusia ja koivuja sekä kuusi-, mänty- ja koivulahopuuta. Kaakkoiskärjessä metsiä on harsittu ja ne ovat nuorempia. Kankaiden väleissä ja rannoilla on paikoin luhtaisia rämeitä sekä korpirämeitä. Rannoilla on myös luhtavaikutteisia avonevoja. Mätäslammen ja Välikankaan alueelta on molemmista yksi liito-oravahavainto, Pääskilammen alueelta liito-oravahavaintoja on useasta kohdasta. Koko Välikankaan alue on merkittävä liito-oravan suojelun kannalta. Kohde on myös linnustollisesti arvokasta, mm. pohjantikan ja joutsenen elinympäristöä. Pääskilammen alue sisältyy osittain ja Välikankaan alue kokonaan Hietasen-Talasjärven-Turkkijärven alueeseen, joka on arvioitu Pohjois-Karjalan pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi pienvedeksi.

4.2 Quality and importance

Välikankaan alue on erämainen, erittäin merkittävä luonnontilaisten puustoisten soiden ja boreaalisten luonnonmetsien suojelualue. Osaa alueen metsistä on ennen suojelua harsittu tai harvennettu, joten paikoin lahopuuta on niukasti. Ajan myötä lahopuun määrä lisääntyy ja alueet muuttuvat edustavammiksi. Mätäslammen pohjoispuolisia rämeitä on ojitettu ja Välikankaan suometsiä paikoin harsittu. Pääskilammen alue rajautuu itäreunalta osittain metsäautotiehen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Lb
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hottola, P. 1996. Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. Julkaisematon raportti. 6 s. + liitekartat. (Raportti saatavilla: Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Lieksa) Lehtelä, M. & Luotonen, H. 1999. Pohjois-Karjalan arvokkaat pienvedet. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1999. Luonnos. Julkaisematon raportti. (Saatavilla Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta). Maastoinventointi 26.-27.7 ja 1.8.2000 Katja Rytkönen ja Hanna Keski-Karhu ja lintuinventointi 6.-7.7. ja 14.7.2000 Ari Latja ja Kimmo Koskela Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Koko alue on valtiolla, mutta luonnonsuojelualuetta ei ole vielä perustettu. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY