Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700129

1.3 Site name

Pykäläkangas

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.598600
Latitude:63.719400

2.2 Area [ha]

12.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      11.6  0.00 
91D0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N078.00
N1792.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Pykäläkangas on topografialtaan varsin tasaista, itäreunalla maasto viettää loivasti itään. Pykäläkangas on kuivahkoa - tuoretta kangasta, jonka puusto on varttunutta, paikoin kuusi-, paikoin mäntyvaltaista. Seassa kasvaa hieskoivuja sekä jonkin verran pihlajia ja haapoja. Puusto on rakenteeltaan kaksijaksoista: vallitsevan puuston alla on kuusialikasvos. Palokoroisia mäntyjä ja keloja on koko metsäalueella harvakseltaan. Lahopuita on alueella monipuolisesti, mutta ei kaikin paikoin kovin runsaasti (esimerkiksi tuoreita pienialaisia kuusen lahopuurytöjä). Suuri osa haavoista on aikoinaan taskutettu, joten haapaa on pystypuina ja maapuina. Alueen itäosa on lahopuustoltaan ja luonnontilaltaan edustavin. Alueen poikki kulkee polku. Länsireunaltaan alue rajautuu metsäautotiehen. Alueen itälaidalla on pienialainen lähes luonnontilainen runsaspuustoinen muurainkorpi (- metsäkortekorpi). Välittömästi rajauksen itäpuolella on ojitettu Kotasuo, jonka ojat ovat jossain määrin kuivattaneet myös korpea.

4.2 Quality and importance

Pykäläkangas sijaitsee alueella, jossa metsiensuojelukohteita on niukasti, joten se on pienialaisuudestaan huolimatta merkittävä vanhojen metsien suojelun kannalta. Alue on merkittävä valtimolaisten lähivirkistysalueena. Alue on pienikokoinen ja se rajoittuu metsätalouden piirissä oleviin metsiin. Ajan myötä lahopuun määrä lisääntyy, alue kehittyy edustavammaksi ja sen suojeluarvo nousee. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi 11.7.2000 Kaija Eisto ja lintuinventointi 27.6.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on valtion omistuksessa, mutta luonnonsuojelualuetta ei ole vielä perustettu. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY