Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700131

1.3 Site name

Syvälampien alue

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.737200
Latitude:63.846100

2.2 Area [ha]

63.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.02  0.00 
9010  info      58  0.00 
91D0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Amylocystis lapponica                   
Antrodia albobrunnea                   
Antrodia infirma                   
Antrodia mellita                   
Cinereomyces lenis                   
A548Perisoreus infaustus                   
Skeletocutis brevispora                   
Skeletocutis odora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0711.00
N1789.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kaksiosainen Syvälampien alue sijaitsee Valtimon kunnan pohjoisosassa, noin 0,5 km Oulun läänin rajalta etelään, kumpareisessa maastossa. Loivasti viettävissä rinteissä on paikoin kookkaita lohkareita. Petäjäsuon eteläpuolella sijaitseva pohjoinen osa-alue on pääosin mäntyvaltaista, paikoin kuusivaltaista tuoreen ja kuivahkon kankaan aarniometsää, jossa on vanhoja aihkipetäjiä, kuusialikasvosta sekä seassa kauttaaltaan koivua, haapaa, raitaa ja pihlajaa. Eteläinen osa-alue Syvälampien koillispuolella on pääosin tuoretta kangasta. Syvälampien alue on myös lahopuustoltaan hyvin monipuolinen: palaneita kantoja ja keloja, kuolleita kuusi- ja mäntypystypuita, koivupökkelöitä sekä maapuina tuoreita tuulenkaatoja ja vanhoja järeitä runkoja mm. haapaa. Useimmat haavat on taskutettu, joten alueella on paljon haapalahopuuta. Syvälampien alueelta onkin löytynyt useita valtakunnallisesti uhanalaisia kääpälajeja sekä vanhan metsän indikaattorilajeja. Puustoa on myös harsittu jonkin verran, ja vanhoja kantoja on näkyvissä siellä täällä. Alueella on kauttaaltaan siellä täällä kankaiden painanteissa luonnontilaisia pienialaisia korpia (mm. metsäkortekorpia) ja korpirämeitä. Märimmillä paikoilla on pajukkoisia, sekapuustoisia luhtaisia ruoho- ja heinäkorpia, joissa on edustavasti myös lahopuustoa ja keloja. Eteläosassa on ojitettu suoalue, jonka reunat ovat voimakkaasti muuttuneita isovarpurämeitä. Suon ojittamaton keskiosa on todennäköisesti umpeenkasvava lampi, joka on tyypiltään rimpinevaa. Ojitetulta suolta laskee kalliopaljastumien vieritse pieni puro länteen kohti Syvälampia. Puron varressa on kapea, edustava muurainkorpi. Kääväkäshavainnot perustuvat M. Lindgrenin (1997) havaintoihin Syvälammit-Petäjäsuon alueelta sekä Valtimon alue-ekologisen suunnittelun maastotöiden yhteydessä tehtyihin havintoihin.

4.2 Quality and importance

Syvälampien alue on edustavaa aarniometsää, joka täydentää hyvin Valtimon vanhojen metsien suojelua. Alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Ukonkuivuuvaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta (Natura-alue: Murtovaaran alueen vanhat metsät). Syvälampien alueella tavataan luonto- ja lintudirektiivin lajeja sekä valtakunnallisesti uhanalaisia kääväkäslajeja. Kohdassa 3.3 mainitut luokan D -kääväkäslajit ovat silmälläpidettäviä ja vanhan metsän indikaattorilajeja. Ojitus on heikentänyt avosuon luonnontilaa, joten ojien tukkimista on syytä harkita. Aluetta reunustaa ja sen halki kulkee metsäautoteitä. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lindgren, M. 1997. Uhanalais- ym. lajihavaintoja Kainuun - Pohjois-Karjalan vedenjakajaseudulta sekä Kaakkois-Suomussalmelta 1997. 11 s. + liitekartat. Julkaisematon selvitys. (Raportti saatavissa: Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Lieksa) Maastoinventointi 12.7.2000 Kaija Eisto ja lintuinventointi 27.6.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2014: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on valtion omistuksessa, mutta luonnonsuojelualuetta ei ole vielä perustettu. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY