Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700134

1.3 Site name

Salmijärvi

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.573600
Latitude:63.649400

2.2 Area [ha]

150.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      64  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.02  0.00 
9010  info      53  0.00 
91D0  info      17  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0641.00
N0715.00
N1744.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Salmijärven alue sijaitsee Nurmeksen kaupungin itäosassa, aivan Lieksan kaupungin rajalla. Kohteeseen sisältyy boreaalisia luonnonmetsiä sekä puustoisia soita. Alueen pienvesiarvot ovat merkittävät: rajaukseen sisältyvät Salmijärvi, itäisempi Kangaslampi ja lammen rannalla sijaitseva lähde on arvioitu Pohjois-Karjalan pienvesi-inventoinnissa arvokkaiksi pienvesiksi. Salmijärvestä runsaat kaksi kilometriä koilliseen, Lieksan puolella on ehdotettu Purtovaaran Natura-täydennyskohde. Salmijärven ja Kangaslammin rannassa on kapeana kaistaleena tuoreen ja kuivahkon kankaan, paikoitellen erirakenteisia vanhoja mäntyvaltaisia metsiä ja havupuusekametsiä, joiden lahopuiden määrä vaihtelee hyvin paljon. Kilpikaarnaisia aihkipetäjiä, keloja, järeitä mäntymaapuita ja koivupökkelöitä on harvakseltaan, paikoitellen runsaastikin. Hakkuuaukkojen reunoilla on tuoreita tuulenkaatoja. Paikoitellen on runsaasti nuoria ja järeitä haapoja sekä koivua, enimmillään lehtipuita on 10 % puustosta. Rantametsät soveltuvat liito-oravan elinympäristöksi, ja lajista onkin havaintoja Salmijärven rannalta vuodesta 1995 alkaen. Järven keskelle pistävä niemi on maisemalliseti merkittävä, puustoltaan kuusivaltainen, luonnontilainen ja monipuolinen. Salmijärvi on linnustollisesti arvokasta, mm. pohjantikan, kuikan ja lapinuunilinnun elinympäristöä. Rannoilla on kangasmetsien soistumia sekä erityyppisiä rämeitä, kuten isovarpu- ja pallosarakorpirämeitä, joilla on jonkin verran pysty- ja maakeloja. Vesistöjen rannoilla on myös pienialaisia avosoita, lähinnä niukkaravinteisia lyhytkorsirämeitä, joiden keskiosissa on pienialaisesti rimpinevoja. Kangaslammen tulvavaikutteisilla rannoilla on luhtanevaa, jolla kasvaa mm. järviruokoa. Kankaiden ja avosoiden välissä vaihettumavyöhykkeenä on mm. muurainkorpea. Kangaslammen kaakkoispuolella on mesotrofinen lähde ja Kangaslampeen laskeva lähdepuro, jonka varressa on mustikkakorpea.

4.2 Quality and importance

Salmijärven alue arvokkaine pienvesineen ja boreaalisine luonnonmetsineen täydentää Nurmeksen itäosan ja erityisesti Lieksan luoteisosan vanhojen metsien ja pienvesien suojelua. Alue on usean luonto- ja lintudirektiivilajin elinympäristö. Puustoa on paikoitellen poimintahakattu, minkä takia lahopuita on paikoin niukasti. Rajaukseen sisältyy myös pienialaisia taimikoita, jotka saavat jäädä kehittymään luonnontilaisina. Luonnontilaiset rantametsät ovat pääosin hyvin kapeita metsäisiä kaistaleita rannassa. Alue rajautuu metsäautoteihin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02b
LD01.02o
LJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hottola, P. 1996. Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. Julkaisematon raportti. 6 s. + liitekartat. (Raportti saatavilla: Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Lieksa) Lehtelä, M. & Luotonen, H. 1999. Pohjois-Karjalan arvokkaat pienvedet. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 1999. Luonnos. Julkaisematon raportti. (Saatavilla Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta). Maastoinventointi 25.7.2000 Katja Rytkönen ja Hanna Keski-Karhu ja lintuinventointi 13.-14.7.2000 Ari Latja Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2015: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 5/2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoitosuunnitelmaa eikä siihen ole välitöntä tarvetta.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY