Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700140

1.3 Site name

Vääräkangas

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.780800
Latitude:63.684400

2.2 Area [ha]

25.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.5  0.00 
9010  info      22  0.00 
91D0  info      0.5  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N073.00
N1795.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vääräkangas sijaitsee Lieksan kaupungin pohjoisosassa, runsaan kilometrin etäisyydellä Nurmeksen kaupungin rajasta ja noin viisi kilometriä Jongunjoen vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta lounaaseen. Vääräkangas on harjumainen kapea vanhan metsän saareke hakkuuaukeiden, taimikoiden ja ojitettujen soiden keskellä. Alueen leveys on enimmillään n. 300 metriä. Metsät ovat pääasiassa tuoreita havupuusekametsiä, joissa on myös vanhoja kuusia, kilpikaarnaisia aihkipetäjiä ja palaneita kantoja ja keloja. Naavaa ja luppoa on paikoin runsaasti. Lehtipuusto on lähes yksinomaan koivua, jota on noin 5 - 10 % puustosta. Etelään viettävässä paisterinteessä on avaraa, mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta. Lahopuuta on runsaasti jyrkässä luoteisosan rinteessä sekä alueen keskiosassa koilliseen viettävässä rinteessä, missä on pieni, soistunut suppa. Isot mäntymaapuut ovat erityisen arvokkaita. Muualla lahopuuta on vähemmän ja kuivahkolla kankaalla hyvin vähän. Luoteisosassa jyrkähkön rinteen alla virtaa puro, jonka louhikkoisessa rannassa on lehtomaisen kankaan laikkuja, paikoin runsaasti saniaisia (hiirenporras, korpi- ja metsäimarre) ja pienialainen tihkupinta.

4.2 Quality and importance

Vääräkankaan vanhan metsän alue on merkittävä suojelukohde seudulla, missä vanhoja metsiä on tällä hetkellä hyvin vähän. Alue on pienikokoinen ja se rajoittuu metsätalouden piirissä oleviin metsiin. Ajan myötä lahopuun määrä lisääntyy alueen niissä osissa, joissa sitä tällä hetkellä on vähän, alue kehittyy edustavammaksi ja sen suojeluarvo nousee. Harjannetta pitkin alueen halki kulkeva metsäautotie jakaa alueen kahteen osaan. Ehdotetun rajauksen ulkopuolelle jäävää puron länsipuolen puustoa on käsitelty. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
LD01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Maastoinventointi 6.7.2000 Katja Rytkönen Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Vääräkangas kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelman luokkaan IV (muulla tavoin suojeltavat tai huomioon otettavat valtionmaiden aarniometsäkohteet). Suojelualuetta ei ole vielä perustettu. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoitosuunnitelmaa eikä siihen ole tarvetta.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY