Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700141

1.3 Site name

Jysmänvaara

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:28.643300
Latitude:63.828300

2.2 Area [ha]

16.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      4.9  0.00 
9010  info      12  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Jysmänvaaran alue sijaitsee Valtimon kunnassa, Rumon kylän koillispuolella, lounaaseen viettävässä, paikoitellen jyrkässä Jysmänvaaran rinteessä. Alue on maisemallisesti merkittävä kohde. Alueella on kauttaaltaan pieniä kalliopaljastumia sekä rajauksen pohjoispäässä jyrkänteitä. Rinteessä metsä on lähes luonnontilaista, paikoitellen erirakenteista tuoreen kankaan varttunutta havupuusekametsää, jossa on järeitäkin haapoja sekä hieskoivuja sekä nuoria haaparyhmiä. Osa haavoista on taskutettu. Lakiosissa on kuivahkoa kangasta ja karuja jäkälävaltaisia kalliomänniköitä. Koko Jysmänvaara on lahopuustoltaan kohtalaisen edustava: erityisesti kalliomänniköissä on vanhoja palokoroisia mäntyjä, koko rinteessä on lahopuuna erikokoisia kuusia, harvakseltaan keloja ja maapuina taskutettuja haapoja. Alueella on harvakseltaan myös vanhoja metsätalouden merkkejä, lähinnä harsintahistoriasta kertovia kantoja. Jyrkänteiden alla on pieniä mm. lehtomaisia laikkuja ja korpi-imarrevaltaisia soistumia, joita ei ole kirjattu erikseen puustoisiksi soiksi.

4.2 Quality and importance

Jysmänvaaran alue on edustava, vaikkakin pienialainen boreaalisen luonnonmetsän kohde, joka täydentää Valtimon vanhojen metsien suojeluohjelmakohteita ja on merkittävä aarniometsien suojelun kannalta. Alue on pienikokoinen ja se rajoittuu metsätalouden piirissä oleviin metsiin. Alue on kuitenkin topografialtaan sellainen, että metsätaloustoimet tuskin vaikuttavat alueen metsien luonnontilaan. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi 11.7.2000 Kaija Eisto Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Metsähallitus päätti joulukuussa 1999 perustaa alueesta Metsähallituksen päätöksellä luonnonsuojelualueen. Suojelualuetta ei ole vielä perustettu. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoitosuunnitelmaa eikä siihen ole tarvetta.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY