Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700142

1.3 Site name

Kypärävaara

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.355000
Latitude:63.807800

2.2 Area [ha]

75.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.3  0.00 
3260  info      0.05  0.00 
7140  info      3.5  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
7310  info      17.6  0.00 
9010  info      38  0.00 
91D0  info      11.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A073Milvus migrans             
A072Pernis apivorus             
A241Picoides tridactylus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0744.00
N1755.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kypärävaara sijaitsee Nurmeksen kaupungin pohjoisosassa, Roninselkosen vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta noin 200 metriä pohjoiseen, Kypäräjärven pohjoispuolella. Alue rajautuu itäreunalta yksityismaihin. Alueella on useita pienialaisia vanhan metsän saarekkeita, pieni aapasuo ja puustoisia soita. Kypärävaaran metsät ovat pääasiassa tuoreen kankaan kuusivaltaisia tai havupuusekametsiä, joiden puustot ovat paikoin hyvin tiheitä ja metsät hämäriä. Pohjoisosassa on myös kuivan kankaan männiköitä. Muutamin paikoin on järeää haapaa ja koivua, enimmillään 15 % puustosta. Naavaa ja luppoa on paikoin runsaasti. Eniten lahopuuta, mm. kuusimaapuita ja koivupökkelöitä on jyrkissä Kypärävaaran rinteissä, joissa on myös avokallioita ja jyrkänteitä. Lakiosissa on järeitä keloja maapuina sekä palaneita kantoja ja pystykeloja. Metsät soveltuvat hyvin liito-oravan elinympäristöksi. Kesällä 2000 liito-oravan jätöksiä havaittiin kolmessa kohdassa. Metsät ovat myös mm. pohjantikan elinympäristöä. Rajauksen keskiosassa sijaitseva Porttisuo on pieni aapasuo, jonka keskiosassa on kapealti rimpinevaa. Aapsuon reunoilla on karuja, luonnontilaisia puustoisia soita, jotka ovat tyypiltään pääasiassa lyhytkorsirämeitä sekä rahka- ja isovarpurämeitä sekä pallosarakorpirämeitä. Itään pistävässä suojuotissa on pienialainen luhtakorpi, jossa on kapea juotti lähteisyyttä ja tihkupintoja. Luhtaisuuden ilmentäjiä ovat mm. luhtakuirisammal ja haprarahkasammal. Luhtakorven itäpuolella on pienialainen lyhytkorsineva - rimpineva, johon on vedetty kaksi ojaa. Suolla on useita pieniä suolampia. Vaaranrinteiden välisissä painanteissa sekä kankaiden keskellä painanteissa on soistumia sekä mm. metsäkortekorpia.

4.2 Quality and importance

Alueen luonnonmetsät ja luonnontilaiset suot ovat edustavia, suojelunarvoisia kohteita, jotka täydentävät Nurmeksen pohjoisosan metsien ja soiden suojelua. Boreaalisissa luonnonmetsissä lahopuuta on edustavimmillaan yli 40 m3/ha. Porttivaaran eteläpuolinen suo on osittain ojitettu, joten sen ennallistaminen on tarpeen. Alueen itäosassa rajaukseen sisältyy taimikoita, jotka kehittyvät luonnontilaisina eivätkä hoitotoimet ole niillä tarpeen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. • Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02o
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hottola, P. 1996. Pohjois-Karjalan linnustollisesti arvokkaat vanhat metsät. Julkaisematon raportti. 6 s. + liitekartat. (Raportti saatavilla: Metsähallitus, Itä-Suomen luontopalvelut, Lieksa) Maastoinventointi 28.7.2000 Katja Rytkönen ja Hanna Keski-Karhu ja lintuinventointi 6.-7.7.2000 Ari Latja ja Kimmo Koskela Tietokantatäydennys 2016. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle ei ole laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa eikä siihen ole tarvetta. Soiden ennallistamissuunnitelman laatiminen on tarpeellinen, mutta sitä ei toistaiseksi ole tehty.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY