Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0700145

1.3 Site name

Sihvonvaaran metsät

1.4 First Compilation date

2000-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:29.526100
Latitude:63.700000

2.2 Area [ha]

33.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.01  0.00 
9010  info      30  0.00 
91D0  info      2.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Gloiodon strigosus                   
Lobaria pulmonaria                   
Perenniporia subacida                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sihvonvaaran metsät sijaitsevat Nurmeksen kaupungin koillisosassa, Mustinvaaran vanhojen metsien suojeluohjelmakohteesta noin 2 km länteen. Alue koostuu kahdesta pienialaisesta vanhan metsän kohteesta, jotka sijaitsevat vajaan kahden kilometrin etäisyydellä toisistaan Sihvonvaaran koillisosassa ja Ala-Sihvonlammen itäpuolella kohtalaisen jyrkkärinteisellä vaaralla. Sihvonvaaran itäosassa sijaitsevat metsät ovat reheviä tuoreen, pienialaisesti lehtomaisen kankaan erirakenteisia kuusivaltaisia havupuusekametsiä, joissa on harvakseltaan vanhoja aihkipetäjiä. Koivua on enimmillään noin 10 % puustosta, haapaa on niukasti. Lahopuuta on runsaimmin rinteissä, mm. koivumaapuita, pökkelöitä, kuusi- ja mäntymaapuita sekä palaneita keloja ja kantoja. Rinteissä on myös soistumia sekä mm. muurainkorpia. Alueella on myös lähde ja lähdepuro, jonka varressa on korpikastikkavaltaista ruoho- ja heinäkorpea. Ala-Sihvonlammen itäpuolella on edustavaa boreaalista luonnonmetsää. Länteen viettävässä, paikoin louhikkoisessa rinteessä on tuoreen kankaan erirakenteista, luonnontilaista, puolivarjoisaa kuusivaltaista metsää, jonka puustosta 10 - 20 % on koivua. Haapoja, pihlajia, raitoja ja harmaaleppiä on siellä täällä. Osa koivuista on hyvin järeitä, vanhoja mäntyjä kasvaa alueella harvakseltaan. Kuusi- ja koivulahopuuta on runsaasti, jonkin verran on mänty- ja haapamaapuita. Rinteessä on myös pienialaisia soistumia sekä muurainkorpea. Vanhat metsät ovat mm. pohjantikan sekä uhanalaisten sienten, mm. erityisesti suojeltavan harjasorakkaan elinympäristöä.

4.2 Quality and importance

Sihvonvaaran alueella on edustavia vanhoja metsiä, jotka ovat pienialaisuudestaan huolimatta merkittäviä Mustinvaaran alueen vanhoja metsiä täydentäviä kohteita. Metsät ovat valtakunnallisesti uhanalaisten lajien elinympäristöä. Kohdassa 3.3 D-luokassa mainitut lajit ovat silmälläpidettäviä ja vanhan metsän indikaattorilajeja. Osa-alueet ovat pienikokoisia ja rajoittuvat metsätalouden piirissä oleviin metsiin. Ajan myötä lahopuun määrä entisestään lisääntyy ja kohteen suojeluarvo nousee. Osa-alueet rajautuvat metsäautoteihin. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Maastoinventointi 20. ja 24.7.2000 Katja Rytkönen ja Hanna Keski-Karhu ja lintuinventointi 13.-14.7.2000 Ari Latja Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on valtion omistuksessa. Natura-alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY