Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0800042

1.3 Site name

Iso Narunneva

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.655600
Latitude:62.914700

2.2 Area [ha]

275.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7310  info      242.2  0.00 
9010  info      4.58  0.00 
91D0  info      123.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A054Anas acuta                   
A082Circus cyaneus                   
A260Motacilla flava             
A151Philomachus pugnax                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0790.00
N1710.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alajärven kunnassa sijaitseva Iso Narunneva on Pohjanmaan aapasuo, jolla on osaksi myös keidassuon piirteitä. Keskiosiltaan kohde on luonnontilainen, laaja avosuo. Puustoisia reuna-alueita on ojitettu. Suon keskiosa on vaikeakulkuista, erittäin vetistä rimpinevaa, saranevaa ja lyhytkorsinevaa. Suhteellisen runsaasti esiintyy myös rahkanevaa. Rahkarämettä esiintyy vähän, samoin lyhytkorsinevarämettä, pallosararämettä ja isovarpurämettä. Suon reunamilla olevissa kangasmaasaarekkeissa on enimmäkseen nuorta varttuvaa havupuusekametsää ja varttuneita mäntyvaltaisia taimikoita. Suon laiteilla on pienialaisesti myös erilaisia puustoisia korpia, rämeitä ja soistuneita kankaita. Suon länsi-lounaisreunan metsäsaarekkeessa on säilynyt varttunutta kuivahkon ja kuivan kankaan mäntyvaltaista sekametsää, jossa kasvaa myös lakkapäisiä vanhoja mäntyjä. Sekapuina on kuusta, harmaaleppää, raitaa ja rauduskoivua sekä paikoin nuoria haaparyhmiä. Metsikössä on muutamia pystyynkuolleita, keloutumassa olevia mäntyjä, kääpäisiä pökkelöitä ja järeitä maapuita. Siellä täällä on tiheitä, luonnollisesti syntyneitä mäntytaimikoita, joissa on pystyynkuolleita ja kuolevia puita. Metsässä on sammaloituneita kantoja kauan sitten tehdyistä hakkuista ja pienellä alalla on tuore harvennushakkuu. Suolla pesii runsas linnusto, mm. monilajinen lokkiyhdyskunta.

4.2 Quality and importance

Jokseenkin luonnontilainen Suomenselän aapasoita edustava karu avosuo, jolla on merkitystä linnustonsuojelukohteena. Suon laitoja on suojaojitettu melko runsaasti. Länsipuolen reunaojassa kova virtaus joka kuivattaa tehokkaasti ympäröivää suoalaa. Keskustan vesitalous ei kuitenkaan sanottavasti muuttunut. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private7
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Luonnonsuojelusuunnitelma 1. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Sarja B:17 Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maastoinventoinnit 1996. Tietokantatäydennys 2016 MH:n luontotyyppi-inventointi • Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Iso Narunneva kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja on maakuntakaavassa varattu suojeltavaksi kohteeksi (SL-2). Toteuttaminen: Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan asetuksella luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY