Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0800046

1.3 Site name

Passmossen

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.169700
Latitude:63.588100

2.2 Area [ha]

244.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7310  info      183  0.00 
9010  info      0.00 
91D0  info      98  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0780.00
N1720.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Passmossen on varsin luonnonmukaisena säilynyt pienehkö aapasuo Ähtävänjoen pohjoispuolella. Avosuo-osat ovat pääosin lyhytkortista nevaa ja varsinaista saranevaa. Reunaosissa ja keskustan metsäsaarekkeen ympärillä on karuja harvapuustoisia rämeitä. Varsinkin suon eteläosissa rämeiden mäntypuustosta on huomattava osa pystyynkuollut ja keloutunut. Passholmenin pohjois-luoteispuolella on laajalti sekapuustoista korpirämettä ja suon luoteisreunalla soistunutta, varttuvaa koivuvaltaista lehti-havuseka-sekametsää, jossa on runsaasti koivupökkelöitä ja riukumaapuita. Alueen lounais- ja eteläreunan metsäkuviot ovat enimmäkseen nuoria tai varttuvia istutusmänniköitä. Myös Passholmen on varttuvaa istutusmännikköä, jossa kuitenkin on runsas koivusekapuusto. Alueen itäreunan metsät mäntytaimikkokuvioita lukuunottamatta ovat varttunutta kuusivaltaista havusekametsää. Metsissä on aikoinaan tehty harsintahakkuita ja alikasvustoakin on monin paikoin varsin vähän. Metsät ovat kuitenkin hyvää vauhtia palautumassa luonnonmukaisiksi. Paikoin sekapuuna on runsaasti haapaa ja koivua, erityisesti pohjois-koillisreunan leveässä, mäntytaimikon halkaisemassa metsäniemekkeessä. Notkopaikoissa on myös korpisuutta ja puusto on tiheää sekapuustoa. Myös tuulenkaatamia maakuusia näkyy jo yksittäin. Kuuset ovat erittäin naavaisia ja luppoisia. Itäreunalla varttuneessa kuusikossa on tieltä viitoitettu tervahauta, jonka reunoilla on runsaasti tuulenkaatokuusia ja useita pystyynkuolleita kuusia. Suon maisemakuvassa reunametsäniemekkeet, erityisesti etelä-kaakkoisreunan jyrkästi suosta kohoava rinnemetsä herättävät huomiota. Metsä ovat varttunutta ja ikääntyvää tuoreen kankaan kuusivaltaista havusekametsää, jossa on sekapuuna yksittäisiä mäntyjä, vanhoja koivuja ja yksi järeä kolohaapa. Järeitä taulakääpäisiä koivupökkelöitä on useita ja myös lahoja koivu-maapuita esiintyy. Rinnemetsässä on myös yksi erittäin järeä (läpimitta 60 cm) APS-maapuu.

4.2 Quality and importance

Alueellisesti arvokas, varsin hyvin säilynyt aapasuo, jossa myös kehittyviä keidasosia. Reunametsien ja metsäsaarekkeen hakkuut heikentäneet alueen luonnontilaa. Luontaisen metsänkehityksen nopeuttamiseksi istutusmänniköissä kannattaa tehdä ennallistamistoimia. Luoteeseen laskeva oja kannattaisi padota ja Passholmenin reunaojia tukkia. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
LJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private44
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Luonnonsuojelusuunnitelma 1. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Sarja B:17. Vaasa 1974. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Seutukaavan SU-1 -alue. Toteuttaminen: Rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena. Alueen suojelun toteuttaminen ei estä siihen rajoittuvien alueiden normaalia maa- tai metsätalouskäyttöä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY