Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0800057

1.3 Site name

Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.577500
Latitude:63.007500

2.2 Area [ha]

2855.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      575.6  0.00 
7140  info      15  0.00 
9010  info      200  0.00 
9030  info      5.6  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      0.00 
91D0  info      40  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus          DD 
BA054Anas acuta    10  40   
BA056Anas clypeata    50   
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    1000  2000   
BA258Anthus cervinus     
BA091Aquila chrysaetos         
BA028Ardea cinerea    20   
BA222Asio flammeus          DD 
BA059Aythya ferina    15   
BA061Aythya fuligula    100  150   
BA062Aythya marila         
BA104Bonasa bonasia    10  30   
BA045Branta leucopsis    20  50   
BA215Bubo bubo     
BA146Calidris temminckii    10   
BA139Charadrius morinellus    15  40   
BA197Chlidonias niger     
BA081Circus aeruginosus    10   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus          DD 
BA084Circus pygargus         
BA122Crex crex          DD 
BA037Cygnus columbianus bewickii          DD 
BA038Cygnus cygnus    200  700   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius     
BA379Emberiza hortulana          DD 
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo     
BA099Falco subbuteo     
BA096Falco tinnunculus     
BA217Glaucidium passerinum          DD 
BA127Grus grus    200  6000   
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    20  340   
BA177Larus minutus    25  25   
BA179Larus ridibundus    350  350   
BA179Larus ridibundus    1000  3000   
BA150Limicola falcinellus    10   
BA157Limosa lapponica     
BA156Limosa limosa         
BA272Luscinia svecica    50   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA065Melanitta nigra         
BA068Mergus albellus     
BA068Mergus albellus     
BA073Milvus migrans          DD 
BA260Motacilla flava    20   
BA216Nyctea scandiaca          DD 
BA072Pernis apivorus          DD 
BA170Phalaropus lobatus     
BA151Philomachus pugnax     
BA151Philomachus pugnax    100  800   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    100  280   
BA141Pluvialis squatarola    10   
BA007Podiceps auritus          DD 
BA006Podiceps grisegena     
M1910Pteromys volans    10  30   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    10  50   
BA456Surnia ulula         
BA048Tadorna tadorna     
BA107Tetrao tetrix     
BA107Tetrao tetrix    10   
BA108Tetrao urogallus     
BA161Tringa erythropus    25   
BA166Tringa glareola    10   
BA166Tringa glareola    20  300   
BA162Tringa totanus    15   
BA162Tringa totanus     
BA282Turdus torquatus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A041Anser albifrons    44  44           
A043Anser anser    290  290           
A257Anthus pratensis    250  250           
Antrodia pulvinascens    logs           
A226Apus apus    250  250           
A374Calcarius lapponicus    125  125           
Collema subnigrescens                   
A208Columba palumbus    2000  2000           
Ganoderma lucidum                   
A262Motacilla alba    230  230           
A112Perdix perdix    30  30           
A375Plectrophenax nivalis    5200  5200           
Schistostega pennata                   
A351Sturnus vulgaris    550  550           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0120.00
N074.00
N1262.00
N1714.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Aluekokonaisuus käsittää kolme erillistä osaa: Sundominlahti, Öjenin metsäalue ja Söderfjärdenin peltoaukea. Sundominlahti käsittää Vaasan Eteläisen kaupunginselän eteläosan. Siihen laskevat mm. Laihianjoki ja Sulvanjoki. Vesialue on hyvin matalaa ja ruoikkovyöhyke on laajimmillaan jopa pari kilometriä leveä. Sen muodostaa pääasiassa järvikaisla, mutta alueella on myös tiheitä järviruokokasvustoja. Kasvilajien lukumäärä on kaikkiaan melko suuri. Pesivä linnusto on monipuolinen; sen runsain ryhmä on vesilinnut. Maininnan ansaitsee myös huomattavan suuri ja monilajinen lokkiyhdyskunta. Lahti on lintujen kannalta vielä arvokkaampi muutonaikaisena levähdysalueena. Vesilintuja saattaa tällöin olla tuhansia, joutsenia samanaikaisesti satoja ja myös hanhia kerääntyy muuton aikana suuria määriä. Lahden itäreunalla aluetta täydentää valtion metsäalue, josta osa on jokseenkin luonnonmukaisena säilynyttä varttunutta ja ikääntyvää kuusivaltaista havusekametsää. Metsäalueen itäosassa on mm. yksi Etelä-Pohjanmaan eliömaakunnan harvoista silmälläpidettävä korkkikerroskäävän esiintymistä.. Alueella on runsaasti polkuja ja sen virkistyskäyttömerkitys on suuri. Öjenin metsäalue on huomattavan laaja yhtenäinen metsä- ja suoalue Eteläisen kaupunginselän länsipuolella. Alueella on monipuolisesti erilaisia metsäisiä luontotyyppejä karuista kalliomänniköistä reheviin rantalehtoihin ja luhtaisiin korpiin saakka. Lähimpänä rantoja metsä on primäärisukkessiometsää, joka ylempänä vaihettuu luonnonmetsäksi. Suurin osa alueesta on varttunutta ja ikääntyvää kuusivaltaista tuoreen tai kuivahkon kankaan havusekametsää. Myös lehtomaista kangasta on paikoin. Pienet luonnontilaiset rämeet ja korvet elävöittävät metsämaisemaa lähes koko alueella. Eri ikäisiä ja kokoisia maapuita sekä kuollutta ja kuolevaa pystypuustoa on monin paikoin metsänkuvassa näkyvästi. Tämä näkyy myös kääpälajistossa, johon kuuluvat mm. oravuotikka, aarnikääpä, ruostekääpä, riukukääpä, punahäivekääpä, pihkakääpä, kuusenkääpä ja pikireunakääpä. Myös harvalukuista haavanarinakääpää ja lakkakääpää, uhanalaista poimukääpää sekä silmälläpidettävää korpiludekääpää löytyy alueelta. Alueen arvoa lisäävät korkeimpien paikkojen vanhat luonnontilaiset kalliomänniköt ja karuhkot kankaat, joilla vanhimmat männyt ovat yli 200-vuotiaita, osa jo keloutunut pystyyn. Sekapuuna on paikoin hyvinkin järeitä haapoja, osa niistäkin jo pystyyn kuolemassa tai maapuuna. Joillakin rungoilla kasvaa haavanhyytelöjäkälää, samettikesijäkälää ja raidankeuhkojäkälää. Hyvin edustavia ovat myös alueen luonnontilaiset, luhtaiset ja tervaleppäiset korvet. Söderfjärden on meteoriittikraateriin syntyneeseen entiseen merenlahteen raivattu laaja peltoaukea, jota pidetään pumppaamalla kuivana. Alueen aiemmin runsas latomäärä on vähentynyt pieneen osaan entisestään. Alue on säätösalaojitettu, joten tulvat ovat vähentyneet tai loppuneet kokonaan. Ojanvarsipensasto on raivattu jokseenkin kokonaan pois. Söderfjärden on erittäin tärkeä lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue. Erityisen tunnettu alue on kurkien syysmuutonaikaisena ruokailupaikkana. Alueella voi ruokailla useiden päivien ajan samanaikaisesti tuhansia kurkia, jotka yöpyvät saaristossa. Peltoaukea on myös keräkurmitsan tärkeä kevätmuutonaikainen levähdysalue.

4.2 Quality and importance

Kolmesta toisiaan täydentävästä osa-alueesta koostuva erittäin monipuolinen kokonaisuus. Tärkeä vanhojen metsien, kosteikkojen ja linnuston muutonaikaisten levähdysalueiden suojelualue. Sijaintinsa ansiosta myös tärkeä luontomatkailu- ja luonnonharrastukohde. Öjenin alueella metsänhakkuut, ojitukset ja teiden rakentaminen heikentävät alueen yhtenäisyyttä ja luonnontilaisuutta. Sundominlahden reunoja on tuntuvasti pengerretty 1950- ja 1960-luvuilla toteutettujen Sulvanjoen ja Laihianjoen järjestelyjen yhteydessä. Jokisuiden uudet ruoppaushankkeet saattavat heikentää alueen luonnonarvoja ja estää lahden luontaista kehitystä. . Alueen itäreunalla kulkee sähkölinja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mb
Hb
Mb
Hb
Mi
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal21
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private79
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. Komiteamietintö 1981:32. Kinnunen, J. Raportti Öjenin metsän luontoinventoinnista. Vaasan kaupunki, Ympäristöosasto 1/96. IBA-lomake 1996. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen arkisto. Leivo, M., Asanti, T. Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. ja Virolainen, E. 2002. Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Birdlife Suomen julkaisuja No. 4. 142s. (tieteellinen julkaisu). Tietokantatäydennys 2016: Haldin, Michael 2005. Skötsel- och användningsplan för Risön - Södra Stadsfjärden. 119/2005 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste/Västra Finlads miljöcentrals duplikat Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-ainenisto 15.11.2013. Markkanen, Anni 2011: Kääpäkartoitukset Pohjanmaalla ja Kainuussa 2010. Metsähallitus 6246/41/2010. Birdlife Suomi 2014. Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella, huhtikuu 2014. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Sundominlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Öjenin alue sekä pieni vanhan metsän kuvio Sundominlahden itärannalla sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Söderfjärden kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Toteuttaminen: Öjenin metsäalue hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelualueena yhdessä Sundominlahden itäpuolisten valtionmaiden kanssa. Osa alueesta voidaan rauhoittaa yksityismaan luonnonsuojelualueena. Sundominlahden vesialue rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena. Söderfjärdenin suojeluarvojen säilyminen turvataan yleiskaavoituksen avulla sekä maanomistajien kanssa tehtävin tukisopimuksin. Kohteen liittäminen Natura 2000 -verkostoon ei estä tulvantorjunnan kannalta välttämättömiä ruoppauksia, mikäli ne toteutetaan siten, että alueen luonnonarvojen säilymistä ei vaaranneta.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2011: Öjenin hoito- ja käyttösuunnitelma 2010–2020. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 96. Haldin, Michael 2005: Skötsel- och användningsplan för Risön-Södra Stadsfjärden. Västra Finlands miljöcentrals duplikat 119/2005.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY