Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0800061

1.3 Site name

Edesjärvi

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.588300
Latitude:62.494200

2.2 Area [ha]

174.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula    10   
BA038Cygnus cygnus     
BA099Falco subbuteo     
BA002Gavia arctica     
BA127Grus grus     
BA640Larus fuscus fuscus         
BA179Larus ridibundus    20  25   
BA151Philomachus pugnax         
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana           
BA193Sterna hirundo     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A125Fulica atra               
1910Pteromys volans             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0657.00
N0738.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Edesjärvi on matala (alle 2 m), humuspitoinen lintujärvi. Tämä valuma-alueeltaan pieni järvi sijaitsee Lapuanjoen sivuhaaran latvoilla. Järven itäreunalla on haja-asutusta ja viljelysmaita sekä vanha tanssilava. Lännessä järvi rajautuu matalahkoihin kallioisiin harjanteisiin, joilla kasvaa pääasiassa nuoria ja varttuvia kasvatusmetsiä. Järven etelä- ja varsinkin pohjoisosassa on laajoja sara- ja kortekasvustoja. Pohjoispään saraikko on avoluhtaa, jossa paikoin kasvaa hieman ruohoja. Luhtaa ympäröivät pajupensaat sekä hieskoivun vallitsemat kapeat puustoiset suot. Avovettä reunustaa etenkin eteläpuolella paikoin jopa 200 m leveä järvikorte-kasvusto. Tiheä ilmaversoinen vesikasvillisuus vaihettuu luhtien kautta eteläisimpien osien luhtanevoihin. Järven eteläpää kosteikkoineen on sen parasta lintualuetta. Etenkin vesilinnusto on osa-alueen lajirikkaimpia. Järven pohjoispäähän on rakennettu järven vedenkorkeuden tietyllä tasolla pitävä pohjapato.

4.2 Quality and importance

Edesjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Järveä ympäröivät paikoin hyvinkin laajat avoluhdat. Eteläpään huvittelukeskuksen melu ja asutus häiritsevät jonkin verran järven pesimälinnustoa. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Lb
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private91
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Koivisto, J. Havaintoraportti 01.01.2000-31.12.2003 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluhjelman kohde. Maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi SL-3. Toteuttaminen: Rauhoitetaan pääosin yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin. Ranta-alueita voidaan hankkia valtiolle vapaaehtoisin kaupoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY