Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0800064

1.3 Site name

Lapuanjokisuisto-Bådaviken

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.485300
Latitude:63.575000

2.2 Area [ha]

610.0000

2.3 Marine area [%]

45.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      195  0.00 
1150  info      8.2  0.00 
1630  info      26.2  0.00 
7140  info      20.8  0.00 
9030  info      109  0.00 
9050  info      113  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis     
BA028Ardea cinerea     
BA169Arenaria interpres     
BA061Aythya fuligula     
BA104Bonasa bonasia     
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA143Calidris canutus     
BA147Calidris ferruginea     
BA146Calidris temminckii    20   
BA081Circus aeruginosus     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA038Cygnus cygnus    50   
BA038Cygnus cygnus     
BA379Emberiza hortulana         
BA379Emberiza hortulana         
BA320Ficedula parva     
BA127Grus grus    50   
BA127Grus grus     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA179Larus ridibundus    10  250   
BA179Larus ridibundus    10  300   
BA272Luscinia svecica         
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus     
BA094Pandion haliaetus     
BA094Pandion haliaetus         
BA151Philomachus pugnax    50   
BA141Pluvialis squatarola     
BA006Podiceps grisegena     
M1910Pteromys volans    15   
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea     
BA194Sterna paradisaea    10   
BA048Tadorna tadorna     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola     
BA166Tringa glareola    10  30   
BA162Tringa totanus    10   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0123.00
N0245.00
N075.00
N1927.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kohde käsittää Lapuanjokisuiston ja siihen liittyvän merenlahden sekä suiston länsipuolella sijaitsevan Storgrundet-Lillgrundetin saaren. Lapuanjokisuisto ja kapean kannaksen siitä erottama Bådaviken ovat hyvin laakeita. Kasvillisuus muuttuu jatkuvasti joen tuoman aineksen ja maankohoamisen vuoksi. Saraniityt ovat suhteellisen leveitä. Ruoikkovyöhyke, jonka muodostavat järviruoko ja kaislat, on varsinkin jokisuistossa hyvin leveä. Myös Bådaviken on laajalti ruovikoitunut. Matalakasvuista rantaniittyä on vain vähän. Lahtea reunustaa lehtipuusekametsävyöhyke, jossa puuston valtalajina on yleensä harmaaleppä. Metsänkuva vaihtelee kuitenkin itärannalla koko ajan; välillä valtalajina on koivu, paikoin myös tervaleppä. Lähinnä huvilatietä on kapealti varttuvaa tai varttunutta hoidettua kuusikkoa. Aivan jokisuun edustalla Djupstensskatanilla, Bådaskatanilla sekä Lillgrundetin pohjoispuolisilla pikkusaarilla on muutamia vanhoja loma-asuntoja. Suistoalueen linnuston tunnusomaisin ryhmä on kahlaajat. Alueella on myös varsin huomattava merkitys muutonaikaisena levähdyspaikkana. Bådavikenin itärannalla rantalehdon reunalla on luonnonharrastajia palveleva lintutorni. Stora Alörenin saaren eteläosan muodostava Storgrundet-Lillgrundetin alue edustaa mm. maankohoamissaariston primäärisukkessiovaiheita: Poikkeuksellisen laajalti edustavia luonnontilaisia lehtipuusekametsiä sekä rantaniittyjä. Rannanläheiset metsät ovat pääosin tuoreita lehtoja, joissa puuston muodostavat harmaaleppä ja koivu. Monin paikoin seassa on runsaasti myös tervaleppiä. Edustavimmat luonnontilaiset leppälehdot ovat Storgrundetin länsi- ja pohjoisosassa. Siellä rantalehdossa on tervaleppä paikoin valtapuuna, lehtimaapuuta sekä kääpäisiä ja koloisia pökkelöitä on runsaasti. Storgrundetin ja Lillgrundetin sisäosissa metsät ovat pääosin harvoja koivikoita, joissa alikasvustona on nuorta kuusentaimikkoa. Lillgrundetin itäosassa on pienialainen varttunut kuusikko. Myös Storgrundetin eteläosassa on pienialaisesti varttuvaa tai varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Alueen eteläisimmät osat ovat rantaniittyjen ja ruovikkovyöhykkeen erottamia matalia saaria, joissa metsäsukkessio on vasta alussa. Puusto on pääosin matalaa ja paikoin tiheää, paikoin aukkoista, vielä järviruovikkoista harmaalepikkoa, jossa koivua on sekapuuna. Myös tervaleppää on paikoin kapeana vyöhykkeenä rannan yläpuolella. Parhaat avoimet rantaniityt ovat Rödklubbshalsenin itä- ja kaakkoispuolella.

4.2 Quality and importance

Valtakunnallisesti arvokas kosteikko ja linnustonsuojelukohde. Merkitystä myös maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsien suojelukohteena. Joen valuma-alueelta tuleva ravinnekuormitus on melko suuri. Osa lahden ja jokisuun rannoista on rakennettu. Ruoppaukset ja rantarakentaminen voivat heikentää alueen suojeluarvoja. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal20
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private80
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife Suomi ry, Tiira-lintuhavaintoaineisto 2014: SPA-alueiden kerääntymätiedot. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Pohjoismäki, M. 2009: Lintuvesien linnustolaskennat vuosina 2004-2009 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Moniste, 43 s. Kokkola. Rajasärkkä, A. 2014: Suojelualueiden linuston linjalaskennat 2014, Metsähallitus. Luomuksen lajirekisteri 2014. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://atlas3.lintuatlas.fi> (24.5.2014) ISBN 978-952-10-6918-5.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lapuanjokisuisto-Bådaviken kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi SL3. Toteuttaminen: Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena kosteikko- ja metsäluonnon säilyttämiseksi luonnonvaraisina. Ranta-alueita voidaan myös hankkia valtiolle vapaaehtoisin kaupoin. Kohteen liittäminen Natura 2000 -verkostoon ei estä tulvantorjunnan kannalta välttämättömiä ruoppauksia, mikäli ne toteutetaan siten, että alueen luonnonarvojen säilymistä ei vaaranneta.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY