Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0800096

1.3 Site name

Sidländet

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.776700
Latitude:63.191700

2.2 Area [ha]

507.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.3  0.00 
7140  info      11  0.00 
7230  info      0.4  0.00 
9010  info      198  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      129  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    10  20   
BA215Bubo bubo     
BA236Dryocopus martius     
BA542Emberiza rustica     
BA096Falco tinnunculus     
BA096Falco tinnunculus     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA072Pernis apivorus     
BA241Picoides tridactylus     
M1910Pteromys volans    25   
BA107Tetrao tetrix     
BA108Tetrao urogallus     
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Collema subnigrescens                   
Ganoderma lucidum                   
Hypocreopsis lichenoides                   
Phlebia centrifuga                   
Skeletocutis odora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0754.00
N1745.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Useasta osasta koostuva, melko laaja metsä-suokokonaisuus Mustasaaren kunnassa. Alueella vuorottelevat tuoreen kankaan metsät sekä erilaiset nuoret suot, usein rehevät korvet. Suot sijaitsevat 10-25 metrin korkeudella meren pinnasta ja keidassuovaiheeseen suot eivät Sidländetissä ole vielä ehtineet. Alueella on runsaasti kiviä sekä kivilohkareita ja maasto on paikoin vaikeakulkuista. Alueen metsät ovat enimmäkseen edustavia varttuneita ja ikääntyviä luonnonmetsiä. Varttuneissa kuusivaltaisissa metsissä on yleensä runsaasti haapaa ja koivua seassa. Puusto on huomattavan luonnontilaista, maapuita on paikoin varsin runsaasti. Alueella erityisen merkittävä piirre on puustoisten korpien luonnontilaisuus sekä kangasmaiden ja korpialueiden vuorottelu ja vaihettumat. Osa soista on avoimia luhtaisia saranevoja, mutta vallitsevia suotyyppejä ovat ruohokorvet, nevakorvet ja nevarämeet. Rehevimmissä juoteissa on myös edustavia tervaleppäluhtia. Sidländetin tervaleppäluhdista on löytynyt lakkakääpä sekä liuskapielus. Vanhoissa metsissä haavanhyytelöjäkälä, raidankeuhkojäkälä ja samettikesijäkälä ovat paikoin yleisiä. Näille lajeille myös soiden pienilmasto on tärkeä. Kääväkkäistä alueella tavataan mm. rusokantokääpä, aarnikääpä, korpiludekääpä, haavanarinakääpä ja pohjanrypykkä. Metsissä esiintyvistä eläimistä mainittakoon liito-orava, huuhkaja, metso, palokärki ja pohjantikka.

4.2 Quality and importance

Monipuolinen ja laajahko, useasta osasta koostuva edustava metsä- ja suokompleksi. Huomattava merkitys uhanalaisen ja harvinaisen lajiston suojelun kannalta. Kohdan 3.3. koodilla D merkityt lintulajit: paikallisesti merkittäviä lajeja. Metsäautotiet sivuavat ja halkovat itäisintä osa-aluetta. Metsänhakkuut ovat heikentäneet alueen yhtenäisyyttä. Pienet ojitusalueet ennallistettava. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal77
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private23
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. Työryhmän raportti 2/1994. Ympäristöministeriö. Vanhojen metsien inventointi 1992-1993. Maastolomakkeet. Heikkilä, R. 1995: Soidensuojeluohjelman täydennysehdotuskohteet. Maastoinventoinnit 1996. IBA-lintuhavintolomake 1996. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen arkisto. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013. Rajasärkkä, Ari 2013: Lintujen pesivien parien kanta-arviot SPA-alueittain Metsähallituksen vuosilta 2000-2013 kokoamien linjalaskenta-aineistojen perusteella. Excel-taulukko. Metsähallitus. 27.11.2013. Luomuksen lajirekisteri 2014.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0095.00
FI165.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Merkittävä osa alueen itäosasta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Suuri osa alueen länsiosan soista kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelu- ohjelmaan. Rävholstretin itäpuolinen korpialue on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelu- alueena. Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena. Osa alueesta voidaan rauhoittaa yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:
Organisation:Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY