Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0800140

1.3 Site name

Tegelbruksbacken

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.404400
Latitude:62.283100

2.2 Area [ha]

47.0000

2.3 Marine area [%]

0.1000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      4.8  0.00 
6450  info      1.1  0.00 
9030  info      0.00 
9050  info      11.8  0.00 
9070  info      1.9  0.00 
91E0  info      0.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Calamia tridens                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1020.00
N1540.00
N1620.00
N1715.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Monipuolinen, laaja alue, joka muodostaa arvokkaan perinnemaisemakokonaisuuden. Tiilitehtaanmäen aluetta luonnehtivat aukeat pellot ja niityt, runsaat pensastot sekä rehevät lehti- ja sekametsät. Osa alueesta on pitkään ollut laidunnuksen piirissä ja perinnemaiseman erityispiirteet ovat vielä selvästi havaittavissa. Tiilitehtaanmäen eteläosassa sijaitsee arvokas, laiduntamisen muovaama, kuivien ja tuoreiden niittyjen luonnehtima puolikulttuurimaisema. Osaa Tiilitehtaanmäen alueesta on laidunnettu vuodesta 1997 lähtien. Niittyalueen keskellä on katajikkoisia kalliokumpareita, joita luonnehtivat kuivien niityjen lajit kuten nurmilaukka, ketoneilikka sekä kelta- ja isomaksaruoho. Tuoreemmalla osalla on suurten ruohojen ja heinien vallitsemaa niittykasvillisuutta. Alueella on myös pieni nevalaikku. Myös alueen keskellä kulkevalla metsäalueella voi havaita merkkejä entisajan laidunnuksesta. Uutta nuorta lehtipuustoa on kuitenkin syntynyt runsaasti. Kangasmetsäharjanteella kasvaa kookkaita vanhoja mäntyjä. Tiukanjokea reunustaa tiheä rantapuusto. Joen varrella on arvokasta lehtokasvillisuutta. Alueen linnusto on monipuolinen ja pesiviä lajeja on havaittu liki 50, parimäärän ollessa yhteensä noin 230. Tiilitehtaanmäellä pesivät mm. punavarpunen, satakieli, hemppo, mustapääkerttu, kultarinta ja sarvipöllö. Alueella esiintyy myös liito-oravia. Alueelle on tehty hoitosuunnitelmia ja hoitotoimenpitetiä alueen umpeenkasvun estämiseksi.

4.2 Quality and importance

Alue on ollut pitkään laidunkäytössä ja perinnemaiseman erityispiirteet voidaan yhä erottaa. Umpeenkasvun estämiseksi alueelle on luonnonhoitotoimeenpiteinä tehty niittyjen ja hakamaiden raivausta ja laidunnusta. Osa alueesta on ollut laidunnettuna vuodesta 1997 lähtien. Kaupunginläheinen sijainti nostaa alueen arvoa virkistys- ja opetuskohteena ja alueen toimenpidesuunnitelmaan kuuluu mm. alueen kehittäminen ympäristökasvatuskohteeksi. Kristiinankaupungin luonnoninventoinnissa Tiilitehtaanmäki on luokiteltu alueellisesti mielenkiintoiseksi suojelukohteeksi.Tiilitehtaanmäen luonto on vaihteleva. Alueelta löytyy useita pienialaisia direktiivin mukaisia luontotyyppejä: tuoreita pienruohoniittyjä, hakamaita, luonnontilaisia metsiä ja reheviä rantalehtoja. Tästä johtuen myös alueen linnusto on monipuolinen. Varjoisat lehto- ja sekametsät, valoisat pensastoiset metsäreunat, Tiukanjoen rantapöheiköt ja aukeat katajikkoniityt tarjoavat runsaasti hyönteis- ja muuta ravintoa sekä suojaisia pesimäpaikkoja. Alueella on suuri merkitys myös lintujen muuton aikaisena ruokailu- ja levähdyspaikkana. Alueen erityisluonteen ylläpitämiseksi tarvitaan hoitotoimia. Vahvistetussa asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi sekä omakotiasutukseen. Vanhentunut kaava tulee muuttaa nykyisiä tavoitteita vastaavaksi. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li
Li
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal93
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private7
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Mietintö 66/992. Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Kristiinankaupungin metsäalueiden arvokkaat luontokohteet. Hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kristiinankaupunki, Ympäristönsuojelulautakunta 1991. Peinnemaisemien maastolomake, Lise-Lotte Molander 1995. Pohjoislahti-Tiilitehtaanmäen virkistys-, ympäristökasvatus- ja luonnonhoitokankkeen esittely. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Ympäristöhallinto 2014. Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin 2007–2012. [Viitattu 2014.] www.ymparisto.fi/ Luontodirektiivinluontotyyppiraportit. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Tiilitehtaanmäki on luokiteltu arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Seutukaavassa alue on varattu kulttuurimaisema-alueeksi ja yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi. Toteuttaminen: Alueen arvokkaiden perinnebiotooppien ja luonnonympäristön säilyminen turvataan kaavallisin keinoin sekä hoitotoimin. Perinnebiotoopin hoitotoimia tuetaan mahdollisuuksien mukaan valtion varoin.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2011: Pohjoislahden–Tiilitehtaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2010–2023. Metsähallituksen uonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 102. Hannus, Jens-Johan 2010: Perinnebiotooppien hoidon toimenpidesuunnitelma osalle Kristiinankaupungin Tiilitehtaanmäkeä. Metsähallitus 4448/42/2009.
Link: http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c102.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY