Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900003

1.3 Site name

Kanavuori-Koskenvuori

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.902200
Latitude:62.239700

2.2 Area [ha]

162.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      86  0.00 
9010  info      41  0.00 
9050  info      0.00 
9180  info      0.2  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aradus obtectus                   
Campyliadelphus chrysophyllus                   
Cixidia confinis                   
Dolichomitus imperator                   
Gymnadenia conopsea                   
Impatiens noli-tangere                   
Lobaria pulmonaria                   
Lobaria scrobiculata                   
Lychnis viscaria                   
Ribes alpinum                   
Scardia boletella                   
Sedum annuum                   
Triplax rufipes                   
Tritoma bipustulata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N162.00
N1711.00
N1938.00
N2249.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kanavuori ja Koskenvuori ovat Pohjois-Päijänteen vuorimaisemille tyypillisiä korkeita, kallioisia, maisemaa hallitsevia vuoria. Kanavuoren kallioperässä on kiviaineksena graniittisen lohkon länsilaidalla emäksisempää sarvivälkepitoista dioriittiä. Geomorfologisesti Kanavuori on monipuolinen alue. Vuoren länsilaidassa on lähes kilometrin pituinen, jopa 50 m korkea kallioseinämä, sekä jyrkästi länsi-luoteispuolella viettävä, hyvin aurinkoinen rinne, jonka juurella on laajalti lohkareikkoa. Seinämä kohoaa monin paikoin pystysuoraan ylös ja on välillä ylikaltevakin. Kasviston arvoikkaimman osan muodostavat harvinaiset kalliokasvit. Jyrkänteiden alla on louhikkoista kallionaluslehtoa. Laelta avautuu monipuolisia metsä- ja vesimaisemia ja myöskin sisäiset maisemat ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Kanavuoren pohjoispuolella sijaitseva Koskenvuori sijaitsee Leppäveteen rajoittuvalla niemellä. Se on kallioperältään keski- ja karkearakeista granodioriittia ja graniittia. Koskenvuorella on melko laajoja silokalliopaljastumia. Metsässä esiintyy kauttaaltaan jonkin verran siirtolohkareita, ja länsirinteessä on muinaisranta. Koskenvuoren eteläosassa on melko luonnontilaista MT-OMT -sekametsää, jossa puusto on rakenteeltaan vaihteleva. Aluetta käytetään puolustusvoimien varastotoimintaan ja siihen liittyvään rakentamiseen sekä harjoitustoimintaan.

4.2 Quality and importance

Kanavuoren ja Koskenvuoren alue on geologisesti, maisemallisesti ja lajistollisesti arvokas kokonaisuus. Kohde on luontotyypeiltään edustava ja se on myös useiden uhanalaisten ja harvinaisten kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit) ilmoitettujen kasvi- ja hyönteislajien elinympäristöä. Alueen luonnontilaan vaikuttaneita tekijöitä ovat metsätalous ja tiejärjestelyt. Arvokkaalle hyönteislajistolle voivat olla uhkana vanhojen metsien alueiden hakkuut. Kanavuoren länsirinteen alaosaan suunnitteilla oleva moottoritielinjaus voi johtaa lehtokasvillisuuden kärsimiseen pienilmaston kuivumisen takia. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal82
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private18
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hallman, J. ym. 11.6.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon). Hallman, J./Keski-Suomen ympäristökeskus: maastoinventointi 18.7.2000. (Julkaisematon) Husa, J. & Kontula, T. 1997: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä. - Suomen ympäristökeskuksen moniste 71. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: kallioalueet, luonnonarvot, maisema-arvot, Keski-Suomen lääni) Välivaara, R.ym. 1991: Uhanalaiset kasvit Keski-Suomessa. - Keski-Suomen liitto, julkaisu A2. Jyväskylä. 324 s. (Tieteellinen julkaisu, avainsanat: uhanalaiset lajit, kasvitiede, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, seutukaavoitus) Sundell, P. & Saari, V. 1986: Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan uhanalaiset kasvit. - Jyväskylän Yliopiston Biologian Laitoksen Tiedonantoja 47. 74 s. (Tieteellinen julkaisu) Ahlroth, P. 1996: Uhanalaisten hyönteisten seurantalomakkeita. (Julkaisematon) Ahlroth, P. 1994: Uhanalaisten hyönteisten (ruskolatikka, tumma-aarnikaskas, keisarikavaltajapistiäinen) seurantalomakkeita. (Julkaisematon) Virnes, P. 27.6. ja 1.7.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon). Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013. Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Kanavuori: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 631, vahvistamattoman osayleiskaavan SL -kohde, Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä - Koskenvuori: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk MY 750, vahvistamattoman osayleiskaavan SL -kohde, Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä Suojelun toteutuskeinot: - Kanavuori: Luonnonsuojelulaki - Koskenvuori: Luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY