Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0900006

1.3 Site name

Härkösuo-Hongistonkorpi

1.4 First Compilation date

1996-07

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.675800
Latitude:62.192800

2.2 Area [ha]

24.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      2.5  0.00 
91D0  info      10  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6169Euphydryas maturna         
P1983Hamatocaulis lapponicus    area   
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Calliergon richardsonii                   
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata                   
Drosera intermedia                   
Hammarbya paludosa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0770.00
N1730.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Härkösuo ja Hongistonkorpi ovat kaksi melko lähekkäistä pienialaista, mutta lajistoltaan ja kasvillisuudeltaan edustavaa kohdetta Jyväskylän ja Muuramen rajalla. Härkösuon laiteet ovat harvakseltaan pientä mäntyä kasvavaa tupasvilla- ja variksenmarjarahkarämettä, mutta myös isovarpurämettä esiintyy. Alueen keskusta on Jyväskylän oloissa ainutlaatuista, vetistä lyhytkorsi- ja suursaranevaa, jossa on paikoin ruoppaisuutta. Hongistonkorven itäpäässä oleva avosuoalue on umpeenkasvanut lampi, joka on suotyypiltään rahkanevaa. Avosuon ympärillä on kapea rämealue. Räme on osittain sararämettä. Suon rehevää korpea kasvavat laitaosat ovat alueen kasvillisuudeltaan arvokkainta osaa.

4.2 Quality and importance

Härkösuo on harvinaisten keskiravinteisten putkilokasvien ja sammalten kasvupaikka. Hongistonkorpi on luonnontilainen, varsin monipuolinen suo, jossa kasvaa luontodirektiivin sammallaji lapinsirppisammal. Alueella esiintyy kaksi direktiivin luontotyyppiä. Härkösuon luonnontilaa heikentää suon eteläosassa aikanaan tehdyt ojitukset. Ojien kunnostus olisi erittäin haitallinen suon luonnonarvojen kannalta. Pienikokoisen ja lajistollisesti arvokkaan Härkösuon vesitalouden ennallistamismahdollisuudet tulisi selvittää. Kummankin suoalueen maisemaan ja vesitalouteen voivat vaikuttaa lähiympäristön metsänhakkuut. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBo
MJ02.01i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private32
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hamarus, A., Helenius, M. & Saari V. 1991: Jyväskylän uhanalaiset kasvit. - Jyväskylän yliopiston Biologian laitoksen Tiedonantoja. (Tieteellinen julkaisu). Veli Saari 1996: Sammallajistotietoja, Jyväskylän yliopisto (suullinen ilmoitus) Keski-Suomen liitto 1995: Keski-Suomen seutukaava 5. vaihekaava, seutukaavaehdotus 31.3.1995, alueluettelot. - Keski-Suomen liitto. 205 s. Jyväskylä. (Julkaisematon painettu selvitys) Hallman, J. 1.7.1996: Natura 2000 -maastoinventointitiedot. Keski-Suomen Ympäristökeskus. (Julkaisematon) Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Suojeluohjelmat ja -selvitykset: - Härkösuo: Seutukaavan vahvistamattoman 5. vaihekaavan SL -kohde, vahvistamattoman yleiskaavan SL -kohde, soidensuojelun perusohjelman täydennysselvitys - Hongistonkorpi: Vahvistamattoman yleiskaavan SL -kohde, soidensuojelun perusohjelman täydennysselvitys Suojelun toteutuskeinot: - Luonnonsuojelulaki

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Keski-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY